Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140046

1.3 Site name

Bory bagienne i torfowiska Karaska

1.4 First Compilation date

2008-10

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.361900
Latitude:53.247400

2.2 Area [ha]

558.8300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      1.43  0.00 
6510  info      25.7  0.00 
7110  info      146.96  0.00 
7120  info      136.72  0.00 
7140  info      13.97  0.00 
91D0  info      74.88  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
M1337Castor fiber               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0772.51
N105.82
N172.30
N1919.37
N230.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HC01.03o
HJ02.01o
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HK02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1)Praca pod kierownictwem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Warszawa 2012 r.2)Krameko Sp. z.o.o. pod kier. T. Szmalec. Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu przyrody „Torfowisko Karaska”. Kraków 2015 r. 3)Błaszczak E. 1999, Nadleśnictwo Myszyniec: monografia, Śląska Akademia Reklamy i Marketingu4)Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Torfowego „Torfprojekt”. 1954. Złoże torfowiska „Karaska”. Dokumentacja geologiczna. maszyn.5)Dembek W., Oświt J., Rycharski M. 1997. Walory przyrodnicze przeobrażonego eksploatacją torfowiska wysokiego Karaska. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 435. 99-125. Falenty.6)Inst. Geol. 1951. Sprawozdanie z badań na torfowisku Karaska. maszyn.7)Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. Kondracki J. 1998. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.8)Kot H., Górski A., Kloss M., Sęk A., Wilpiszewska I. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Torfowisko Karaska”. (woj. ostrołęckie, gm. Kadzidło). Zakład Badań Ekologicznych „Ekos”, Siedlce. Pp 34, fot. 10.9)Kowalewski Z., Wierzba M. 2012. Wpływ kopalni torfu na stosunki wodne przyległego torfowiska wysokiego. Wiadomości melioracyjne i łąkarskie. 3/2012. 113-118. Warszawa.10)Mioduszewski W., Kowalewski Z., Fic M., Stankiewicz J., Rudnicki B., Piwowarczyk Z. 2011. Ocena oddziaływania na stosunki hydrologiczne pobliskich obszarów chronionych przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji torfów kopalni Karaska w obrębie działek 187/16, 187/18 obręb Piasecznia, gmina Kadzidło. Falenty.11)Okruszko H. 1955. Torfowiska na terenie zlewni rzeki Omulew. Rocz. Nauk. Rol. Ser A t. 71 z. 3.12)Okruszko H., Piaścik H., Piórkowski H. 1997. Uwarunkowania geomorfologiczne w rozwoju siedlisk hydrogenicznych sandru mazursko-kurpiowskiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 435. 13-26. Falenty.13)Oświt J., Dembek W., Jarosińska U. 1992. Wpływ wydobywania torfu ze złoża wysokiego Karaska na środowisko przyrodnicze i stosunki wodne torfowiska i terenów do niego przyległych. Falenty: IMUZ, maszyn.14)Piaścik H., Bieniek B. 1990. Charakterystyka przyrodniczo-rolnicza torfowiska „Karaska”. Olsztyn: AR-T, maszyn.15)Pracownia Badań Ekologicznych „Natura” Marek Wierzba. 2011. Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfu Karaska w granicach działek gruntowych o nr Ew. 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. Siedlce, mscr.16)Zakład Geol. Inż. PW. 1956. Badania hydrologiczno-hydrograficzne torfowiska „Karaska”. CBSiPPD „Projekt”, maszyn.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0271.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Torfowisko Karaska*71.50

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140046
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY