Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120088

1.3 Site name

Środkowy Dunajec z dopływami

1.4 First Compilation date

2006-03

1.5 Update date

2019-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.446400
Latitude:49.425200

2.2 Area [ha]

755.8300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (45.82 %) Continental (54.18 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      52.91  0.00 
3230  info      15.12  0.00 
3240  info      30.23  0.00 
9170  info      4.31  0.00 
91E0  info      45.35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5264Barbus carpathicus           
A1193Bombina variegata                 
F1163Cottus gobio           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.78
N100.94
N1253.39
N165.33
N172.63
N194.58
N231.36

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Ostoję środkowego Dunajca z dopływami tworzą:- rzeka Dunajec na odcinku od północnej granicy Ostoi Pieniny do ujścia lewobrzeżnego dopływu Smolnik, - dolna część potoku Ochotnica od mostu w miejscowości Ochotnica Górna do ujścia do Dunajca, - dolna część potoku Kamienica Gorczańska (Łącka) od mostu w miejscowości Szczawa do mostu na trasie Krościenko - Stary Sącz w miejscowości Zabrzeż oraz- dolna część potoku Słomka od mostu w miejscowości Przyszowa do ujścia do Dunajca.Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia, zaś jej dopływy Ochotnica, Kamienica Gorczańska i Słomka zaliczane są do typu 14 - małe rzeki fliszowe. od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Dolina jest częściowo pokryta lasem częściowo wykorzystywana rolniczo (użytki zielone, pola uprawne). Wzdłuż rzeki biegnie droga krajowa łącząca Szczawnicę-Krościenko i Nowy Sącz. Koryto rzeki jest z jednej strony ograniczone wałem drogowym (niekiedy umocnione ścianami betonowym lub ostrogami) z drugiej nadbrzeżnymi wzniesieniami. Koryto rzeki tworzą pojedyncze głazy, otoczone kamienie lub żwir, rzadziej piasek. Nurt rzeki słabo zacieniony, zróżnicowany, z wyraźnie widocznymi bystrzami i plosami. Liczne odsypy z roślinnością pionierską, a w dolinach Ochotnicy i Kamienicy - rozległe kamieńce nadrzeczne. Dunajec w granicach ostoi nie ma przegród blokujących wędrówki ryb. Jedynie w miejscowości świniarsko znajduje się przegroda denna, która może sprawiać trudności słabiej pływającym przedstawicielom ichtiofauny.Dopływy Dunajca mają charakter podgórski, dno kamieniste, żwirowe, rzadko piaszczyste. W większości przypadków są silnie wcięte i zacienione, jednak Kamienica Gorczańska, kamienica Sądecka i Ochotnica wykształciły rozległe obszary kamieńcowe. Dopływy Dunajca stanowią niezbędne zaplecze tarliskowe dla gatunków ryb chronionych w proponowanej ostoi.

4.2 Quality and importance

Ważna ostoja gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Aktualnie w środkowym Dunajcu i w jego dopływach bytuje 19 gatunków ryb. Poza pstrągiem potokowym i lipieniem, licznie reprezentowane są karpiowate ryby reofilne: świnka, brzana, brzanka, kleń, jelec i certa oraz ryby stagnofilne (płoć, leszcz) i drapieżne (szczupak, okoń) podchodzące ze zbiornika Rożnów, lub zrzucane z kaskady zbiorników Czorsztyn - Sromowce Wyżnie. Dodatkowo środkowy Dunajec jest ważnym miejscem bytowania dla objętej ochroną ex situ głowacicy. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu 2 gatunki ryb z załącznikaII Dyrektywy Siedliskowej.Obok doliny Białki, najwazniejszy w Polsce obszar występowania sieldisk kamieńcowych (3220-3240), doskonale rozwiniętychzarówno nad samym Dunajcem, jak i w dolinach dopływów: Ochotnicy, Kamienicy Gorczanskiej i Kamienicy Sądeckiej.Gatunek 1330 boleń (Aspius aspius) nie został stwierdzony w obszarze ani w 2014 r. podczas szczegółowych badań na etapie tworzenia PZO, ani we wcześniejszych doniesieniach naukowych. Gatunek nie występował w obszarze w czasie tworzenia. Po akceptacji Komisji Europejskiej gatunek zostanie usunięty w listy przedmiotów ochrony.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Augustyn L 2004 Operat rybacki rzeka Dunajec Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu 2. Jelonek M, Sobieszczyk P., Makles M., Engel J. 2005 Weryfikacja istniejących ostoi Natura 2000 oraz propozycja specjalnych obszarów ochrony regionu alpejskiego dla ochrony gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG Maszynopis. Warszawa. Ministerstwo Środowiska, WWF Polska 3. Nejfeld P. i in., 2014, Szablon dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088.4. Augustyn L., Epler P. 2006. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Część I. Wpływ nowopowstałych zbiorników wodnych. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 35-40.5. Augustyn L., Epler P. 2006. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Część I. Zmiany strukturalne w okresie ostatnich 40 lat. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 41-44.6. Augustyn L., Epler P. 2006. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część I. Ichtiofauna Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 45-48.7. Augustyn L., Epler P. 2006. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część II. Ichtiofauna dopływów. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 49-54.8. Bartnik W. i in., 2011, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich; Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL010.00
PL020.00
PL032.83
PL0497.17

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Kłodne nad Dunajcem*0.00
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*97.17
PL03Popradzki Park Krajobrazowy*2.83
PL01Pieniński Park Narodowy*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/461/akt.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120088
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY