Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100035

1.3 Site name

Łąki Ciebłowickie

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie pow. - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.097300
Latitude:51.538900

2.2 Area [ha]

477.1800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.04  0.00 
3150  info      11.56  0.00 
6410  info      0.8  0.00 
6430  info      7.19  0.00 
6510  info      21.84  0.00 
7140  info      0.9  0.00 
9170  info      14.06  0.00 
91E0  info  X     13.97  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    306  600   
M1337Castor fiber   
F1149Cobitis taenia                 
P6216Hamatocaulis vernicosus               
M1355Lutra lutra   
I1060Lycaena dispar    55  55 
I1037Ophiogomphus cecilia    804  804   
I1084Osmoderma eremita               
F5339Rhodeus amarus    22  100 
A1166Triturus cristatus    33  150   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chaenorhinum minus                     
Daphne mezereum                     
Epipactis helleborine                     
Hypericum humifusum                     
Juncus capitatus                     
Lacerna vivipara                     
1261Lacerta agilis               
Listera ovata                     
Matteuccia struthiopteris                     
Melandrium rubrum                     
Menyanthes trifoliata                     
Myosotis discolor                     
Nuphar lutea                     
Nymphaea alba                     
1076Proserpinus proserpina               
Radiola linoides                     
Ranunculus lingua                     
Senecio paludosus                     
Taraxacum palustre                     
Viburnum opulus                     
Vinca minor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.79
N1045.38
N1212.96
N1610.38
N172.78
N1914.70
N0613.79
N1045.38
N1212.96
N1610.38
N172.78
N1914.70
N0613.79
N1045.38
N1212.96
N1610.38
N172.78
N1914.70

Total Habitat Cover

299.97

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
MA02.03i
LB01i
LD01.02b
ME03.01i
MF02.03b
MG05.01i
LG05.11b
HH01b
MH05.01b
MH05.01b
HJ02b
MJ02.03b
HJ02.05b
MK01.02b
MK02b
HK02b
MK02.03i
MK02.03b
LK03.05b
HA02i
MA02.03i
LB01i
LD01.02b
ME03.01i
MF02.03b
MG05.01i
LG05.11b
HH01b
MH05.01b
MH05.01b
HJ02b
MJ02.03b
HJ02.05b
MK01.02b
MK02b
HK02b
MK02.03i
MK02.03b
LK03.05b
HA02i
MA02.03i
LB01i
LD01.02b
ME03.01i
MF02.03b
MG05.01i
LG05.11b
HH01b
MH05.01b
MH05.01b
HJ02b
MJ02.03b
HJ02.05b
MK01.02b
MK02b
HK02b
MK02.03i
MK02.03b
LK03.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown300
sum300

4.5 Documentation (optional)

1. Bartel R. (red.). 2004 Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.2. Bernard R. 2010. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 32–58. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.3. Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. (2009) Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce, Poznań, 5-256.4. Borysiak J., Pawlaczyk P. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albe, Populetum albe, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe). W: Gromadzki M. (red.) 2005. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. Tom 5. Lasy i bory, s. 203-241.5. Burzyński I. (red.). 1998. Spalski Park Krajobrazowy. Wyd. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.6. Czech A. 2007. Bóbr europejski (Castor fiber). Krajowy Plan Ochrony Gatunku. Ministerstwo Środowiska. 7. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) W: Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 113-137.8. Dzierżanowski T. 2000. Inwentaryzacja proponowanych użytków ekologicznych w gminie Lubochnia. (Praca inżynierska). Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska. Radom.9. Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2009. Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Spała.10. Kalbarczyk M. 2007 Siedliska i gatunki roślin z Dyrektywy Siedliskowej na obszarze Łąk Ciebłowickich PLH 100013. Materiały z powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju. BUL o. Radom, M-ŚTO.11. Kiedrzyński M. 2001. Zróżnicowanie florystyczno-fitocenotyczne wydzieleń z najstarszym drzewostanem dębowym w lasach gospodarczych środkowej części puszczy Pilickiej Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. Józefa K. Kurowskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.12. Kiedrzyński M., Tabor J. 2002. Spalski Park Krajobrazowy. W: Kurowski J. K. (red.). Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych.Wyd. Kat. Geobot. i Ekol. Rośl. UŁ. Łódź, s. 85-99.13. Kleczkowski A. (red.) 1978. Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN.14. Klimaszyk P. 2004. Starorzecza i naturalne eutroficzne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. W: Herbich, J. (red.) Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 2., s. 59-71.15. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.16. Kondracki J., Richling A. 1993-1997. Regiony fizycznogeograficzne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.17. Korzeniak J. 2012. Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; s: 79-94. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. 18. Kucharski L., Perzanowska J. 2004. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 192-211.19. Kurowski J. K., Kiedrzyński M. 2006. Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 4: 56-70.20. Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz.3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis, 5(1): 3-66. Warszawa-Białowieża.21. Matuszkiewicz J. M. 1993-1997. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.22. Matuszkiewicz W. 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.23. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.24. Mazgajska J, Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s. 346-364. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.25. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 2011. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 Pionki.26. Mocarski Z. 1996. Fauna motyli Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp.PK). Przyroda Radomska. W: ORBI Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik KO i WOM w Radomiu. 1,6.27. Mocarski Z. 2004. Materiały niepublikowane.28. Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; s: 53-63. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. 29. Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3. 3-4: 201-214.30. Olaczek R., Kucharski L., Pisarek W. 1990. Zanikanie obszarów podmokłych i jego skutki środowiskowe na przykładzie województwa piotrkowskiego (zlewnia Pilicy i Warty). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18: 141-200.31. Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1990. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą (projekt). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18: 89-140.32. Olaczek R., Tranda E. 1990. Z biegiem Pilicy. Wiedza Powszechna, Warszawa.33. Olaczek R. Kurzac M., Kurzac T. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą. (projektowany) Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. XVIII 1990.34. Olaczek R. 2008.Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico.35. Operat generalny. 2002.. Biuro Planowania Przestrzennego Plan Ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego (projekt). Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Łódź.36. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych i torfowiskowych. 2002. Plan Ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego (projekt). Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Łódź.37. Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I; s: 195-219. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.38. Pawlaczyk P. 2010b. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 236-254 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.39. Penczak T., Kruk A., Zięba G., Marszal L., Koszaliński H., Tybulczyk S., Galicka W. 2006. Ichtiofauna dorzecza Pilicy w piątej dekadzie badań. Część I. Pilica. Rocz. Nauk. PZW, 19.40. Pisarek W. 1999. Łąki i mokradła Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp.PK). Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica-Łódź.41. Przybylski M.. 2012. Różanka Rhodeus amarus W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 276–291. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.42. Sielezniew M. 2012. Modraszek nausitous Phengaris (Muculinea) nausithous W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, s: 178–198. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.43. Sielezniew M. 2012. Modraszek telejus Phengaris (Muculinea) teleius W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, s: 199–218. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.44. Sosnowski J.1998. Fauna płazów i gadów Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp. PK). Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica Tomaszów Maz.45. Sosnowski J. 1999. Płazy Spalskiego Parku Krajobrazowego. Kulon 2: 57-61.46. Stopczyński M. 2007 Gatunki zwierząt z Dyrektywy Siedliskowej na obszarze Łąk Ciebłowickich PLH100013. Materiały z powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju. BUL o. Radom, M-ŚTO.47. Tabor J. 1998. Kręgowce. Szata roślinna. W: Burzyński I. (red.) Spalski Park Krajobrazowy. Środowisko przyrodniczo - kulturowe. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, s: 43-69.48. Tabor J., Kiedrzyński M., Kurowski K., Andrzejewski H. 2003. Tomaszów Maz.-Spała-Inowłódz-Roszkowa Wola. Spalski Park Krajobrazowy. W: Kurowski K J. (red.) Dolina Pilicy. Województwo Łódzkie-informator przyrodniczo-turystyczny. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica.49. Tomasik Ł., Furgoł M., Błachuta M., Błachuta J. 2016 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035. Ostrowiec Św.50. Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31,2: 275-304.51. Trzmiel B. 1986. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50000 arkusz Tomaszów Mazowiecki, Wyd. Geologiczne.52. Wilk-Woźniak E. 2011. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. GIOŚ, Warszawa.53. Woziwoda B. 2007. Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 9 Zeszyt 2/3 (16)/2007.54. Zając I. 2011. Dane niepublikowane.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0374.15

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Spalski Park Krajobrazowy*74.15

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 550)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/550/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 926)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/926/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2018/3257/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100035
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY