Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140032

1.3 Site name

Ostoja Nadliwiecka

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.978000
Latitude:52.367300

2.2 Area [ha]

13622.7200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      10.9  0.00 
3130  info      24.1  0.00 
3150  info      102.27  0.00 
3270  info      5.99  0.00 
6120  info      8.17  0.00 
6410  info      0.41  0.00 
6430  info      46.14  0.00 
6510  info      672.17  0.00 
7140  info      0.00 
7230  info      0.53  0.00 
9170  info      63.51  0.00 
91E0  info      863.56  0.00 
91F0  info      119.98  0.00 
91T0  info      17.31  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    500  500   
I4056Anisus vorticulus         
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio               
F2484Eudontomyzon mariae               
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I4038Lycaena helle         
F1145Misgurnus fossilis         
I1037Ophiogomphus cecilia         
F5339Rhodeus amarus         
F1146Sabanejewia aurata               
A1166Triturus cristatus         
I1032Unio crassus         
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.01
N070.19
N1057.62
N1217.92
N1612.65
N174.65
N193.91
N210.00
N231.05
N062.01
N070.19
N1057.62
N1217.92
N1612.65
N174.65
N193.91
N210.00
N231.05
N062.01
N070.19
N1057.62
N1217.92
N1612.65
N174.65
N193.91
N210.00
N231.05

Total Habitat Cover

300

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.01i
MA03.03i
HB02.02i
HB02.04i
MD01.02i
ME01.01i
ME03.01i
HF01.01i
MF05.04i
MG05.01i
MI01i
HJ03.02.01b
HK01.03i
MK02.01
MA03.01i
MA03.03i
HB02.02i
HB02.04i
MD01.02i
ME01.01i
ME03.01i
HF01.01i
MF05.04i
MG05.01i
MI01i
HJ03.02.01b
HK01.03i
MK02.01
MA03.01i
MA03.03i
HB02.02i
HB02.04i
MD01.02i
ME01.01i
ME03.01i
HF01.01i
MF05.04i
MG05.01i
MI01i
HJ03.02.01b
HK01.03i
MK02.01
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01b
HA03.02i
HA04.02i
HB02.05i
MD01.04i
MD01.05i
HE01.03i
MF02.03i
LF03.01i
MA01b
HA03.02i
HA04.02i
HB02.05i
MD01.04i
MD01.05i
HE01.03i
MF02.03i
LF03.01i
MA01b
HA03.02i
HA04.02i
HB02.05i
MD01.04i
MD01.05i
HE01.03i
MF02.03i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown300
sum300

4.5 Documentation (optional)

1.Bistuła-Prószyński Grzegorz 2008 Inwentaryzacja motyli i ważek w 2008 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa2.Celińska E., Głowacki Z. 1990 Zarośla z Betula humilis (Schrk) w pobliżu wsi Czepielin k. Mordów (Wysoczyzna Siedlecka) i ich synekologia. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 24 41-483.Ciosek M.T., Marciniuk P., Wierzba M. 1996 Notatki florystyczne z Podlasia. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 3 85-894.Danilkiewicz Z. 1985 Ichtiofauna Południowego Podlasa. Rocznik Międzyrzecki 16-17 31-555.Danilkiewicz Z. 1997 Minogi oraz ryby rzeki Bug i jego polskich dopływów. Arch. Ryb. Pol. 5,2 50-826.Dąbrowski A, Wierzba M. 2006 Inwentaryzacja ornitologiczna i fitosocjologiczno-kartograficzna siedlisk w Dolinie Liwca na odcinku od Starowoli do Strachowa, położonym w obszarze sieci NATURA 2000 o nazwie PLB140002 Dolina Liwca. PBE "NATURA" na zlecenie Starostwa Powiatu Wołomińskiego z dn. 28 kwietnia 2006 r.7.Falkowski M. 1995-2008 Siedlce - inwentaryzacja szaty roślinnej w latach 1995-2008.8.Falkowski M. 2002 Brzoza niska Betula humilis na Wysoczyźnie Siedleckiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1 109-1149.Falkowski M. 2003 Szata roślinna stawów rybnych dorzecza Bugu na Nizinie Południowopodlaskiej. Zakład Botaniki, Akademia Podlaska. Praca doktorska.10.Falkowski M., Goławski A., Nesteruk T., Nowicka-Falkowska K., Solis M. 2002 Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu częściowego "Stawy Siedleckie". Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Zakład Botaniki AP w Siedlcach. ss. 6311.Falkowski M., Krechowski J., Nowicka K. 1998 Notatki florystyczne z Podlasia. Fragm. Flor. et Geobot. 5 41-45 Falkowski M., Krechowski J., Nowicka-Falkowska K. 2000 Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu ornitologicznego "Stawy Siedleckie" koło Siedlec. Parki nar. Rez. przyr. 19,3 11-2012.Głowacki Z. 1976 Materiały do flory Wysoczyzny Siedleckiej. Zesz. Nauk. WSP w Siedlcach 1 63-9413.Głowacki Z. 1984 Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 4 51-7714.Głowacki Z. 1990 Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia cz. I. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 24 85-9015.Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P.,Nowicka-Falkowska K.,Wierzba M. 2003 Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2 5-4116.Górski Paweł 2008 Inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r. Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW, ul. Cieszewskiego 8, 02-786 Warszawa17.Hajdamowicz I., Jastrzębski P. 2008 Threats to rare European spiker species, Tetragnatha reimoseri (Araneae: Tetragnathidae) and fishponds as an alternate habitat. Nature Conservation 64 31-3718.Jówko G., Głowacki Z. 1976 Flora roślin naczyniowych gleb mokrych w najbliższych okolicach Siedlec. Zesz. Nauk. WSP w Siedlcach 1 95-12119.Komorowska M. 1990 Rzadsze gatunki roślin naczyniowych terenów lesnych okolic Jarnic. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach 24 143-15020.Kowalski M., Lesiński G. 2001 Ssaki Mammalia - zagrożenia i ochrona. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce 119-12621.Królak E., Korycińska M. 2001 Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce. s. 147-15822.Marszał L., Zięba G., Przybylski M., Grabowska J., Pietraszewski D., Gmur J. 2006 Ichtiofauna systemu rzeki Liwiec. Roczniki Naukowe PZW 19 47-7023.Mielewczyk S. 1998 Materiały do znajomości entomofauny wodnej(Odonata, Heteroptera, Coleoptera) stawów rybnych pod Siedlcami jako proponowanego rezerwatu "Rybakówka". Rocz. Nauk. PTOP. "Salamandra" 2 109-11824.Nesteruk T. 1986 Freshwater Gastrotricha of Polska. IV. Gastrotricha from fish ponds in the vicinity of Siedlce. Fragmenta Faunistica 30,13 215-23325.Nowicka-Falkowska K. 1995-2008 Siedlce - inwentaryzacja szaty roślinnej w latach 1995-2008.26.Nowicka-Falkowska K. 2002 Ekologia wybranych populacji Listera ovata (L.) R. Br. z okolic Siedlec. Acta Scientiarum Polonorum, Biologia 1(1-2) 23-3227.Nowicka-Falkowska K., Falkowski M. 2006(2007) Fishpond areas - sites of abundat occurrence of Orchidaceae. [in:] Olszewski T. S., Afranowicz R., Bociąg K. (eds.). Gontemporary trends of botanical research - on Profesor28.Hanna Piotrowska 80th birthday anniversary. Acta Bot. Cassub. 6 85-9229.Podbielkowski Z. 1967a Rzadsze rośliny naczyniowe województwa warszawskiego. Fragm. Flor. Geobot. 8, 3 323-32530.Romanowski J. 2001 Wydra Lutra lutra L. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce 379-38631.Soczewka B. 1990 Nowe stanowiska rzadszych roślin na torfowisku Klimonty w woj. siedleckim. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach. 24 159-16432.Stańska M. 2001 Pająki Araneace Niziny Mazowieckiej - stan wiedzy, zagrożenia i formy ochrony. [w:] Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce. 295-30433.Stefaniuk J. 1981 Pająki pasa przybrzeżnego stawów w Mordach. Praca magisterska. Zakład Zoologii WSRP, Siedlce.34.Strużyński W. 2008 inwentaryzacja mięczaków w 2008 r. Zakład Zoologii, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa35.Wierzba M. 1993-2008 Siedlce - inwentaryzacja szaty roślinnej w latach 1993-2008.36.Wolnicki Jacek 2008 inwentaryzacja ichtiofauny w 2008 r. Zakład Rybactwa Stawowego, Instytut Rybactwa Śródlądowego, ul. Główna 48, Żabieniec, 05-500 Piaseczno37.Wziątek Bogdan 2015 Inwentaryzacja kozy Cobitis taenia w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadliwecka PLH14003238.Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.59
PL030.05
PL0426.83

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Siedlecko-Węgrowski*26.83
PL03Nadbużański Park Krajobrazowy*0.05
PL02Klimonty*0.82
PL02Stawy Siedleckie*1.77

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
Link: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2014/3827/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
Link: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/2531/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
Link: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2014/9975/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140032
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY