Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140034

1.3 Site name

Poligon Rembertów

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.205000
Latitude:52.281900

2.2 Area [ha]

241.9300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      45.38  0.00 
4030  info      19.95  0.00 
7140  info      22.92  0.00 
91T0  info      0.65  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina    93  150  males 
M1337Castor fiber         
I1042Leucorrhinia pectoralis    35 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0418.61
N0714.87
N084.79
N1713.35
N1948.39

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HE03o
HI01i
HI02i
MJ02.05b
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03o
HA04o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów PLH140034, pod kierownictwem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa 2012 r.2.FPP Enviro - Ekspertyza przyrodnicza Raport z inwentaryzacji i oceny siedlisk gatunków płazów – kumaka nizinnego Bombina bombina oraz traszki grzebieniastej Triturus cristatus w obszarze Natura 2000 PLH140034 Poligon Rembertów , Warszawa 2018 r.3. Gobio Usługi Przyrodnicze - Ekspertyza przyrodnicza zalotki większej w obszarze Natura 2000 Poligon Rembertów PLH140034, Toruń 2018 r.4. Wolnicki J. 2011. Badania monitoringowe populacji strzebli błotnej w rezerwacie przyrody „Bagno Jacka” leżącym w granicach obszaru Natura 2000 PLH140034 „Poligon Rembertów” 5.Berger L. 1987. Impact of agriculture intensification on Amphibia. [w:] van Gilder J. J., Strijbosh H., Bergers P. J. M. (red.) Proceeding od the 4th Ordinary General Meeting of the S.E.H. Nijmengen.6.Blicharski M. 2002. Bogate stanowisko ropuchy paskówki Bufo calamita pod Warszawą. Kulon 7: 113-115.7.Dojdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, 167 str.8.Głowaciński Z., Rafiński J. 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie - ochrona. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa-Kraków.9.Górski P. 2008. Inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r. Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW (mat. niepublik.).10.Jańczyk-Węglarska J. 1996. Strategie rozwoju osobniczego Calamagerostis epigejos (L.) Roth na tle warunków ekologicznych poznańskiego przełomu Warty. Wyd. UAM Poznań.11.Juraszek H. 1927. Pflanzensoziologische Studien uber die Dunen bei Warschau. Bull. Acad. Pol. Sci. Lett., Cl. Sci. Math. Nat., Sér. B, 1927, Cracovie: 515–610.12.Juszczyk W., 1987. Płazy i gady krajowe. cz.2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.13.Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Suche wrzosowiska (Callunop-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), W Herbich J. (red) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska T. 3. 32-48.14.Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.Kondracki J. 1998. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.15.Materiały TVN 24: http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,warzywniak-w-rzece,59508.html.16.Matuszkiewicz J. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.17.Młynarski M. 1987. Problemy ochrony płazów i gadów w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3:18-26.18.Rybacki M., Maciantowicz M. 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.19.Samborska Z. 2009 „Wyspa Pomidorowa w Warszawie” W: Ostrowski M. (red) Warszawski Tryptyk Edukacyjny, tom II, skrypty, Warszawa, str. 179-184.20.Schischeiner L. 1990. Zmiany liczebności kumaka nizinnego Bombina bombina L. w stawach rybnych w Mydlnikach. II Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, streszczenie referatów, Kraków 13-14.09.1990.21.Stolarz P. 2011. Rezerwat Bagno Jacka monografia przyrodnicza. Centrum Ekologii Człowieka, Warszawa pp 62.22.Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła 2005. Wstępna waloryzacja przyrodnicza I propozycja kierunków ochrony przyrody poligonu w lasach Rembertowsko-Okuniewskich. Warszawa, mscr.23.Wolnicki J. 2008. Raport dotyczący projektu obszarów sieci NATURA 2000 w województwie mazowieckim w części dotyczącej wybranych gatunków minogów i ryb. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, ss. 29 (mat. niepublik.).24.Wolnicki J. 2008-2010. Raporty roczne na temat realizacji wieloletniego projektu pt. „Ochrona populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) na obszarze Mazowsza” (mat. niepublik.).25.Wolnicki J, Kamiński R, Sikorska J. 2011: Occurrence, threats and active protection of the lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) in Mazowieckie Voivodship in Poland. Arch. Pol. Fish. 19: 209-216.26.Wolnicki J, Sikorska J, Kamiński R. 2008: Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas 1814) in the Mazowieckie voivodeship in Poland. Teka Ochr. Kszt. Środ. Przyr – OL PAN 5: 190-198.27.Zaniewski P., Dingová A., Valachovič M., Wierzbicka M. 2012. The conservation status of Cladonio-Pinetum in Mazowiecki Landscape Park and adjacent areas (Poland) in: Lipnicki (eds.) Lichen protection - Lichen protected species. Gorzów Wlkp. – Lubsko: 177-189.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL027.51
PL0499.96

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Bagno Jacka*7.51
PL04Warszawski*99.96

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY