Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120019

1.3 Site name

Ostoja Popradzka

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2006-01
Date site confirmed as SCI:2008-04
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):zmiana nazwy - pierwotnie Beskid Sądecki -2007 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.835700
Latitude:49.417200

2.2 Area [ha]

57930.9800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (99.43 %) Continental (0.57 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.58  0.00 
6210  info      5.79  0.00 
6230  info      196.97  0.00 
6430  info      34.06  0.00 
6510  info      1396.14  0.00 
6520  info      469.24  0.00 
7230  info      86.9  0.00 
8310  info      63.00 
9110  info      3765.52  0.00 
9130  info      13324.1  0.00 
9170  info      173.79  0.00 
9180  info      11.59  0.00 
91E0  info      173.79  0.00 
9410  info      637.24  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius               
F5264Barbus carpathicus         
A1193Bombina variegata         
P1386Buxbaumia viridis    21  21   
M1352Canis lupus    25   
I4014Carabus variolosus         
M1337Castor fiber           
F1163Cottus gobio         
I6199Euplagia quadripunctaria               
F1096Lampetra planeri               
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
M1361Lynx lynx    15  15   
M1323Myotis bechsteinii         
M1321Myotis emarginatus         
M1324Myotis myotis         
I4024Pseudogaurotina excellens         
M1303Rhinolophus hipposideros         
M1303Rhinolophus hipposideros    287  287 
I1087Rosalia alpina         
A1166Triturus cristatus         
A2001Triturus montandoni         
M1354Ursus arctos     
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.14
N090.40
N103.41
N1214.00
N1622.59
N1712.72
N1944.59
N232.15

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MBi
LC01.01.01i
ME01i
ME03.01i
LF02.03i
MF03.01i
LF03.02i
LF04i
HG01i
MG02i
LH04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA03i
LA04i
MBi
LC01.01.01i
LF02.03i
LF03.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Anonymus. 1996. Popradzki Park Krajobrazowy. Plan Ochrony. Synteza Stanu Istniejącego. Nowy Sącz. Msc. 2.Augustyn L. 2004. Ichtiofauna polskiej części dorzecza Popradu.(Ichthyofauna of the polish part of Poprad River ). Archiwum Rybactwa Polskiego (Suppl.). 3.Augustyn L. Witkowski A., Epler P. 2004. Wpływ czynników środowiskowych na rozsiedlenie i zagęszczenie głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus Heckel) w potokach dorzecza Popradu. Roczn. Nauk. Zoot. (Suppl.) 4.Augustyn L., Skóra K., Włodek J.M. 1996. Ichtiofauna dorzecza rzeki Poprad (Ichthyofauna of the river Poprad drainage area). Roczniki Naukowe PZW 9 5-22.5.Augustyn L., Witkowski A., Kowalewski M. 2003. Sztuczny rozród głowacicy, Hucho hucho (L.) W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilaktyka. Wydawnictwo IRS Olsztyn: 115-120.6.Bednarczyk P. 2016. Nadleśnictwo Stary Sącz. Plan Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2025r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie7.Bieniarz K., Epler P. 1972. Ichtiofauna niektórych rzek Polski Południowej. Acta Hydrobiol. 14,4: 419-444.8.Bieniek M. 1992. Lutra lutra (Linne, 1758). Wydra. W: Głowaciński Z. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa. 9.Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 10.Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. 11.Cykowska B. 2008 Nowe stanowiska Buxbaumia viridis w Małych Pieninach i Beskidzie Sądeckim. inf. ustna 12.Danilkiewicz Z. 1996. Zanikające gatunki ryb w rzekach środkowo-wschodniej Polski. Komunikaty Rybackie. 3: 19-21.13.Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.14.Grodzicki J. 2016. Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych – uzupełnienia III. Jaskinie Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Wyspowego, Gorców, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Strzyżowskiego. PiG, Warszawa: 246 pp.15.IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w regionie alpejskim. Raport z realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 16.Jakubiec Z. 2001. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos w polskiej części Karpat. Studia Naturae. 47. 17.Jamrozy G. 1994. Występowanie, rozmieszczenie i stan populacji ssaków łownych w polskich Karpatach. Zesz. Nauk. AR. Rozprawy, Kraków. 190: 5-104.18.Janik-Ramza K. i in. 2015. Dokumentacja do projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. TOM II. Inwentaryzacja i waloryzacja elementów przyrodniczych. “KRAMEKO” sp. z o.o., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego19.Jaskinie Polski [on-line]. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. https://jaskinie.pgi.gov.pl/20.Krawiec A. (red). 2018. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krościenko na lata 2018-2027. “KRAMEKO” sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie21.Krawiec A. (red). 2020. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nawojowa na lata 2020-2029. “KRAMEKO” sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie22.Kubacki T., Wajdzik M. 2002. Efekty reintrodukcji bobra europejskiego w centralnej części polskich Karpat. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1 (2): 25-36.23.Lesiński J., Różański W. 1986. Przyrodnicze walory zbiorowisk leśnych w dolinie Popradu. Probl. Zagosp. Ziem Górskich. 27: 57-113.24.Leśniak S., Sikorska E. 1987. Projekt leśnego rezerwatu ścisłego pod Jaworzyną Krynicką. Ochr. Przyr. 45: 59-76.25.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.26.Mróz W. Świerkosz K. Kozak M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Opracowanie zbiorowe. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 53-63.27.Mróz W. 2004. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Herbrich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 171–184.28.Nalepa S., Sławik P. 2019. Nadleśnictwo Piwniczna. Plan Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie29.Nowak W. 1997. Próba reintrodukcji bobrów na terenie LZD - Krynica. Niepublikowane materiały seminaryjne, AR Kraków: 1-17.30.Ochyra R., Szmajda P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7: 31.Okarma H. 1992. Wilk - monografia przyrodniczo-łowiecka. Białowieża. 168 s.32.Okarma H., Dovhanych Y., Findo S., Ionescu O., Koubek P., Szemethy L. 2000. Status of Carnivores in the Carpathians (Brown Bear, Wolf, Lynx, Otter). Raport niepublikowany. 33.Różański W. 1986. Przyrodnicze walory zbiorowisk leśnych doliny Popradu. Probl. Zagosp. Ziem Górskich 27: 87-113. 34.Różański W., Kobak L., Lesiński J. A. 1992. 1992 Roślinność Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. Mapa barwna w sali 1:25000. Zakład Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody AR Kraków.35.Piksa K., Jaros R. 2016. Wyniki monitoringu nocka dużego Myotis myotis w latach 2015-2016. PMŚ GIOŚ36.Piksa K., Szkudlarek R. 2016. Sprawozdanie z monitoringu podkowca małego Rhinolophus hipposideros w Polsce – dwa regiony. PMŚ GIOŚ37.Piksa K., Szkudlarek R. 2016. Wyniki monitoringu nocka orzęsionego Myotis emarginatus w latach 2015-2016. PMŚ GIOŚ38.Przemyski A. i in. 2015. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH120019 Ostoja Popradzka w województwie małopolskim. RDOŚ w Krakowie39.Przemyski A. (red.). 2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Popradzkiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro i Stary Sącz w ramach projektu pn. „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Związek Gmin Krynicko Popradzkich40.Pulina M. 1997. Jaskinie polskich Karpat fliszowych - Tom 2. Jaskinie Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego, Pogórza Wiśnickiego, Beskidu Wyspowego, Gorców, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego. PTPNoZ, Warszawa, 228 pp.41.Staszkiewicz J. (red.). 2000. Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Popradzki PK, Stary Sącz. ss.324.42.Staszkiewicz J. 1972. Dolnoreglowe rezerwaty leśne Beskidu Sądeckiego. Ochr. Przyr. 37: 233-262.43.Styczyński M. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).44.Szkudlarek R., Węgiel A., Węgiel J., Paszkiewicz R., Mleczek T., Szatkowski B. 2008. Nietoperze Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Nietoperze 9: 19–5845.Ślęzak J., Gubała W. 2017. Roczna aktywność nietoperzy w jaskini Niedźwiedziej (Beskid Sądecki) (unpublished data).46.Urban J., Piksa K. 2015. Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część 4, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa. 8310: 211-230.47.Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. 48.WZR wojew. małopolskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). 49.Zając K. 2007 Raport z prac inwentaryzacyjnych gatunków ślimaków z załącznika II Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory" na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie msc50.Zatorski M., Franczak P., Buczek K. 2016. Waloryzacja oraz geoochrona jaskiń Beskidu Sądeckiego i Gorców. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kielce – Chęciny 20–23.10.2016: 163-164

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.05
PL0387.98
PL0412.02

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Okopy Konfederackie+0.00
PL02Uhryń+0.03
PL02Lembarczek+0.08
PL02Barnowiec+0.08
PL03Popradzki Park Krajobrazowy*87.98
PL02Wierchomla+0.04
PL02Baniska+0.25
PL02Kłodne nad Dunajcem*0.15
PL02Pusta Wielka+0.01
PL02Las Lipowy Obrożyska*0.17
PL02Nad Kotelniczym Potokiem+0.04
PL02Łabowiec+0.09
PL02Żebracze+0.08
PL02Hajnik+0.03
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*12.02

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120019
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY