Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140020

1.3 Site name

Forty Modlińskie

1.4 First Compilation date

2006-10

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Zmniejszenie pow - 11.2019 r. Propozycja korekty granic zaakceptowana uchwałą RM, przekazana do KE w 01.2021 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.705200
Latitude:52.452900

2.2 Area [ha]

176.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    454  626   
M1323Myotis bechsteinii               
M1318Myotis dasycneme    12   
M1324Myotis myotis    62  66   
M1324Myotis myotis    100  120  bfemales   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1313Eptesicus nilssonii                   
1327Eptesicus serotinus                   
1320Myotis brandtii                   
1314Myotis daubentonii    81  81             
1330Myotis mystacinus                   
1322Myotis nattereri    199  199             
1326Plecotus auritus               
1329Plecotus austriacus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1237.22
N1637.85
N171.21
N1923.36
N230.36

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB02.04b
MB03b
MD01.01i
MD01.02o
MD01.04o
MD04.01o
HD05i
ME03.01i
ME06.02i
HG01.02i
MG01.03b
MG01.08i
MG02.09i
HG05.04i
MG05.11b
HJ03.01i
MJ03.02.01b
HK01.04i
LK03.03i
LK03.04i
ML10i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01.01b
HB02.01b
HG05.09i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bochenek R. 2001. Fortyfikacja tom XIII. Zarys historii Twierdzy Modlin. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa.2. Ciechanowski M., Przesmycka A., Biała A. 2005. Pierwsze stwierdzenie gacka szarego Plecotus austriacus (Fischer, 1829) na polskim Pobrzeżu Bałtyku. Nietoperze 6: 37-42.3. Dietz Ch., von Helversen O., Nill D. 2009. Nietoperze Europy i Afryki północno-zachodniej. Wyd. Multico, Warszawa.4. Fuszara E. 1995. Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w centralnej i północno-wschodniej Polsce - luty 1994. Prz. przyr., 6, 2: 81–83.5. Fuszara E. & Fuszara M. 2002. Zimowy monitoring liczebności nietoperzy zasiedlających forty modlińskie na Mazowszu w latach 1989-1999. Nietoperze 3: 89-99.6. Fuszara E., Fuszara M., Kowalski M., Lesiński G., Cygan J. P., Nitkiewicz T., Szarlik A., Wojtowicz B. 2010. Population changes in Natterer’s bat Myotis nattereri and Daubenton’s bat M. daubentonii in winter roosts of central Poland. Pol. J. Ecol., 58: 673–686.7. Fuszara E., Fuszara M., Kowalski M., Lesiński G., Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel A. 2003. Shelter preference of the Barbastelle, Barbastella barbastellus (Schreber 1774), hibernating in Poland. Nyctalus (N.F.) 8, 6: 528–535.8. Fuszara E., Kowalski M., Lesiński G. & Cygan J. P. 1994. Zimowe spisy nietoperzy na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej. [In:] Wołoszyn B. W. (ed.). Zimowe spisy nietoperzy 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. CIC ISEZ PAN, Kraków: 59 68.9. Fuszara E., Kowalski M., Lesiński G., Cygan J. P. 1996. Hibernation of bats in underground shelters of central and eastern Poland. Bonn. zool. Beitr., 46 (1-4): 349–358.10. Głowaciński Z. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Tom I – Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.11. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.12. Kowalski M., Lesiński G., Fuszara E., Radzicki G., Hejduk J. 2002. Longevity and winter roost fidelity in bats of central Poland. Nyctalus (N.F.), 8: 257–261.13. Kowalski M., Lesiński G., Sachanowicz K. 1997. Występowanie gacka szarego, Plecotus austriacus (Fischer, 1829) na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej oraz cechy rozpoznawcze krajowych nietoperzy z rodzaju Plecotus Geoffroy, 1818. Przegląd Zoologiczny 41: 95 100.14. Lesiński G. 1986. Ecology of bats hibernating underground in central Poland. Acta Theriol. 31: 507-521.Lesiński G. 1988. Skład gatunkowy i liczebność nietoperzy w fortach modlińskich w ciągu roku. Przegl. Zool. 32: 575-587.15. Lesiński G. 2002. Śmiertelność nietoperzy hibernujących w fortach twierdzy Modlin. Nietoperze 3: 294-295.Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M., Jurczyszyn M. & Urbańczyk Z. 2005. Long-term changes in numbers of the barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber 1774) in Poland. Folia Zool. 54: 351-358.16. Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M., Popczyk B., Ruprecht A. L. 2008. The occurrence of the northern bat, Eptesicus nilssonii (Keyserlign & Blasius, 1839), in Warsaw and its vicinity, Central Poland. Nyctalus (N.F.) 13: 137–141.17. Lesiński G., Fuszara M., Fuszara E. 2006. Wpływ dwóch rodzajów dewastacji w podziemiach na liczebność zimujących nietoperzy. Nietoperze 7: 3–9.18. Lesiński G., Gulatowska J., Kowalski M., Fuszara E., Fuszara M. & Wojtowicz B. 2006. Nietoperze Wysoczyzny Płońskiej. Nietoperze 7: 39-55.19. Lesiński G., Olszewski A., Filewicz M. 2008. Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu. Nietoperze 9: 59-63.20. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.21. Oleńczak P. 2011. Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą. Wyd. Rajd, Warszawa.22. Rogiński R. 1990. Zamki i twierdze w Polsce – historia i legendy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.23. Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2006. Nietoperze Polski. Wyd. Multico, Warszawa.24. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0116.14
PL0453.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Warszawski*53.12
PL01Kampinoski Park Narodowy*16.14

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020
Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2014/77/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140020
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY