Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120058

1.3 Site name

Rudno

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2021-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.616400
Latitude:50.043900

2.2 Area [ha]

72.3700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      14.32  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber               
F1096Lampetra planeri               
I1060Lycaena dispar               
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
A1166Triturus cristatus               
I1014Vertigo angustior    9500  9500  area 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1082.78
N1211.96
N171.00
N194.26

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03o
MA03i
MBo
LG01.02o
LG03i
LJ01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03o
MBo
LG01.02o
LJ01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Buszko J. 2004 Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) Modraszek telejus w: Adamski P. Bartel R., Bereszyński A. Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6. Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 59-60.2.Buszko J. 2004 Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) Modraszek nausitous W: Adamski P. Bartel R., Bereszyński A. Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6. Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 57-58.3.Buszko J 2004 Lycaena dispar (Haworth, 1802) Czerwończyk nieparek W: Adamski P. Bartel R., Bereszyński A. Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6. Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 53-54.4.Drużkowski M., Dubiel E. 1994 Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina potoku Rudno" na tle wybranych elementów środowiska abiotycznego. [Plant communities of the "Dolina potoku Rudno" (the Rudno stream valley) projected nature reserve on the background of chosen OCHRONA PRZYRODY 515.Dzięciołowski R., 2004: Bóbr europejski Castor fiber W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny 6: 457-462. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.6.Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.7.Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3., s. 159-1708.Kajzer-Bonk J., Nowicki P., Bonk M., Skórka P., Witek M., Woyciechowski M. 2013 Local populations of endangered Maculinea (Phengaris) butterflies are flood resistant Journal of Insect Conservation 17: 1105–11129.Kącki Z., 2009. Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym. Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego 2007-2013. Warszawa, s. 12-13; 29.10.Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3., s159-17011.Kobak L. 1982 Szata roślinna rezerwatów przyrody obszaru nidziańskiego - część północna maszynopis12.Kołodziej M., Ociepa A.M., Wieczorek K., 2014. Dokumentacja do projektu planu ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Tom VI: Dokumentacja zakresu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Rudno PLH 120058. “KRAMEKO” sp. z o.o., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego13.Kondracki J., 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.14.Książkiewicz Z., Lipińska A., Zając K., Barga-Więcławska J.A. 2012. Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. (red). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s 482-503.15.Marszał L. 2012. Minóg strumieniowy Lampetra planeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 101-117.16.Matuszkiewicz J.M., 2008. Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski). IGiPZ PAN, Warszawa.17.Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 2012. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III.GIOŚ, Warszawa, s. 40-52.18.Sielezniew M. 2012 Modraszek nausitous Maculinea nausithous W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 178-198.19.Sielezniew M. 2012 Modraszek telejus Maculinea teleius W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 199-218.20.Tomek A. 1998. Użytek ekologiczny „Ostoja bobrów na Rudnie”. Materiały niepublikowane.21.Zając K. 2004. Vertigo (Vertilla) angustior (Jeffreys, 1830) Poczwarówka zwężona. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red). Gatunki zwierząt (z wyj. ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 6: 149 – 151.22.The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 04 September 2014.23.Van Swaay C 2012 Dos and don’ts for butterflies of the habitats directive of the European Union. Nat Conserv 1:73–153.24.WallisDeVries MF 2004 A quantitative conservation approach for the endangered butterfly Maculinea alcon. Conserv Biol 18:489–499.25.Zając K. 2007 Raport z prac inwentaryzacyjnych gatunków ślimaków z załącznika II "Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory" na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie msc26.Zając K. 2013. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu w roku 2013 – poczwarówka zwężona Vertigo angustior (1014). GIOŚ, Warszawa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0390.65

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Rudniański Park Krajobrazowy*90.65

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Uchwała Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/6180/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120058
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY