Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100007

1.3 Site name

Załęczański Łuk Warty

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2021-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.745800
Latitude:51.117300

2.2 Area [ha]

9315.9600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      9.04  0.00 
6120  info      0.1  0.00 
6210  info      3.06  0.00 
8210  info      0.03  0.00 
8310  info      9.00 
9190  info      145.4  0.00 
91E0  info  X     28.54  0.00 
91I0  info  X     29.93  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia    tufts 
F1130Aspius aspius    33  33  length   
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber           
F1149Cobitis taenia    33  33  length         
F2484Eudontomyzon mariae    33  33  length   
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra    38  38  grids1x1   
F1145Misgurnus fossilis    33  33  length         
M1323Myotis bechsteinii                 
M1324Myotis myotis    grids1x1   
I1037Ophiogomphus cecilia    40  40  grids1x1   
F5339Rhodeus amarus    33  33  length   
F1146Sabanejewia aurata    33  33  length   
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2500Alburnoides bipunctatus                   
5085Barbus barbus    33  33  length             
Dianthus arenarius    10           
Dianthus caesius    10           
Galium rotundifolium    10           
Neottia nidus-avis    10           
Platanthera bifolia    10           
Senecio fuchsii    10           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N101.61
N1234.97
N163.43
N1754.34
N195.20
N230.45
N101.61
N1234.97
N163.43
N1754.34
N195.20
N230.45
N101.61
N1234.97
N163.43
N1754.34
N195.20
N230.45
N101.61
N1234.97
N163.43
N1754.34
N195.20
N230.45

Total Habitat Cover

400

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
MB02.04i
MB04b
LC03.03b
LE03.01b
LF03.02.03b
MG01.02b
LG01.03b
MG01.04.03i
HG05.04b
MG05.07i
MH01.05b
HJ02.03b
HJ02.05b
MJ02.05.05b
MJ03.01i
MJ03.02.01o
HK02i
HK02.03i
LL08b
MB02.02i
MB02.04i
MB04b
LC03.03b
LE03.01b
LF03.02.03b
MG01.02b
LG01.03b
MG01.04.03i
HG05.04b
MG05.07i
MH01.05b
HJ02.03b
HJ02.05b
MJ02.05.05b
MJ03.01i
MJ03.02.01o
HK02i
HK02.03i
LL08b
MB02.02i
MB02.04i
MB04b
LC03.03b
LE03.01b
LF03.02.03b
MG01.02b
LG01.03b
MG01.04.03i
HG05.04b
MG05.07i
MH01.05b
HJ02.03b
HJ02.05b
MJ02.05.05b
MJ03.01i
MJ03.02.01o
HK02i
HK02.03i
LL08b
MB02.02i
MB02.04i
MB04b
LC03.03b
LE03.01b
LF03.02.03b
MG01.02b
LG01.03b
MG01.04.03i
HG05.04b
MG05.07i
MH01.05b
HJ02.03b
HJ02.05b
MJ02.05.05b
MJ03.01i
MJ03.02.01o
HK02i
HK02.03i
LL08b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown400
sum400

4.5 Documentation (optional)

1. Amirowicz A. 2012. Brzana Barbus barbus W: Makomska-Juchniewicz M. , Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 147–159. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.2. Bartel R. (red.). 2004 Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.3. Bernard, R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka, J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.4. Bernard R. 2010. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 32–58. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.5. Borysiak J., Pawlaczyk P. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albe, Populetum albe, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe). W: Gromadzki M. (red.) 2005. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. Tom 5. Lasy i bory, s. 203-241.6. Ciepłucha M. 2013. Regeneracja ichtiofauny rzeki Warty. Praca doktorska, Maszynopis, Uniwersytet Łódzki, Łódź.7. Ciepłucha M., Kruk A., Zięba G., Marszał L., Tszydel M., Tybulczuk S., Rachalewska D., Pietraszewski D., Janic B., Galicka W. 2014. Ichtiofauna rzeki Warty. ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) 2014, tom 27, 147–184.8. Ciepłucha M., Kruk A., Zięba G., Marszał L., Błońska D., Tybulczuk S., Tszydel M., Penczak T. 2016. Regeneracja ichtiofauny rzeki Warty: weryfikacja kategorii zagrożenia gatunków ryb. ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) 2016, tom/volume 29, 23–41.9. Domański J. 2004 Dekada Spisu Nietoperzy w Regionie Łódzkim. Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej – Kręgowce.10. Ekolesner Emilia Lesner 2013 Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007.11. Głowaciński, Z. 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.12. Głowaciński, Z., Nowacki, J. 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Poznań.13. Hejduk J., Domański J., Ignaczak M. 2003 Dekada Spisu Nietoperzy 2003 w Regionie Łódzkim. Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej – Kręgowce.14. Herbich J. (red.). 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.15. Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 3, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.16. Herbich J. (red.).2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 2, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.17. Ignaczak M., Manias J., Jaros R., Szuflet R. 2008. Nietoperze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – podsumowanie dotychczasowych wyników. XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Sieraków 24-26 X 2008, ss 45-46.18. Kalkman V.J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E., Sahlén G., 2010. European Red List of Dragonflies. IUCN and Publications Office of the European Union, Luxembourg.19. Kepel A. 2010. Nocek duży Myostis myostis (Brokhausen, 1797). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, Część I. s: 220-257, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.20. Kiedrzyński M., Jakubowska-Gabara J., Kurowski J.K. 2010. Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae. W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych, Część I. s: 255-269, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.21. Klich S., Klich M. 2016. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część III. Załęczański Łuk Warty PLH100007. Tarnów.22. Konwencja Berneńska z 19 września 1979 r. – o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych. Ostatnie modyfikacje: dekret 99-615 z 7 lipca 1999 r. wnoszący poprawki do załączników I, II, III i IV. Załącznik II: Ściśle chronione gatunki fauny. Załącznik III: Chronione gatunki fauny.23. Kowalski M., Lesiński G. 1994. Zimowy spis nietoperzy na Wyżynie Wieluńskiej. W: „Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności” (red. B. W. Wołoszyn), Publ.CIC ISEZ PAN Kraków: 98-103.24. Kowalski M., Lesiński G., Ignaczak M. 2002. Zimowy monitoring nietoperzy w jaskiniach na Wyżynie Wieluńskiej w latach 1981-1999. Nietoperze.25. Kowalski M. Wojtowicz B. 2004. Myostis myostis (Brokhausen, 1979) Nocek duży. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 363-367.26. Kozłowski K. 2012. Boleń Aspius aspius W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 134–146. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.27. Kruk A., Penczak T., Galicka W., Koszaliński H., Tłoczek K., Kostrzewa J., Marszał L., 2000. Ichtiofauna rzeki Warty. Roczniki Naukowe PZW, 13: 35-67.28. Kujawa-Pawlaczyk J. 2010. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe. W: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; s: 106-118. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.29. Kurzac M.; Wylazłowska J. 2012. Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia - nowe stanowisko w środkowej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. T. 68 z. 1.30. Lesiński G. 1983. Nietoperze jaskiń Wyżyny Wieluńskiej. Przegl. Zool.27: 465-477.31. Lisek S. 2007. Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – PLH100007. Załęczański Łuk Warty. 32. Marszał L. 2012. Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 118–133. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.33. Mazgajska J, Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s. 346-364. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.34. Mazurkiewicz J. 2012a. Koza Cobitis taenia W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s. 210–222. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.35. Mazurkiewicz J. 2012b. Piskorz Misgurnus fossilis W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 264–275. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.36. Mróz W., Bąba W. 2010. Murawy kserotermiczne. W: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; s: 119-129. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.37. Olaczek R. (red.) 2012. Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.38. Pawlaczyk P. 2010. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych, Część I: s: 236-254 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.39. Pawlaczyk P. 2012 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petreae W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny Część III. s: 272-291 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.40. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Biuro Usług Leśnych „Hektor” Grzegorz Rączka, 2011 Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach”, Poznań-Łódź-Brzeg.41. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Biuro Usług Leśnych „Hektor” Grzegorz Rączka, 2011 Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Węże”, Poznań-Łódź-Brzeg.42. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.43. Przybylski M. 2012a. Koza złotawa Sabanejewia aurata W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 223–235. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.44. Przybylski M. 2012b. Różanka Rhodeus amarus W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 276–291. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.45. Rapa A. 2012 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia W: Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II; s: 53-65. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa.46. Świerkosz K, Reczyńska K. 2012 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny Część III. s: 181-193, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.47. Tończyk G. 2001. Ważki (Odonata) rzeki Grabi – występowanie, biologia i ekologia. Praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, rękopis.48. Tończyk G. 2007. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej. Odonatrix 3 (1): 23–25.49. Wilk-Woźniak E. 2011. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. GIOŚ, Warszawa.50. Witkowski Z. (red.). 2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 6.51. Zieliński P., Hejduk J. 2000. Płazy i gady Polski środkowej – dane z lat 1980-1999. Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej – Kręgowce.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.33
PL0396.71
PL040.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Dąbrowa w Niżankowicach*1.10
PL04Załęcze - Polesie*0.00
PL03Załęczański Park Krajobrazowy*96.71
PL02Węże+0.23

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Nr 20/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 102, poz. 861)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2011/861/

Name: Zarządzenie Nr 21/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Węże" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 102, poz. 862)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2011/862/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 963)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/963/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1685); (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz.1072)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/1685/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY