Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120083

1.3 Site name

Dolna Soła

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2021-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2021-12
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Dolna Soła (PLH120083)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.195800
Latitude:49.951200

2.2 Area [ha]

500.9700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.2  0.00 
3220  info      60.6  0.00 
6430  info      10.3  0.00 
6510  info      1.9  0.00 
91E0  info      116.7  0.00 
91F0  info      20.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius    500  5000 
F5264Barbus carpathicus    15000  75000 
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
F1163Cottus gobio         
M1355Lutra lutra    18 
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
5085Barbus barbus                     
1327Eptesicus serotinus                   
1261Lacerta agilis                   
1314Myotis daubentonii                   
5811Rana arvalis arvalis                   
1213Rana temporaria                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.03
N103.64
N1280.99
N1615.16
N230.17
N060.03
N103.64
N1280.99
N1615.16
N230.17

Total Habitat Cover

199.98

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
HC01.01i
MC01.01.02o
LE03.01i
LF03.02.03i
MF04b
LF06i
LG01.03i
MH05.01b
HI01b
LJ02.01.03i
HJ02.03b
MJ02.03.02b
MJ02.05.05i
HJ02.12.02o
HJ03.02b
MJ03.03i
LK01.01i
LK02.02i
LK03.04i
LL08b
MB02.04i
HC01.01i
MC01.01.02o
LE03.01i
LF03.02.03i
MF04b
LF06i
LG01.03i
MH05.01b
HI01b
LJ02.01.03i
HJ02.03b
MJ02.03.02b
MJ02.05.05i
HJ02.12.02o
HJ03.02b
MJ03.03i
LK01.01i
LK02.02i
LK03.04i
LL08b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Amirowicz A. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województwa małopolskiego i śląskiego. Rocz. Nauk. PZW., 14 (Supl.): 149-2962.Amirowicz A. 2012. Brzabnka Barbus meridionalis petenyi [Barbus meridionalis]. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 160-1703.Amirowicz A. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. Brzanka Barbus meridionalis. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 134.Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki. Projekt Głównego Inspektoratu Środowiska koordynowany przez IRŚ Olsztyn5.Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T. Nowak M. Popek W., Sławinska A., Sobieszczyk P. Szczerbik P., Wyrębek M. 2011. Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły. Fisheries management with relation to the restoration of the connectivity of the Little and Upper Vistula rivers basins. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 13: 1-227.6.Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska. Departament Zasobów Wodnych. Warszawa ss. 1437.Boroń A. 2004: Brzanka Barbus peliponnesius. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 210-2128.Borysiak J. 2004. Zalewane muliste brzegi rzek. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 109-1149.Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-25810.Brylińska M. red. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN 2000. ss. 52011.Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). W: Herbich J. (red.).Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-25812.Dubiel E., Koczur A. 1999/2000. Waloryzacja szaty roślinnej doliny Soły od zapory w Czańcu do Łęskiego Zasola (mszp.)13.EFI Consortium, 2009. Manual for the application of the new European Fish Index – EFI . A fish-based method to assess the ecological status of European running waters in support of the Water Framework Directive. June 200914.Freyhof J., Kottelat M., Nolte A. 2005. Taxonomic diversity of European Cottus with description of eight new species (Teleostei: Cottidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 16(2):107-17215.GDOŚ. 2013. Baza danych zawierająca informacje o obecności poszczególnych siedlisk przyrodniczych z zał. I DŚ oraz gatunków zwierząt i roślin z załącznika II DŚ w obszarach o znaczeniu dla Wspólnoty na terenie Polski16.Gerstmeier R., Romig T. 2002. Przewodnik – słodkowodne ryby Europy. MULTICO Warszawa. ss. 36817.Herczek A. 1997. Waloryzacja międzywala rzeki Soły w Oświęcimiu (maszynopis). Katowice. Ekspertyza zamówiona przez Urząd Miasta w Oświęcimiu18.Herczek A., Betleja J. 1999. Waloryzacja faunistyczna doliny rzeki Soły od Rajska do zapory w Czańcu (gm. Oświęcim, Brzeszcze, Kety, Wilamowice, Porąbka). Katowice-Oświęcim (maszynopis). Ekspertyza zamówiona przez Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu19.Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27. 2007. European Commision DG Environment. Nature and biodiversity. 144 ss20.Jelonek M. 2010. Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Soła-Bielany. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ21.Jelonek M. 2010. Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Soła-Oświęcim. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ22.Jelonek M. 2010. Aspius aspius (boleń). Stanowisko: Soła-Oświęcim. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ23.Klich M. 2013. Dane niepublikowane dotyczące ichtiofauny rzek dorzecza Wisły24.Klich M. 2013. Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki Soły w granicach obszaru Natura 2000 PLH 120083 „Dolna Soła”25.Klimaszewski K. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1826.Klimaszyk P. 2004. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 59-7127.Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN28.Korzeniak J. 2012. Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; ss. 79-94. GIOŚ, Warszawa29.Korzeniak J. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu 6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1630.Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P., and Berrebi P. 2002. Two new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of B. petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zool. 51(3): 227–24031.Kottelat M., Freyhof J. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland, Freyhof, Berlin, Germany. ss. 64632.Kotusz J. 2012. Głowacz białopłetwy Cottus gobio. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 171-18533.Kotusz J., Sobieszczyk P. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. Głowacz białopłetwy Cottus gobio. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1434.Kozłowski J., Jelonek M., Sobieszczyk P. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. Boleń Aspius aspius, GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 835.Kozłowski J. 2012. Boleń Aspius aspius. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 134-14636.Kucharski L., Perzanowska J. 2004. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 192-21137.Mamcarz A., Kujawa R. 2004. Boleń Aspius aspius. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s.225-22838.Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN 158. 1-10739.Matuszkiewicz W. 2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. ss. 53740.Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Danielewicz W., Kiciński P., Wierzba M. 2012. Przegląd zespołów leśnych występujących w Polsce. W: Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.) Zbiorowiska leśne Polski. Lasy i zarośla. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. ss. 136-49741.Mazgajska J. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu 1188 Kumak nizinny Bombina bombina. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). Ss42.Mazgajska J., Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, 346-36543.Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) GIOŚ. ss. 1744.Mróz W. 2004. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 192-21145.Mróz W. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 6430 : Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)., GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1446.Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; ss. 53-63. GIOŚ, Warszawa47.Natura 2000. Standardowy Formularz Danych. PLH 120083 „Dolna Soła”. GDOŚ. (2009.03) ss. 1248.Natura 2000. Standardowy Formularz Danych. pltmp527 „Dolna Soła”. (2009.12) ss. 1249.Natura 2000. Standardowy Formularz Danych. pltmp527 „Dolna Soła”. (2008.03) ss. 1250.Nejfeld P. 2013. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych w dolinie rzeki Soły w granicach obszaru Natura 2000 PLH 120083 „Dolna Soła”51.Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW. Warszawa. ss. 5652.Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 195-219. GIOŚ, Warszawa53.Pawlaczyk P. 2010. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 236–254. GIOŚ, Warszawa54.Pawlaczyk P. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 91F0 : Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1655.Pawlaczyk P. 2012. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III; ss. 292-315. GIOŚ, Warszawa56.Perzanowska J. 2012. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 170-180. GIOŚ, Warszawa57.Perzanowska J. 2012. Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część z przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 193-203. GIOŚ, Warszawa58.Perzanowska J. 2012. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 3220 Kamieńce i żwirowiska górskich potoków., GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 1659.Perzanowska J., Mróz W. 2004. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 79–8560.Perzanowska J., Mróz W. 2004. Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–Myricarietum – część z przewagą wierzb). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 91-9561.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. M.P. 2011.49.54962.Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych. PAN Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. ss. 56. Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2005 roku nr II/34/3/200563.Pszczeliński Ł. 2012. Inwentaryzacja rzek i potoków w obwodach rybackich nr 1 i 3 rzeki Skawy i obwodzie rybackim nr 5 rzeki Soły. PZW ZO Bielsko-Biała (maszynopis ss. 29)64.Raczyński T. 2014. Występowanie oraz stan zachowania głowacza białopłetwego na rzece Sole w obszarze Natura 2000 Dolna Soła PLH12008365.Raport o stanie środowiska w województwie Małopolskim w roku 2011. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Biblioteka Monitoringu Środowiska. 2012. ss 12466.Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011. Program ochrony wydry Lutra lutra w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa67.Romanowski J., Zając T. 2013. Wydra Lutra lutra. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny (mszp.)68.Sikora S. 2004. Wydra Lutra lutra. : Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 258-26069.Skóra S., Włodek J. M. 1988. Ichtiofauna rzeki Soły i jej dopływów. Rocz. Nauk. PZW 1, 97-12170.Stańko R., Ciach M., Horabik D., Grzebinoga M., Borzuchowski J., Jirak A. 2013. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB120004 Dolina Dolnej Soły w województwie małopolskim i śląskim. MGGP, Klub Przyrodników na zlecenie RDOŚ w Krakowie (mszp.)71.Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły. 2004. IMGW Kraków na zlecenie RZGW w Krakowie72.Szymura J. M. 2004. Kumak nizinny Bombina bombina W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6,s. 298-30273.Wiehle D., Wajdzik M., Hotlos Ł. 2015. Ekspertyza zoologiczna z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu weryfikacji w obszarze Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 występowania oraz stanu zachowania wydry74.Wiejaczka Ł. 2011. Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy. Prace Geograficzne 229. IGiPZ. PAN. Warszawa. ss. 14475.Wilk-Woźniak E. Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M. , Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 130-14976.Witkowski Z. 2004. Głowacz białopłetwy Cottus gobio: W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s.258-26077.Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojczystą., 55 (4): 5-1978.Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 33-5279.Zieliński P. 2004. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 289-29380.Żarnowiec J. 1996. Szata roślinna międzywala rzeki Soły na obszarze Oświęcimia - stan zachowania, zagrożenia i problemy ochrony. Oświęcim (maszynopis)81.Żarnowiec J., Klama H. 2000 Waloryzacja szaty roślinnej doliny Soły w gm. Oświęcim i gm. Brzeszcze Bielsko Biała -Oświęcim (maszynopis)82.Żarnowiec J., Klama H., Nejfeld P. 2010: Szata roślinna doliny dolnej Soły. Wyd. Naukowe ATH. Bielsko-Biała. ss. 136

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/3674/akt.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 325 oraz Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r. poz. 307)
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/325/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120083
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY