Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140051

1.3 Site name

Dolina Skrwy Lewej

1.4 First Compilation date

2008-03

1.5 Update date

2021-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2021-11
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.512400
Latitude:52.519800

2.2 Area [ha]

129.0200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      3.71  0.00 
9170  info      11.91  0.00 
91E0  info      33.41  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina                 
M1337Castor fiber         
P1902Cypripedium calceolus     
M1355Lutra lutra         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.97
N1661.02
N1738.00

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HI01b
HJ03.01o
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Borysiak J., Pawlaczyk P., Stachnowicz W. 2004. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. [w:] Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska T. 5.: 203-241; Warszawa.2. Brykała D. 2007. Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1, 2.3. Brykała D. 2005. Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat. Przegląd Geograficzny 77, 1: 69-89.4. Brykała D. 2009. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej. IGiPZ PAN. Prace Geograficzne Nr 221; Warszawa.5. Brykała D. 2005. Antropogeniczne etapy zmian warunków odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Konferencja Jubileuszowa – 40-lecie Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku.6. Chorzewska B., Lichocka E., Sulkowski M. 1998. Stan czystości Skrwy Lewej i jej zlewni w województwie płockim. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.7. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). [w:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska T. 5.: 113–123; Warszawa.8. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 2013. Natura 2000 – Standardowy Formularz Danych dla obszaru Dolina Skrwy Lewej PLH140051. 9. Jarzombkowski F., Jermaczek A., Gutowska E., Kotowska K., Krajewski Ł. 2014. Nadleśnictwo Gostynin, dane npbl.10. Klimaszyk P. 2004. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. [w:] Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska T. 2.: 59-71; Warszawa.11. Mazowiecki WZS - Solon J. 2009. Natura 2000 – Standardowy Formularz Danych dla obszaru Dolina Skrwy Lewej PLH140051.12. Mazowiecki WZS, 2008. dane npbl.13. Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część druga. Warszawa14. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łąck na okres: 1.01.2014 – 31.12.2023.15. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gostynin na okres: 1.01.2013 – 31.12.2022.16. Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łąck na okres 2014-2023.17. Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gostynin na okres 2013-2022.18. Richling A., Malinowska E., Lechnio J. 2005. Typologia i regionalizacja krajobrazu terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego. [w:] Lechnio J. (red.). Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. WGiSR UW: 29-54; Warszawa.19. Puchalski W. 2004. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. [w:] Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowisk T. 2.: 96-108; Warszawa.20. Urbaniak U. 1967. Wydmy Kotliny Płockiej. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Wydawnictwa Geologiczne. Prace Geograficzne Nr 61; Warszawa.21. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH14005122. Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych w Bydgoszczy dr Dariusz Płąchocki „Ekspertyza botaniczno-fitosocjologiczna obejmująca inwentaryzację siedliska przyrodniczego - 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników (Ranunculion fluitantis) wraz z oceną warunków hydromorfologicznych rzeki z wykorzystaniem metody RHS (River Habitat Survey) w obszarze Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051”, Bydgoszcz 2018 r.23. Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych w Bydgoszczy dr Dariusz Płąchocki „Ekspertyza botaniczno-fitosocjologiczna obejmująca inwentaryzację gatunku rośliny - 1902 obuwika pospolitego Cypripedium calceolus w obszarze Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051”, Bydgoszcz 2018 r.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0390.67

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy*90.67

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051
Link: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/78/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140051
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY