Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140034

1.3 Site name

Poligon Rembertów

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2019-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.205000
Latitude:52.281900

2.2 Area [ha]

241.9300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      45.38  0.00 
4030  info      19.95  0.00 
7140  info      22.92  0.00 
91T0  info      0.65  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina    93  150  males 
M1337Castor fiber         
I1042Leucorrhinia pectoralis    35 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0418.61
N0714.87
N084.79
N1713.35
N1948.39

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 2002) obszar położony jest w obrębie rozległego kompleksu Lasów Rembertowsko – Okuniewskich porastających wschodnią część Kotliny Warszawskiej (mezoregion Równiny Wołomińskiej(318.78). Zgodnie z podziałem geobotanicznym (Matuszkiewicz 2008) obszar położony jest w Okręgu Równiny Wołomińskiej, Podokręg Okuniewski. Ostoja graniczy z aglomeracją warszawską. Od II połowy XIX w. teren ten wykorzystywany był jako poligon wojsk lądowych. Obszar stanowi bardzo ciekawy przykład rzeźby polodowcowej o specyficznej budowie geologicznej i zróżnicowanym geomorfologicznie krajobrazie. Wśród utworów powierzchniowych dominują holoceńskie eoliczne wydmy paraboliczne i pola piasków przewianych. W centralnej i północnej części obszaru rozciągające się piaszczyste wydmy zróżnicowane są pod względem form morfologicznych. Do rozpowszechnionych należą niewielkie wydmy paraboliczne o zróżnicowanej wysokości i ramionach otwartych w kierunku zachodnim lub północno – zachodnim. Znacznie rzadsze, ale jednocześnie wyraźnie wyeksponowane w krajobrazie są wydmy o kształcie łuków i wałów. Te ostatnie przekraczają 25 m wysokości względnej. Piaszczystym wzgórzom towarzyszą owalne, płaskodenne, bezodpływowe obniżenia, tzw. misy deflacyjne oraz lokalne zagłębienia terenu wypełnione osadami mineralnymi, organicznymi lub wodą. Jedno z największych takich zgłębień, wypełnione torfem, znajduje się w części południowej i nosi nazwę Bagna Jacka. Ponad 60% obszaru porastają zbiorowiska leśne. Są to głównie bory sosnowe, które reprezentują niemal pełną skalę wilgotnościową siedlisk, od skrajnie suchych po wilgotne.W granicach obszaru Natura 2000 położony jest rezerwat przyrody „Bagno Jacka” o powierzchni 19,76 ha utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21.09.1981 r. (MP Nr 26, poz. 231).

4.2 Quality and importance

W obszarze stwierdzono obecność 4 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz stabilnej populacji 2 gatunków wymienionych w Załączniku II i IV tejże Dyrektywy. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi Siedlisko wykształciło się na wydmach i płaskich terenach równiny, obejmując swoim zasięgiem cały obszar Natura 2000. Dominującym gatunkiem w płatach jest szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), której towarzyszą takie gatunki jak: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), szczaw polny (Rumex acetosella), sporek wiosenny (Spergula vernalis), macierzanka piaskowa (Thymus serphyllum), kostrzewa owcza (Festuca ovina), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), turzyca wrzosowiskowa (Carex ericetorum), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), sit rozpierzchły (Juncus effusus). Płaty siedliska budowane są też przez liczne gatunki porostów m.in.: Cladonia mitis, Cladonia subulata, Cladonia uncialis, Cetraria aculeata, Cetraria islandica oraz mszaki: Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus. W płatach wykazujących zaburzenia i zdegenerowanych, obecne są gatunki ekspansywne i obce takie jak: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), wrzosowiec cienkoskrzydełkowy (Corispermum leptopterum) oraz stokłosa dachowa (Bromus tectorum), a także robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), wierzba kaspijska (Salix acutifolia), czeremcha amerykańska (Prunus serotina). Widoczna jest również obecność brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność uznano jako doskonałą (A), zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni (C). Względna powierzchnia siedliska przyrodniczego w obszarze nie przekracza 2% (1,14 %) ogólnej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska przyrodniczego w obrębie kraju, w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C. Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1].4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) Płaty wrzosowisk wykształciły się głównie u podnóży wydm oraz na terenie płaskich, dość wilgotnych, piaszczystych obszarów równiny. Na terenie płatów dominuje wrzos (Calluna vulgaris), towarzyszą mu głównie kostrzewa owcza (Festuca ovina), z mchów rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi), a w miejscach zniszczenia runi również szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Skład gatunkowy płatów różni się w zależności od głębokości poziomu wód gruntowych. Na łagodnych stokach wydm, z głębiej zalegającymi wodami podziemnymi, wykształcają się wrzosowiska borealno-kontynentalne z mącznicą (Arctostaphylo-Callunetum), charakteryzujące się znacznym bogactwem gatunkowym porostów. W miejscach z płytko położonym poziomem wód gruntowych (0,5-0,8m) kształtują się zbiorowiska o charakterze suboceanicznym (Pohlio-Callunetum), z bogato rozwiniętą warstwą mszystą. Na terenie płatów ma miejsce ekspansja drzew, głównie brzozy brodawkowatej (Betula pendula), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), rzadziej dębu szypułkowego (Quercus robur), a w miejscach wilgotnych również topoli osiki (Populus tremula). Widoczna jest również obecność gatunków obcych, w tym inwazyjnych jak czeremcha amerykańska (Prunus serotina) i robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność uznano jako doskonałą (A), zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni (C). Względna powierzchnia siedliska przyrodniczego w obszarze nie przekracza 2% (0,20%) ogólnej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska przyrodniczego w obrębie kraju, w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1]7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)Siedlisko wykształciło się w bezodpływowych obniżeniach terenu powstałych w obrębie pasa wydmowego. Na części płatów (np. rez. Bagno Jacka) wciąż widoczne są ślady wydobycia torfu, które prowadzono na tym terenie w niewielkiej skali nawet do lat sześćdziesiątych XX w. W obrębie płatów siedlisko jest dość jednorodne, na większości powierzchni budowane głównie przez wełnianki (wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium) i rzadziej wełnianka pochwowata (E. vaginatum)), turzyce (turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), turzyca nitkowata (C. lasiocarpa), rzadziej turzyca sztywna (C. elata)) i torfowce (dominacja torfowca kończystego (Sphagnum fallax) w warstwie mszystej). W części, płaty siedliska rozwinęły się w postaci mszarów trzęsawiskowych. Na większości powierzchni siedliska stwierdzono ekspansję drzew i krzewów (brzoza omszona (Betula pubescens), brzoza brodawkowata (B. pendula), wierzba szara (Salix cinerea), olsza czarna (Alnus glutinosa)), a na najbardziej przekształconych stwierdzono obecność trzcinnika lancetowatego (Calamagrostis canescens). Postępująca sukcesja przyspieszona została przez niedobory wody na całym obszarze, wynikające z zaburzeń w układzie hydrologicznym terenu (ujemny bilans wodny, powiększający się lej depresji wokół aglomeracji warszawskiej). Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność uznano jako doskonałą (A), zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni (C). Względna powierzchnia siedliska przyrodniczego w obszarze nie przekracza 2% (1,73%) ogólnej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska przyrodniczego w obrębie kraju, w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1]91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) Płat boru chrobotkowego (Cladonio-Pinetum) wykształcił się na stoku niewielkiej wydmy, z luźnym drzewostanem sosnowym (sosna zwyczajna Pinus sylvestris), pochodzącym najprawdopodobniej z naturalnej sukcesji. Charakteryzuje się płatowanym runem, z niewielkim zwarciem chrobotków (Cladonia spp.), pozostających jednak w dobrej kondycji. Charakterystyczną cechą płatu jest obecność na jego terenie gatunków nieleśnych. Związane jest to z niską grubością warstwy organicznej (poziom O). Taka grubość jest jednak odpowiednia i dobrze rokuje trwałości płatu. Z uwagi na regres siedliska 91T0 w regionie (Zaniewski i in. 2012), wartość płatu jest duża. Teren pozostałych borów sosnowych, zlokalizowanych na piaskach wydmowych poza płatem w granicach obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów nadaje się do przywracania borów chrobotkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność oceniono jako znaczącą (C), zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni (C). Względna powierzchnia siedliska przyrodniczego w obszarze nie przekracza 2% (0,01%) ogólnej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska przyrodniczego w obrębie kraju, w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C. Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1]1188 kumak nizinny Bombina bombinaWystępowanie gatunku na Poligonie Rembertów notowano w latach 2008 i 2011 r. Niniejsze obserwacje potwierdziły także badania prowadzone w 2012 r. w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu zadań ochronnych oraz w 2018 r. podczas prac związanych z uzupełnieniem stanu wiedzy o obszarze Natura 2000. W 2018 r. stwierdzona populacja kumaka w granicach obszaru wynosiła ok. 93 odzywających się samców oraz ok. 130 samców w jego otoczeniu. Siedlisko kumaka stanowią niewielkie, wypełnione wodą zagłębienia terenu, rozlewiska oraz zbiorniki wodne charakteryzujące się występowaniem m.in. płycizn. W przypadku części stanowisk zidentyfikowano w otoczeniu stanowisk postępujący proces sukcesji wtórnej (zadrzewienia, szuwar), ograniczający dostęp światła do zbiorników. Wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej nie przekracza 2% a co za tym idzie parametr stanu populacji otrzymał ocenę C, zaś stan zachowania ocenę dobrą (B). Stanowisko gatunku nie należy do izolowanych, dlatego też parametr izolacji oceniony został na poziomie C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku). Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C. Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1,2]1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus Obecność gatunku w obszarze została wykazana na podstawie wyników prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego, w 2008 r. Późniejsza weryfikacja danych wykazała jednak, iż zidentyfikowane wówczas pojedyncze stanowisko nie zostało ostatecznie objęte granicami obszaru Natura 2000. Dane literaturowe wskazują także, że traszka grzebieniasta była wypuszczona do Bagna Jacka w 1990 r. Obszar ten jednak nie jest dogodny dla występowania tego gatunku z uwagi na nieodpowiednie pH wody (zbyt kwaśne) oraz zbyt duży udział ryb. Brak występowania gatunku w obszarze potwierdzają wyniki badań prowadzone w 2012 oraz 2018 r. wskazujące na nieoptymalne warunki siedliskowe do występowania gatunku. Niemal w całym obszarze Natura 2000 można zauważyć liczne stanowiska wędkarskie, co świadczy o wciąż licznej populacji ryb w zbiornikach obszaru (traszka grzebieniasta ma wyjątkowo niską tolerancję na obecność ryb). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że:- brak jest danych literaturowych i innych, historycznych opracowań przyrodniczych wskazujących na występowanie licznej lub stabilnej populacji gatunku w granicach obszaru, - przeprowadzone badania ukierunkowane na wykrycie traszki grzebieniastej (2012 i 2018 r.) nie potwierdziły obecności tego gatunku w obszarze,- wiodącymi czynnikami siedliskowymi ograniczającymi występowanie traszki grzebieniastej w obszarze są obecność ryb, naturalne zakwaszenie i zbyt niska troficzność pozostałej części zbiorników wodnych, gdzie ryby nie występują;- możliwość pojawienia się traszek grzebieniastych (np. przez naturalny pojaw lub sztuczne wsiedlenie, czy też wzrost liczebności niewielkiej i niewykrytej dotąd populacji w sąsiedztwie obszaru jest znikoma ze względu na znaczną izolację obszaru wynikającą z silnego zalesienia wokół i postępującej rozbudowy infrastruktury stołecznej w rejonie obszaru (ze wszystkich kierunków poza wschodnim infrastruktura się rozbudowuje i zagęszcza odcinając i tak nikłe drogi ewentualnego napływu osobników z tych kierunków)/W związku z powyższym należy uznać, że gatunek został umieszczony w SDF w wyniku pierwotnego błędu naukowego i jego dalsze listowanie nie znajduje uzasadnienia. Z tego względu zasadnym jest podjęcie działań w kierunku wykreślenia traszki grzebieniastej z listy gatunków występujących w obszarze. Wniosek o usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.1.Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1, 2]1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralisPierwsze informacje o występowaniu zalotki większej na terenie obszaru Natura 2000 pochodzą z lat 2010-2011. Dosyć liczne występowanie tego gatunku odnotowano również w trakcie badań prowadzonych w 2012 r. Wizyty terenowe przeprowadzane w okresie aktywności imagines pozwoliły stwierdzić każdorazowo co najmniej kilkanaście osobników tego gatunku, w tym również osobniki kopulujące (przy 5 kontrolach liczba osobników dorosłych wynosiła od 12 do 35). O skutecznym rozrodzie i stałym zasiedleniu obszaru Natura 2000 świadczy także fakt obecności larw zalotki większej w wodach tamtejszych torfowisk. W 2018 r. wyniki przeprowadzonych badań wskazują na obecność stabilnej populacji gatunku w obszarze, która znajduje tutaj bardzo dobre warunki do rozrodu i rozwoju. Obecność blisko położonych i niewielkich zbiorników wodnych w otoczeniu terenów leśnych (stanowiących swego rodzaju bufor) stanowi istotne dla regionu siedlisko zalotki większej. Populacja zalotki większej w obszarze Natura 2000 występuje w typowym dla gatunku siedlisku, zajmując niewielkie zbiorniki wodne w obrębie terenów torfowisk i w otoczeniu gruntów leśnych. Ogólna ocena populacji określona została jako niezadowalająca (U1), przy czym okresowo może wykazywać tendencję do oceny właściwej (FV). Ocena siedliska w obszarze (i na wszystkich 3 stanowiskach) określona została jako właściwa (FV), podobnie jak perspektywy zachowania. W przypadku oceny ogólnej jest ona determinowana przez ocenę populacji i również określona została jako U1 (wykazując tendencję do okresowej oceny FV). Posiadane dane wskazują na możliwą zmienność liczebności w kolejnych sezonach, co uznać należy za efekt naturalnej fluktuacji populacji zalotki większej. Z uwagi na dwuletni cykl życiowy przewidywać można, że zmienność taka (szczególnie w odniesieniu do obserwowanych imagines) może się powtarzać i spadek liczebności w jednym tylko sezonie nie jest tożsamy z pogorszeniem stanu ochrony tego gatunku. Wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej mieści się w granicach 15%≥p≥2% (3,5-5%), a co za tym idzie parametr stanu populacji otrzymał ocenę B, podobnie stan zachowania gatunku (B). Stanowisko gatunku nie należy do izolowanych, dlatego też parametr izolacji oceniony został na poziomie C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania gatunku). Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.Za zasadne uznaje się uwzględnienie gatunku w SDF obszaru jako przedmiotu ochrony. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.2.Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1, 3].6326 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurusObecność populacji tego gatunku w granicach obszaru Poligon Rembertów stwierdzono po raz pierwszy w 2008 r. i od tej pory potwierdzano ten fakt przez kolejne dwa lata. Strzeblę błotną łowiono w liczbie kilku osobników jedynie w południowym zbiorniku rezerwatu przyrody „Bagno Jacka”. Równocześnie ze strzeblą błotną zawsze łowiono znacznie liczniejsze osobniki karasia srebrzystego Carassius gibelio. W 2011 r. przeprowadzono pierwsze kompleksowe badania stanu siedliska i stanu populacji strzebli błotnej w północnym i południowym zbiorniku rezerwatu „Bagno Jacka”, posługując się metodyką GIOŚ. W wyniku tych badań nie potwierdzono obecności strzebli błotnej w wodach rezerwatu, pomimo wysokiego poziomu wody (maks. około 1,5 m) we wszystkich badanych akwenach. Nieobecność ryb interpretowano jako bezpośredni efekt drastycznego spadku odczynu wody w zbiornikach rezerwatu, jaki nastąpił w okresie 2008-2011. O ile w 2008 r. w zbiorniku południowym notowano wartości 5,8-6,5 pH, to w późniejszym mierzono wartości 5,2 pH (2009 r.), 4,9 (2010 r.) i 4,6 (2011 r.). Badania wykonane w ramach prac nad PZO ponownie nie potwierdziły występowania tego gatunku – odczyn wody odnotowany czerwcu 2012 (okres tarła) wyniósł 4,90 pH, a w sierpniu 2012 r. - 4,84 pH. Według obecnej wiedzy wartością progową dla efektywnego rozrodu strzebli błotnej jest 5,0 pH. W świetle przytoczonych danych bezspornym jest, że poziom zakwaszenia wód w granicach obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów całkowicie uniemożliwia trwałe bytowanie populacji strzebli błotnej. Nie ma zatem możliwości przywrócenia lub odtworzenia stanu populacji strzebli błotnej w obszarze Natura 2000. W związku z powyższym należy uznać, że gatunek został umieszczony w SDF w wyniku pierwotnego błędu naukowego i jego dalsze listowanie nie znajduje uzasadnienia. Z tego względu zasadnym jest podjęcie działań w kierunku wykreślenia traszki grzebieniastej z listy gatunków występujących w obszarze. Wniosek o usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.1.Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1, 4].1337 bóbr europejski Castor fiberObecność gatunku została odnotowana podczas prac nad dokumentacją do planu zadań ochronnych (przekazy ustne, obecność zgryzów oraz kilkuletniego żeremia na obszarze Bagna Lisiego). Szacuje się, że bobry bywają w granicach obszaru Natura 2000 jedynie okazjonalnie. Z tego względu populację ocenia się jako nieistotną (D). Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1].1308 mopek Barbastella barbastellusZimowisko mopka znajduje się w podziemnym schronie w uroczysku Złota Lipa na północny-zachód od Lisiego Bagna. W latach 2001-2009 zimowało tu od 0 do 3 mopków. Ostatni raz 3 zimujące osobniki odnotowano w 2004 r. W 2009 r. obserwowano 1 mopka. W trakcie nasłuchów prowadzonych wiosną i latem 2012 r. nie zarejestrowano obecności tego gatunku. Brak tego gatunku w okresie rozrodczym mógł być związany z brakiem w granicach obszaru Natura 200 lasów grądowych preferowanych przez ten gatunek. Niewykluczone, że w okresie rozrodczym gatunek występuje w lasach nad rzeka Długą. Z tego względu populację ocenia się jako nieistotną (D).Oceny stanu zachowania siedliska dokonano w oparciu o dokumentację planu zadań ochronnych [1].

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03o
HA04.03o
HBi
HBo
LC01.01i
LC01.01o
LD01.04o
ME01o
HE02.01o
ME03o
HE03.01o
LE03.01i
HE03.04o
LF03.01i
LF03.02.03i
LF03.02.03o
MG01.03o
MH05o
MH06.01i
HI01o
MJ02.01o
MJ02.01i
HK02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03o
HA04.03o
HBo
HBi
LC01.01o
ME01o
LF03.01i
MG01.03o
LG04.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1.Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów PLH140034, pod kierownictwem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa 2012 r.2.FPP Enviro - Ekspertyza przyrodnicza Raport z inwentaryzacji i oceny siedlisk gatunków płazów – kumaka nizinnego Bombina bombina oraz traszki grzebieniastej Triturus cristatus w obszarze Natura 2000 PLH140034 Poligon Rembertów , Warszawa 2018 r.3. Gobio Usługi Przyrodnicze - Ekspertyza przyrodnicza zalotki większej w obszarze Natura 2000 Poligon Rembertów PLH140034, Toruń 2018 r.4. Wolnicki J. 2011. Badania monitoringowe populacji strzebli błotnej w rezerwacie przyrody „Bagno Jacka” leżącym w granicach obszaru Natura 2000 PLH140034 „Poligon Rembertów” 5.Berger L. 1987. Impact of agriculture intensification on Amphibia. [w:] van Gilder J. J., Strijbosh H., Bergers P. J. M. (red.) Proceeding od the 4th Ordinary General Meeting of the S.E.H. Nijmengen.6.Blicharski M. 2002. Bogate stanowisko ropuchy paskówki Bufo calamita pod Warszawą. Kulon 7: 113-115.7.Dojdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, 167 str.8.Głowaciński Z., Rafiński J. 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie - ochrona. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa-Kraków.9.Górski P. 2008. Inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r. Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW (mat. niepublik.).10.Jańczyk-Węglarska J. 1996. Strategie rozwoju osobniczego Calamagerostis epigejos (L.) Roth na tle warunków ekologicznych poznańskiego przełomu Warty. Wyd. UAM Poznań.11.Juraszek H. 1927. Pflanzensoziologische Studien uber die Dunen bei Warschau. Bull. Acad. Pol. Sci. Lett., Cl. Sci. Math. Nat., Sér. B, 1927, Cracovie: 515–610.12.Juszczyk W., 1987. Płazy i gady krajowe. cz.2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.13.Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Suche wrzosowiska (Callunop-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), W Herbich J. (red) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska T. 3. 32-48.14.Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.Kondracki J. 1998. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.15.Materiały TVN 24: http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,warzywniak-w-rzece,59508.html.16.Matuszkiewicz J. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.17.Młynarski M. 1987. Problemy ochrony płazów i gadów w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3:18-26.18.Rybacki M., Maciantowicz M. 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.19.Samborska Z. 2009 „Wyspa Pomidorowa w Warszawie” W: Ostrowski M. (red) Warszawski Tryptyk Edukacyjny, tom II, skrypty, Warszawa, str. 179-184.20.Schischeiner L. 1990. Zmiany liczebności kumaka nizinnego Bombina bombina L. w stawach rybnych w Mydlnikach. II Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, streszczenie referatów, Kraków 13-14.09.1990.21.Stolarz P. 2011. Rezerwat Bagno Jacka monografia przyrodnicza. Centrum Ekologii Człowieka, Warszawa pp 62.22.Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła 2005. Wstępna waloryzacja przyrodnicza I propozycja kierunków ochrony przyrody poligonu w lasach Rembertowsko-Okuniewskich. Warszawa, mscr.23.Wolnicki J. 2008. Raport dotyczący projektu obszarów sieci NATURA 2000 w województwie mazowieckim w części dotyczącej wybranych gatunków minogów i ryb. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, ss. 29 (mat. niepublik.).24.Wolnicki J. 2008-2010. Raporty roczne na temat realizacji wieloletniego projektu pt. „Ochrona populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) na obszarze Mazowsza” (mat. niepublik.).25.Wolnicki J, Kamiński R, Sikorska J. 2011: Occurrence, threats and active protection of the lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) in Mazowieckie Voivodship in Poland. Arch. Pol. Fish. 19: 209-216.26.Wolnicki J, Sikorska J, Kamiński R. 2008: Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas 1814) in the Mazowieckie voivodeship in Poland. Teka Ochr. Kszt. Środ. Przyr – OL PAN 5: 190-198.27.Zaniewski P., Dingová A., Valachovič M., Wierzbicka M. 2012. The conservation status of Cladonio-Pinetum in Mazowiecki Landscape Park and adjacent areas (Poland) in: Lipnicki (eds.) Lichen protection - Lichen protected species. Gorzów Wlkp. – Lubsko: 177-189.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL027.51
PL0499.96

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Bagno Jacka*7.51
PL04Warszawski*99.96

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY