Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH160002

1.3 Site name

Góra Świętej Anny

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.;Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.256500
Latitude:50.448600

2.2 Area [ha]

5062.9500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL52Opolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.01  0.00 
6210  info      7.92  0.00 
6430  info      0.02  0.00 
6510  info      5.86  0.00 
8210  info      1.54  0.00 
8310  info      0.51  0.00 
9110  info      399.26  0.00 
9130  info      268.51  0.00 
9150  info      0.86  0.00 
9170  info      142.6  0.00 
9180  info      1.37  0.00 
91E0  info      1.35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD       
M1324Myotis myotis          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N101.70
N1253.08
N1625.81
N174.19
N1911.58
N211.68
N231.96
N101.70
N1253.08
N1625.81
N174.19
N1911.58
N211.68
N231.96

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA04.03i
HA10i
MB01i
HB02.02i
HB02.04i
ME01.03i
LG05.01i
MI01i
MK04i
HA02i
HA04.03i
HA10i
MB01i
HB02.02i
HB02.04i
ME01.03i
LG05.01i
MI01i
MK04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HXb
HXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Ciaciura M. 1988. Charakterystyka rozmieszczenia górskich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku. Cz.I i II. Rozpraw. hab. AM, Wrocław. 12: 1-157.2. Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998. Atlas rozmieszczenia rzadkich roślin naczyniowych w województwie opolskim. Uniw. Opolski. ss. 204.3. Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Spałek K. 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w województwie opolskim. Uniw. Opolski. ss. 278.4. Kulpiński K. (red.) 2013. Dokumentacja przyrodnicza dla rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”. RDOŚ w Opolu.5. Klich S., Klich M. 2017. Występowanie siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny RDOŚ w Opolu.6. Klub Przyrodników, RDOŚ w Opolu. 2011. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 w województwie opolskim.7. Nowak A. (red.) 2001. Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim (koncepcja regionalna). Zeszyty Przyrodnicze OTPN, Zeszyt Specjalny.8. Nowak A. 2000. Charakterystyka sozoflorystyczna województwa opolskiego. Praca doktorska. ss. 646.9. Nowak A. 2011. Kontrola jakości siedliska przyrodniczego skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską Alysso-Sedion (6110) w rejonie obszaru Natura 2000 Góra św. Anny PLH160002. GDOŚ.10. Nowak A. 2013. Mapa geobotaniczna rezerwatu przyrody „Ligota Dolna” obejmująca działki 122/1, 122/2, 121/4 obrębu Ligota Dolna. RDOŚ w Opolu.11. Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2000. Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku Opolskim. Natura Silesiae Super. 3.12. Nowak S., Nowak A. 2012. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny znaczenia obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH 160002 dla siedliska 6430. RDOŚ w Opolu.13. Nowak S., Nowak A. 2012. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny znaczenia obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH 160002 dla siedliska 91E0. RDOŚ w Opolu.14. Nowak S., Nowak A. 2012. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca rozpoznania występowania i ustalenia stanu ochrony siedliska 7230 w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH 160002. RDOŚ w Opolu.15. Pauli A. 1978. Od podnóża po szczyty. Poznaj Swój Kraj. 10(222): 13-14.16. Sendek A., Babczyńska-Sendek B. 1989. Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Ligota Dolna na Opolszczyźnie. Zesz. Przyr. Opól. TPN. 26: 3-24.17. Sendek A., Babczyńska-Sendek B. 1992. Projektowany rezerwat leśny Tęczynów w województwie opolskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 1: 86-89.18. Spałek K. 1995. Stanowisko paprotnika kolczystego (Polystichum aculeatum) na Wyżynie Śląskiej. Wszechświat. 96,9: 236-237.19. Spałek K. 1997. Notatki florystyczne z Chełmu (Wyżyna Ślasko-Krakowska). Fragm. Flor. Geobot, ser. Polonica. 4: 385-387.20. Spałek K. 1997. Nowe stanowisko Corallorhiza trifida Chatel. (Orchideaceae) koło Ligoty Dolnej na Chełmie (Wyżyna Śląska). Natura Silesiae Super. 1: 13-15.21. Spałek K. 1998. Szata roślinna W: K. Dubel (red.). Park Krajobrazowy Góra św. Anny Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. Opolskie Centr. Eduk. Ekolog. 41-45.22. Tyc A. 2013. Ekspertyza dotycząca weryfikacji występowania procesu wytrącania się martwicy wapiennej w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 niezbędnego dla siedliska 7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. RDOŚ w Opolu.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL023.55
PL0373.06

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Park Krajobrazowy Góra Św. Anny*73.06
PL02Biesiec+0.49
PL02Góra Św. Anny+0.05
PL02Lesisko+0.94
PL02Grafik+0.54
PL02Boże Oko+1.36
PL02Ligota Dolna+0.16

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Address:
Email:RDOS.opole@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie nr 11/12 regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584)
Link: http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2012/584/akt.pdf

Name: Zarządzenie nr 30/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1560)
Link: http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2012/1560/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY