Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140023

1.3 Site name

Bagna Orońskie

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.619900
Latitude:51.680000

2.2 Area [ha]

921.4500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      22.82  0.00 
6430  info      5.17  0.00 
6510  info      66.34  0.00 
7230  info      2.36  0.00 
9170  info      123.69  0.00 
91E0  info      211.68  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
M1337Castor fiber         
P1903Liparis loeselii    92  92 
M1355Lutra lutra               
I1014Vertigo angustior         
I1013Vertigo geyeri         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.41
N1016.75
N121.97
N1652.66
N176.72
N1921.48

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
HA03.03o
MA08o
MB02o
MJ02.05o
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1)Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” Falkowski M. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 2)Pawlikowski P., Pleskova Z., Schenkov V. Journal of Molluscan Studies Advance Access published 2 December 2011. Habitat preferences and consevatory of Vertigo geyeri (Gastropoda pulmonata) in Slovakia and Poland 3)Ekspertyzy Środowiskowe Rakus Raczyński T. Ekspertyza na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy o poczwarówce Geyera Vertigo geyeri i poczwarówce zwężonej Vertigo angustior na obszarze Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023. Olsztyn 2018 r.4)Ćwikliński E., Głowacki Z. 1984. Rezerwat florystyczny „Obronne”. Opracowanie dokumentacji naukowo-badawczej. Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Str. 21 3 mapy.5)Falkowski M., Górski P., Kajzer K., Bistuła-Prószyński G, Woźniak A. 2005. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Torfy Orońskie”. ss. 58 9 map. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa. 6)Falkowski M., Krechowski J., Piórek K. 2009. Szata roślinna rezerwatu „Torfy Orońskie”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 53-60. 7)Grzyb M. 1990. Plan zagospodarowania rezerwatu „Torfy Orońskie”. Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Str. 96 6 map.8)Grzyb M. 1993. Torfy Orońskie. Las Polski 9: 16-17.9)Jarzombkowski F., Kozub Ł. 2011. Stan rozpoznania siedliska 7230 i gatunków z nim związanych w województwie mazowieckim. Stańko R., Wołejko, Pawlikowski, Jarzombkowski 2011.10)Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.11)Korzeniak J. 2012. 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion). W: Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. (red.). Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych. Typy siedlisk przyrodniczych. Tom 1/3, ss. 278-294. IOP, Kraków.12)Mikuła W. 1991. Maciejowice 1794. Wydawnictwo Bellona, Warszawa. 13)Mróz W, Świerkosz K., Kozak K. 2012. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) W: Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. (red.). Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych. Typy siedlisk przyrodniczych. Tom 1/3, ss. 264-277. IOP, Kraków. 14)Pawlaczyk P. 2010. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Mróz W. (red.). 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 236-254. GIOŚ.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.57
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Torfy Orońskie+1.57
PL04Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)*100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023
Link: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/8155/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140023
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY