Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140025

1.3 Site name

Dolina Środkowego Świdra

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.472300
Latitude:52.092000

2.2 Area [ha]

1475.6900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.33  0.00 
6120  info      2.8  0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      11.51  0.00 
6510  info      136.35  0.00 
7230  info      0.00 
91E0  info      157.9  0.00 
91F0  info      8.12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
F1149Cobitis taenia         
F2484Eudontomyzon mariae         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis               
I1037Ophiogomphus cecilia         
F5339Rhodeus amarus         
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1050.95
N1216.54
N1614.50
N1714.47
N190.43
N233.10

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01o
HA03.03o
MB02.01o
LB02.02o
ME01.03o
LE03.01o
HI01b
HJ02b
MJ02.02.01o
HJ03.02.01o
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03o
HA04o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

anonymus 1976 Rezerwat krajobrazowy "Rzeka Świder i Mienia" - opracowanie Instytut Ochrony Środowiska SGGW-AR w Warszawie Bistuła-Prószyński Grzegorz 2008 Inwentaryzacja motyli i ważek w 2008 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa Borzęcka I., Buras P., Gasiński Z. 2002 Charakterystyka zespołów i zasobów ryb w dorzeczu Świdra Opracowanie wykonane na zlecenie Komisji Ochrony Wód przy Okręgu Mazowieckiem PZW, Żabieniec, Msc. 23 ssBorzęcka I., Buras P., Gasiński Z., Wiśniewolski W. - Ichtiofauna wybranych rzek Niziny Mazowieckiej Roczniki Naukowe PZW (w przygotowaniu) Ciosek M., Kot H. Kaszuba Z. 1995 Obszary i obiekty prawnie chronione. [w:] H. Kot. (red.). Przyroda województwa siedleckiego. Urząd Wojewódzki w Siedlcach, Wydział Ochrony Środowiska, Siedlce 77-120Falkowski M., Sobociński W. 2008 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt projektowanego Obszaru Natura 2000 "Dolina Świdra" z oceną proponowanych wariantów przecięć doliny nową drogą nr 50 i wskazaniem działań ochronnych i kompensującWch (na odcinku ...) Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Siedlce-Warszawa 60 ss.Falkowski Michał 2008 inwentaryzacja ptaków w 2008 r. Zakład Botaniki AP, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce Falkowski Michał 2008 inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce Górski Paweł 2008 Inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r. Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW, ul. Cieszewskiego 8, 02-786 Warszawa Kowalski M., Lesiński G. 2001 Ssaki Mammalia - zagrożenia i ochrona. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce 119-126Król B. (red.). 1983 Dokumentacja projektowanego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego BPRW Warszawa, Warszawa Nadleśnictwo Mińsk 1989 Program zagospodarowania rezerwatu częściowego "Wólczańska Góra" na okres od 1.I.1989 do 31.XII. 1998 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Warszawa, Nadleśnictwo Mińsk Nadleśnictwo Mińsk 2006-2007 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków Rąkowski G. 2003 Plan ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa Romanowski J. 2001 Wydra Lutra lutra L. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce 379-386Strużyński W. 2008 inwentaryzacja mięczaków w 2008 r. Zakład Zoologii, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa Wolnicki Jacek 2008 inwentaryzacja ichtiofauny w 2008 r. Zakład Rybactwa Stawowego, Instytut Rybactwa Śródlądowego, ul. Główna 48, Żabieniec, 05-500 Piaseczno

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0215.71
PL0498.18

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)*74.54
PL04Warszawski*23.64
PL02Świder*15.71

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140025
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY