Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120087

1.3 Site name

Łososina

1.4 First Compilation date

2006-03

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa  Warszawa  00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.643000
Latitude:49.756800

2.2 Area [ha]

345.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (29.13 %) Continental (70.87 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      22.28  0.00 
3240  info      11.51  0.00 
91E0  info      63.31  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5264Barbus carpathicus         
A1193Bombina variegata               
M1337Castor fiber               
M1355Lutra lutra               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2500Alburnoides bipunctatus                   
2508Chondrostoma nasus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.04
N101.31
N1278.94
N169.19
N170.13
N199.82
N230.55

Total Habitat Cover

99.98

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02i
MB07i
MC01.01i
HC01.01.02i
LE03.01Xb
ME06b
LF06i
LG01.03i
HG05.07i
HH01b
MH01Xb
MH01.08b
LI01b
MJ02.03i
MJ02.03.02i
MJ02.04.02b
MJ02.05b
MJ02.05.05b
HJ02.12.02i
MJ02.15i
MJ03.02b
MK01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HK01.01b
HL08b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Amirowicz A. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województwa małopolskiego i śląskiego. Rocz. Nauk. PZW., 14 (Supl.): 149-296Amirowicz A. 2009: Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Łososina/ Tymbark. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚAmirowicz A. 2009: Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Łososina/ Witowice. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚAmirowicz A. 2009: Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Słopniczanka/Słopnice. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚAmirowicz A. 2012. Brzanka Barbus meridionalis petenyi [Barbus meridionalis]. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 160-170Amirowicz A. 2012: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. Brzanka Barbus meridionalis. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 13Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki. Projekt Głównego Inspektoratu Środowiska koordynowany przez IRŚ OlsztynBartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T. Nowak M. Popek W., Sławinska A., Sobieszczyk P. Szczerbik P., Wyrębek M. 2011: Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły. Fisheries management with relation to the restoration of the connectivity of the Little and Upper Vistula rivers basins. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 13: 1-227Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J. 2005: Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska. Departament Zasobów Wodnych. Warszawa ss. 143Boroń A. 2004: Brzanka Barbus peliponnesius. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 210-212Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-258Brylińska M. red. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN 2000. ss. 520EFI Consortium, 2009: Manual for the application of the new European Fish Index – EFI . A fish-based method to assess the ecological status of European running waters in support of the Water Framework Directive. June 2009GDOŚ. 2013. Baza danych zawierająca informacje o obecności poszczególnych siedlisk przyrodniczych z zał. I DŚ oraz gatunków zwierząt i roślin z załącznika II DŚ w obszarach o znaczeniu dla Wspólnoty na terenie PolskiGerstmeier R., Romig T. 2002. Przewodnik – słodkowodne ryby Europy. MULTICO Warszawa. ss. 368Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27. 2007. European Commision DG Environment. Nature and biodiversity. 144 ssKondracki J. 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P., and Berrebi P. 2002:Two new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of B. petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zool. 51(3): 227–240Kottelat M., Freyhof J. 2007: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland, Freyhof, Berlin, Germany. ss. 646Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN 158. 1-107Natura 2000. Standardowy Formularz Danych. Łososina PLH 120087. GDOŚ. (2009.03) ss. 11Nejfeld P. 2013: Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych z zał. I Dyrektywy Siedliskowej w granicach obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW. Warszawa. ss. 56Pawlaczyk P. 2010: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 236–254. GIOŚ, WarszawaPerzanowska J. 2012: Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 170-180. GIOŚ, WarszawaPerzanowska J. 2012: Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część –z przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 193-203. GIOŚ, WarszawaPerzanowska J. 2012: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 3220 Kamieńce i żwirowiska górskich potoków., GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 16Perzanowska J. 2012: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki monitoringu. 3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 14Perzanowska J., Mróz W. 2004: Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 79–85Perzanowska J., Mróz W. 2004: Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–Myricarietum – część z przewagą wierzb). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 91-95Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. M.P. 2011.49.549Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex I habitat types (Annex D)Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011: Program ochrony wydry Lutra lutra w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. WarszawaStudium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-KrakówTatoj K.. 2013: Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki Łososiny i Słopniczanki w granicach obszaru Natura 2000 Łososina.PLH 120087Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz., 55 (4): 5-19Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 33-52

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0484.71

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*84.71

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/3241/akt.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120087
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY