Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100035

1.3 Site name

Łąki Ciebłowickie

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2018-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.091900
Latitude:51.539200

2.2 Area [ha]

477.1800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.04  0.00 
3150  info      11.56  0.00 
6410  info      0.8  0.00 
6430  info      7.19  0.00 
6510  info      21.84  0.00 
7140  info      0.9  0.00 
9170  info      14.06  0.00 
91E0  info  X     13.97  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    306  600     
M1337Castor fiber     
F1149Cobitis taenia                   
P6216Hamatocaulis vernicosus                 
M1355Lutra lutra     
I1060Lycaena dispar    55  55   
I1037Ophiogomphus cecilia    804  804     
I1084Osmoderma eremita      localities         
F5339Rhodeus amarus    22  100   
A1166Triturus cristatus    33  150     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chaenorhinum minus                     
Daphne mezereum                     
Epipactis helleborine                     
Hypericum humifusum                     
Juncus capitatus                     
Lacerna vivipara                     
Lacerta agilis                     
Listera ovata                     
Matteuccia struthiopteris                     
Melandrium rubrum                     
Menyanthes trifoliata                     
Myosotis discolor                     
Natrix natrix                     
Nuphar lutea                     
Nymphaea alba                     
Pelobates fuscus                     
Proserpinus proserpina                     
Radiola linoides                     
Ranunculus lingua                     
Senecio paludosus                     
Taraxacum palustre                     
Viburnum opulus                     
Vinca minor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.81
N1045.34
N1213.08
N1610.39
N172.53
N1914.85
N0613.81
N1045.34
N1213.08
N1610.39
N172.53
N1914.85

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki Ciebłowickie PLH100035 położony jest w dolinie Pilicy na wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. Koryto rzeki na tym odcinku silnie meandruje i stanowi „oś krajobrazową” obszaru a cała dolina podlega naturalnym procesom geomorfologicznym i biologicznym. Zaliczyć do nich należy wylewy rzeki Pilicy, które pozwalają na odnawianie się zbiorowisk roślinnych i trwanie związanych z doliną ekosystemów. Jest to bardzo istotne zjawisko, zwłaszcza w kontekście wycofywania się rolnictwa z tego odcinka doliny Pilicy. Wylewy rzeki i swobodny spływ kry utrzymują w dobrej kondycji ekosystemy nieleśne, m.in. rozległe turzycowiska, małe płaty młak niskoturzycowych ze związku Caricion nigrae oraz interesujące i warte dokładnego zbadania niewielkie źródliska. Jednocześnie zauważyć można stopniowe przekształcanie się dawnych, ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych i zmiennowilgotnych w ziołorośla ze związku Filipendulion, które w bezpośredniej bliskości Pilicy płynnie przechodzą w ziołorośla nadrzeczne z rzędu Convolvuletalia. Ta poddana naturalnym procesom przyrodniczym mozaika siedlisk stanowi wielki walor i znajduje odzwierciedlenie w dużej różnorodności biologicznej na charakteryzowanym terenie. Naturalny krajobraz dolinny stanowi przykład charakterystycznej struktury zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki.Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 położony jest w mezoregionie Dolina Białobrzeska, która jest częścią makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie, należącego do prowincji Niziny Środkowopolskie. Według regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza (1993) położony jest w Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej, Podkraina Południowomazowiecka, Okręg Wysoczyzny Rawskiej, Rogowsko-Rawski oraz Podkraina Radomska, Okręg Puszczy Pilickiej Odrzywolski.Obszar położony jest administracyjnie na terenie województwa łódzkiego w powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Inowłódz, Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki, Miasto Tomaszów Mazowiecki. Według administracji Lasów Państwowych położony jest na terenie Nadleśnictw Spała i Smardzewice.Obszar znajduje się w granicach Spalskiego Parku Krajobrazowego. Z obszarem od wschodu bezpośrednio sąsiaduje obszar Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003.

4.2 Quality and importance

Naturalny krajobraz dolinny stanowi przykład charakterystycznej struktury zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki. Dobrze zachowane stosunki wodne oraz ekstensywne użytkowanie łąk i terenów zielonych pozwoliły na ukształtowanie się mozaikowego układu siedlisk. Występuje tu obok siebie osiem siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to siedliska zarówno leśne, wodne, bagienne, łąkowe jak i murawowe. Ważnym składnikiem obszaru jest funkcjonowanie dobrze wykształconych eutroficznych starorzeczy, niemal corocznie zasilanych przez wylewy Pilicy. Jest to jedno z 3 największych skupisk starorzeczy na całym obszarze doliny Pilicy. W obszarze występują 2 podtypy lasów łęgowych: wzdłuż głównego koryta rzeki tworzą się łęgi i zarośla wierzbowe (91E0-1), natomiast wzdłuż cieków leśnych - łęgi olszowo-jesionowe (91E0-3).Występują tu stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym podlegających ochronie prawnej.3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, PotamionPowierzchnia – 11,56 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – AOcena ogólna – BSiedlisko wykazuje duże zróżnicowanie starorzeczy ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Są to zbiorniki wodne w różnej fazie rozwoju, zarówno bardzo dobrze zachowane, z otwartym lustrem wody i reprezentatywną florą i roślinnością, jak i silnie zarastające. Ze względu na powierzchnię oraz dobry stan ma duże znaczenie dla zachowania krajowych i lokalnych zasobów tego siedliska. Widoczna jest sukcesja w stronę Phragmitetum i Typhetum. Głównie w części leśnej starorzecza są zaśmiecone. Perspektywy ochrony zostały ocenione jako właściwe na większości badanych stanowisk. Głównym zagrożeniem są naturalne procesy sukcesyjne. Ranga w obszarze wysoka [25].6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)Powierzchnia – 21,84 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – COcena ogólna – CNa terenie obszaru siedliska występują w mozaice z Phragmithetum i Deschampsietum. Stan zachowania siedliska nieodpowiedni. Zagrożeniem dla siedliska jest zaprzestanie użytkowania łąk. Ranga w obszarze niska [25].6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)Powierzchnia – 7,19 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – COcena ogólna – BNa przedmiotowym obszarze w skład fitocenoz wchodzą przede wszystkim kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, kanianka pospolita Cuscuta europea, przytulia czepna Galium aparine, rdestówka zaroślowa Fallopia dumnetorum, zaznacza się również duży udział roślin nitrofilnych, m.in. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Podstawowymi zagrożeniami dla tego siedliska w obszarze są: wkraczanie trzciny, inwazja gatunków obcego pochodzenia np.: kolczurka klapowana Echinocystis lobata oraz ograniczanie wezbrań rzeki (tama Zbiornika Sulejowskiego), które hamuje rozwój roślinności krzewiastej na siedlisku. Ranga w obszarze – wysoka [25].9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)Powierzchnia – 14,06 haReprezentatywność - CWzględna powierzchnia – CStan zachowania – BOcena ogólna – BStan zachowania w obszarze – nieodpowiedni, ze względu na niewłaściwie prowadzoną gospodarkę leśną w przeszłości (obce gatunki dla siedliska). Ranga w obszarze – niska [25].*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowePowierzchnia – 13,97 haReprezentatywność - CWzględna powierzchnia – CStan zachowania – COcena ogólna – BW obszarze występują 2 podtypy lasów łęgowych: wzdłuż głównego koryta rzeki tworzą się łęgi i zarośla wierzbowe (91E0-1), natomiast wzdłuż cieków leśnych - łęgi olszowo-jesionowe (91E0-3). Łęgi nad rzeką Pilicą występują w mozaice z ziołoroślami nadrzecznymi. Stan zachowania w obszarze nieodpowiedni. Poważną przyczyną degradacji siedliska jest tama Zbiornika Sulejowskiego, gromadzącego wody powodziowe. Zmniejszenie zalewów poniżej czoła zapory poważnie zmienia reżim hydroekologiczny na wybitnie niesprzyjający biotopom Salicetum albae. Obserwuje się inicjalne stadia rozwojowe Salicetum albae, głównie, jako wynik porzucania użytków zielonych, wywołujących wtórną sukcesję. W fitocenozach Salicetum albae, rozwiniętych nad brzegami rzek, ma miejsce presja wędkarska (wydeptywanie ścieżek i stanowisk, przekopywanie runa, palenie ognisk, pozostawianie odpadów), przejawiająca się wnikaniem gatunków synantropijnych. Ranga w obszarze wysoka [25].1337 bóbr europejski Castor fiberPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – CStanowiska gatunku rozmieszczone są wzdłuż koryta rzeki Pilicy oraz przy niewielkich ciekach. Siedlisko – koryto rzeczne wraz z nadrzecznymi zadrzewieniami jest dobrze zachowane. Nie zaobserwowano bezpośrednich zagrożeń dla gatunku i jego siedliska. Gatunek ekspansywny, nie wymaga prowadzenia ochrony czynnej. Populacja w obszarze stabilna. Ranga w obszarze niska [25].1355 wydra Lutra LutraPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – CŚlady żerowania wydr obserwowano wzdłuż koryta Pilicy. Jej siedlisko w obszarze jest dobrze zachowane. Nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń dla gatunku i jego siedliska. Gatunek nie wymaga prowadzenia ochrony czynnej. Populacja w obszarze stabilna. Ranga w obszarze niska [25].1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatusPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – CStan zachowania gatunku w obszarze jest niezadowalający. Siedliska gatunku ograniczone wskutek zaprzestawania wykaszania łąk, szuwarów. Podczas prac terenowych związanych z pracami nad planem zadań ochronnych (PZO) przeprowadzonych wiosną i latem 2011 r. populację gatunku określono na poziomie 33-150 osobników jednocześnie wskazano konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwentaryzacji na terenie obszaru w celu uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie stanowisk rozrodczych (odwadnianie terenu, zasypywanie lub zanieczyszczanie niewielkich zbiorników wodnych) przez człowieka. Pogłębia to izolację istniejących lokalnych populacji i w konsekwencji może doprowadzić do ich zaniku [25].1188 kumak nizinny Bombina bombinaPopulacja - CStan zachowania – CIzolacja – COgólnie – CStan zachowania gatunku w obszarze jest zły. Siedliska gatunku ograniczone wskutek zaprzestawania wykaszania łąk, szuwarów. Podczas prac terenowych związanych z pracami nad planem zadań ochronnych (PZO) przeprowadzonych wiosną i latem 2011 r. populację gatunku określono na poziomie 306-600 osobników jednocześnie wskazano konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwentaryzacji na terenie obszaru w celu uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie stanowisk rozrodczych (odwadnianie terenu, zasypywanie lub zanieczyszczanie niewielkich zbiorników wodnych) przez człowieka. Pogłębia to izolację istniejących lokalnych populacji i w konsekwencji może doprowadzić do ich zaniku [25].1149 koza Cobitis taeniaPodczas przeprowadzonej w 2016 r., w ramach „Uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035”, inwentaryzacji, odłowiono kilkanaście osobników tego gatunku [49]. W związku z jego nielicznym występowaniem w obszarze postanowiono umieścić go w SDF obszaru, nadając mu ocenę D.5339 różanka Rhodeus amarus (= 1134, Rhodeus sericeus amarus)Populacja - CStan zachowania – CIzolacja – COgólnie – CStan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest zły ze względu na brak w siedlisku dużych gatunków małży, brak drożnych starorzeczy, liczną populację wydry i ryb drapieżnych oraz złą jakość wody [25].1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia Populacja - CStan zachowania – AIzolacja – COgólnie – CGatunek powszechnie występujący w dolinie Pilicy [25, 49]. Z uwagi na naturalny charakter koryta rzecznego ważka ta znajduje tu dogodne warunki do rozwoju. Zachowanie siedliska gatunku ze względu na dobry stan zachowania gatunku jest wystarczające. Pilica na całym odcinku w omawianym obszarze jest rzeką nieuregulowaną. Na omawianym odcinku przekształcenia linii brzegowej występują nielicznie [25]. 6177 modraszek telejus Phengaris teleius (= 1059, Maculinea teleius)Podczas badań wykonanych w 2016 roku na potrzeby opracowania pt. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035” nie potwierdzono występowania modraszka telejusa na przedmiotowym obszarze Natura 2000 [49]. Brak rośliny żywicielskiej - krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis), znaczna odległość występowania najbliżej zlokalizowanych, stabilnych populacji gatunku [49], nieobecność omawianego motyla podczas badań terenowych związanych z opracowaniem planu zadań ochronnych (PZO) w 2011 roku [25] oraz brak danych literaturowych o występowaniu gatunku na przedmiotowym obszarze z ostatnich 20 lat, wskazują że umieszczając go na liście przedmiotów ochrony obszaru popełniono pierwotny błąd naukowy. Wniosek o usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous (= 1061, Maculinea nausithous)Podczas badań wykonanych w 2016 roku na potrzeby opracowania pt. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035” nie potwierdzono występowania modraszka nausitousa na przedmiotowym obszarze Natura 2000 [49]. Brak rośliny żywicielskiej - krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis), znaczna odległość występowania najbliżej zlokalizowanych, stabilnych populacji gatunku [49], nieobecność omawianego motyla podczas badań terenowych związanych z opracowaniem planu zadań ochronnych (PZO) w 2011 roku [25] oraz brak danych literaturowych o występowaniu gatunku na przedmiotowym obszarze z ostatnich 20 lat, wskazują że umieszczając go na liście przedmiotów ochrony obszaru popełniono pierwotny błąd naukowy. Wniosek o usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.1060 czerwończyk nieparek Lycaena disparPopulacja - CStan zachowania – CIzolacja – COgólnie – CPodczas prac terenowych związanych z opracowaniem planu zadań ochronnych (PZO) w 2011 r. potwierdzono obecność osobników w południowej części obszaru [25]. Podczas badań wykonanych w 2016 roku na potrzeby opracowania pt. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035” gatunek stwierdzony został punktowo na wszystkich trzech przebadanych transektach (południowo-zachodnia, zachodnia oraz południowo-wschodnia część obszaru) [49]. Siedliska gatunku nie wymagają specjalnych działań ochronnych, zachowanie ich na obecnej powierzchni jest wystarczające. Pewnym zagrożeniem dla gatunku mogą być melioracje i osuszanie terenów podmokłych, gdzie występuje najliczniej [25].

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
MA02.03i
LB01i
LD01.02b
ME03.01i
MF02.03b
MG05.01i
LG05.11b
HH01b
MH05.01b
MH05.01b
HJ02b
MJ02.03b
HJ02.05b
MK01.02b
HK02b
MK02b
MK02.03b
MK02.03i
LK03.05b
HA02i
MA02.03i
LB01i
LD01.02b
ME03.01i
MF02.03b
MG05.01i
LG05.11b
HH01b
MH05.01b
MH05.01b
HJ02b
MJ02.03b
HJ02.05b
MK01.02b
HK02b
MK02b
MK02.03b
MK02.03i
LK03.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation

1. Bartel R. (red.). 2004 Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.<br/>2. Bernard R. 2010. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 32–58. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>3. Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. (2009) Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce, Poznań, 5-256.<br/>4. Borysiak J., Pawlaczyk P. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albe, Populetum albe, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe). W: Gromadzki M. (red.) 2005. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. Tom 5. Lasy i bory, s. 203-241.<br/>5. Burzyński I. (red.). 1998. Spalski Park Krajobrazowy. Wyd. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.<br/>6. Czech A. 2007. Bóbr europejski (Castor fiber). Krajowy Plan Ochrony Gatunku. Ministerstwo Środowiska. <br/>7. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) W: Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 113-137.<br/>8. Dzierżanowski T. 2000. Inwentaryzacja proponowanych użytków ekologicznych w gminie Lubochnia. (Praca inżynierska). Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska. Radom.<br/>9. Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2009. Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Spała.<br/>10. Kalbarczyk M. 2007 Siedliska i gatunki roślin z Dyrektywy Siedliskowej na obszarze Łąk Ciebłowickich PLH 100013. Materiały z powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju. BUL o. Radom, M-ŚTO.<br/>11. Kiedrzyński M. 2001. Zróżnicowanie florystyczno-fitocenotyczne wydzieleń z najstarszym drzewostanem dębowym w lasach gospodarczych środkowej części puszczy Pilickiej Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. Józefa K. Kurowskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.<br/>12. Kiedrzyński M., Tabor J. 2002. Spalski Park Krajobrazowy. W: Kurowski J. K. (red.). Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych.Wyd. Kat. Geobot. i Ekol. Rośl. UŁ. Łódź, s. 85-99.<br/>13. Kleczkowski A. (red.) 1978. Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN.<br/>14. Klimaszyk P. 2004. Starorzecza i naturalne eutroficzne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. W: Herbich, J. (red.) Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 2., s. 59-71.<br/>15. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.<br/>16. Kondracki J., Richling A. 1993-1997. Regiony fizycznogeograficzne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.<br/>17. Korzeniak J. 2012. Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; s: 79-94. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. <br/>18. Kucharski L., Perzanowska J. 2004. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 192-211.<br/>19. Kurowski J. K., Kiedrzyński M. 2006. Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 4: 56-70.<br/>20. Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz.3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis, 5(1): 3-66. Warszawa-Białowieża.<br/>21. Matuszkiewicz J. M. 1993-1997. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.<br/>22. Matuszkiewicz W. 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.<br/>23. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.<br/>24. Mazgajska J, Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s. 346-364. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>25. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 2011. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 Pionki.<br/>26. Mocarski Z. 1996. Fauna motyli Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp.PK). Przyroda Radomska. W: ORBI Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik KO i WOM w Radomiu. 1,6.<br/>27. Mocarski Z. 2004. Materiały niepublikowane.<br/>28. Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; s: 53-63. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. <br/>29. Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3. 3-4: 201-214.<br/>30. Olaczek R., Kucharski L., Pisarek W. 1990. Zanikanie obszarów podmokłych i jego skutki środowiskowe na przykładzie województwa piotrkowskiego (zlewnia Pilicy i Warty). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18: 141-200.<br/>31. Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1990. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą (projekt). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18: 89-140.<br/>32. Olaczek R., Tranda E. 1990. Z biegiem Pilicy. Wiedza Powszechna, Warszawa.<br/>33. Olaczek R. Kurzac M., Kurzac T. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą. (projektowany) Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. XVIII 1990.<br/>34. Olaczek R. 2008.Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico.<br/>35. Operat generalny. 2002.. Biuro Planowania Przestrzennego Plan Ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego (projekt). Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Łódź.<br/>36. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych i torfowiskowych. 2002. Plan Ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego (projekt). Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Łódź.<br/>37. Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I; s: 195-219. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.<br/>38. Pawlaczyk P. 2010b. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 236-254 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>39. Penczak T., Kruk A., Zięba G., Marszal L., Koszaliński H., Tybulczyk S., Galicka W. 2006. Ichtiofauna dorzecza Pilicy w piątej dekadzie badań. Część I. Pilica. Rocz. Nauk. PZW, 19.<br/>40. Pisarek W. 1999. Łąki i mokradła Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp.PK). Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica-Łódź.<br/>41. Przybylski M.. 2012. Różanka Rhodeus amarus W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 276–291. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>42. Sielezniew M. 2012. Modraszek nausitous Phengaris (Muculinea) nausithous W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, s: 178–198. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>43. Sielezniew M. 2012. Modraszek telejus Phengaris (Muculinea) teleius W: Makomskiej-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, s: 199–218. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>44. Sosnowski J.1998. Fauna płazów i gadów Spalskiego Parku Krajobrazowego. (materiały do planu ochrony Sp. PK). Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica Tomaszów Maz.<br/>45. Sosnowski J. 1999. Płazy Spalskiego Parku Krajobrazowego. Kulon 2: 57-61.<br/>46. Stopczyński M. 2007 Gatunki zwierząt z Dyrektywy Siedliskowej na obszarze Łąk Ciebłowickich PLH100013. Materiały z powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju. BUL o. Radom, M-ŚTO.<br/>47. Tabor J. 1998. Kręgowce. Szata roślinna. W: Burzyński I. (red.) Spalski Park Krajobrazowy. Środowisko przyrodniczo - kulturowe. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, s: 43-69.<br/>48. Tabor J., Kiedrzyński M., Kurowski K., Andrzejewski H. 2003. Tomaszów Maz.-Spała-Inowłódz-Roszkowa Wola. Spalski Park Krajobrazowy. W: Kurowski K J. (red.) Dolina Pilicy. Województwo Łódzkie-informator przyrodniczo-turystyczny. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Moszczenica.<br/>49. Tomasik Ł., Furgoł M., Błachuta M., Błachuta J. 2016 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część V. Łąki Ciebłowickie PLH100035. Ostrowiec Św.<br/>50. Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31,2: 275-304.<br/>51. Trzmiel B. 1986. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50000 arkusz Tomaszów Mazowiecki, Wyd. Geologiczne.<br/>52. Wilk-Woźniak E. 2011. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. GIOŚ, Warszawa.<br/>53. Woziwoda B. 2007. Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 9 Zeszyt 2/3 (16)/2007.<br/>54. Zając I. 2011. Dane niepublikowane.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0374.30

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Spalski Park Krajobrazowy*74.30

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 550)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/550/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 926)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/926/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100035
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY