Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180001

1.3 Site name

Ostoja Magurska

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-04
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 2006 r.; powiększenie (dostosowanie do granic PN) - 12.2012 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.507300
Latitude:49.528400

2.2 Area [ha]

20104.7300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (97.62 %) Continental (2.38 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      23  0.00 
3230  info      0.19  0.00 
3240  info      0.18  0.00 
6230  info      91.49  0.00 
6430  info      8.76  0.00 
6510  info      112.15  0.00 
6520  info      546.22  0.00 
7230  info      241.01  0.00 
8310  info      14.00 
9110  info      670.55  0.00 
9130  info      11719.9  0.00 
9170  info      306.95  0.00 
9180  info      95.72  0.00 
91E0  info      415.13  0.00 
9410  info      30.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1939Agrimonia pilosa    590  600  shoots 
M1308Barbastella barbastellus          DD 
F5264Barbus carpathicus         
A1193Bombina variegata         
P1386Buxbaumia viridis    25  25 
M1352Canis lupus    14  14   
I4014Carabus variolosus         
M1337Castor fiber           
F1163Cottus gobio                 
I1086Cucujus cinnaberinus         
P1381Dicranum viride    16  25  localities 
I6199Euplagia quadripunctaria         
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar         
M1361Lynx lynx    10   
M1323Myotis bechsteinii          DD 
M1321Myotis emarginatus          DD 
M1324Myotis myotis    14   
I1084Osmoderma eremita         
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
M1303Rhinolophus hipposideros    190  190   
I4026Rhysodes sulcatus         
I1087Rosalia alpina         
F1106Salmo salar                 
A1166Triturus cristatus         
A2001Triturus montandoni         
M1354Ursus arctos     
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.74
N120.95
N1641.38
N177.54
N1946.39

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA06.04i
MB02.04b
MB07i
LC03.03o
ME04i
LF04b
LG05.11b
MI01b
LJ02.02b
MJ02.05b
LJ03.01i
MK02i
HK02.01i
HM02b
MM02.01o
LUi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HB02i
LB02.03i
LG02.09i
HG03b
LG05.08i
LK01.01i
LK01.04i
LL08b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Plan ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego oraz części specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (kod obszaru PLH 180001) pokrywającej się z granicami parku i Plan Zadań Ochronnych dla części obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (kod obszaru PLB 180002) pokrywającej się z granicami parku.2. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla terenu obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska w woj. małopolskim i podkarpackim położonego poza granicami Magurskiego Parku Narodowego.3. Alexandrowicz Z. (red.). 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae, ser. B. 33: 1-241.4. Anonymus. - - - -. Atlas herpetologiczny Polski. Dbase. IOP PAN, Kraków.5. Bieniarz K., Epler P. 1972. Ichtiofauna niektórych rzek Polski Południowej. Acta Hydrobiol. 14,4: 419-444.6. Bontemps S. 1971. Certa. PWRiL, Warszawa-Kraków. ss. 216.7. Brykowicz K., Studnicka U. 1987. Obszar ochrony krajobrazowej województwa krośnieńskiego. W: S. 8. Michalik (red.). System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae, ser. B. 32: 165-188.9. Danilkiewicz Z. 1996. Zanikające gatunki ryb w rzekach środkowo-wschodniej Polski. Komunikaty Rybackie. 3: 19-21.10. Deptuch W., Oklejewicz K. 1998. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego. Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica. 5: 21-26.11. Dubiel E., Gawroński S., Stachurska A. 1997. Przegląd nieleśnych zbiorowisk roślinnych Magurskiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszczad. 6: 125-138.12. Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.13. IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w regionie alpejskim.14. Raport z realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.15. Jamrozy G. 1994. Występowanie, rozmieszczenie i stan populacji ssaków łownych w polskich Karpatach. Zesz. Nauk. AR.Rozprawy, Kraków. 190: 5-104.16. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa.17. Kukuła K. 1999. Ichthyofauna of the upper San drainage basin. Archives of Polish Fisheries. 7: 307-319.18. Kukuła K. 2000. Fauna ryb rzek i potoków bieszczadzkich. W: Z. Głowaciński (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 9: 37-92.19. Kukuła K. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w południowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk. PZW, Supl. 14,33: 235-248.20. Kukuła K. 2002. Threats to the ichthyofauna of the Magurski National Park and its surroundings. Archives of Polish Fisheries.97: 97-108.21. Kukuła K., Szczęsny B. 2000. Ekosystemy wodne Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie. W: S. Michalik, J. Pawłowski (red.). Ekologiczne i biogeograficzne uwarunkowania ochrony zasobów przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszczad. 10: s. 50-75.22. Kurzyński J. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody ożywionej województwa krośnieńskiego. W: S. Michalik (red.). System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. 23. Studia Naturae, ser. B. 32: 73-140.24. Leopold M., Bnińska M., Wołos A., Grabowska K., Piskorski P. 1989. Ocena stanu środowiska i gospodarki rybackiej w oparciu o rejestry połowów wędkarskich na wodach woj. krośnieńskiego wraz z wytycznymi do prowadzenia tej gospodarki. Zarząd Okręg. PZW. Krosno. ss. 105.25. Michalik S. 2000. Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego okres 1.01.2000-31.12.2019. Synteza. Msc.26. Michalik S., Michalik R. 1997. Wstępna charakterystyka zbiorowisk leśnych Magurskiego Parku Narodowego. 27. Rocz. 27. Bieszczad. 6: 113-123.28. Mleczek T. 2001. Nietoperze Jaskini Mrocznej w Kornutach. Studia Chiropterologica 2: 92-93.29. Młynarski M. 1971. Nasze gady. WSiP, Warszawa.30. Ochyra R., Stebel A. 2000 Mchy Magurskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7 229-26331. Oklejewicz K. 1999. Nowe stanowisko Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim. Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica. 6: 290-292.32. Rafiński J. 2001. Triturus montandoni (Boulenger, 1880) traszka karpacka. Polska czerwona ksiega zwierząt. Kręgowce. Red. Z. Głowaciński. wyd.II 283-285.33. Rembiszewski J. M., Rolik H. 1975. Katalog fauny Polskiej. Cz. 38. Krągłouste i ryby. PWN, Warszawa.34. Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski. 36,1: 1-316. 4(2) / 2.35. Rolik H. 1960. Cobitis aurata (Filippi, 1865) - koza złotawa, nowy gatunek w zlewisku Morza Bałtyckiego. Fragm. Faun. 26:411-420.36. Rolik H. 1971. Ichtiofauna dorzecza górnego i środkowego Sanu. Fragm. Faun. 21: 559-584.37. Skóra S., Włodek J.M. 1989b. Ichtiofauna dorzecza górnego Wisłoka. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 17: 321-343.38. Szkudlarek R. i in. 2003. Nietoperze Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Część 3 Rozpoznawanie występowania i zagrożeń nietoperzy w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie. Msc.39. Szyndlar Z. 1980. Herpetofauna Bieszczadów Zachodnich. Acta Zool. Cracov. 24(6): 299-336.40. Witkowski A. 1995. Stan obecny i perspektywy ochrony minogów Petromyzonidae w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51,4: 19-29.41. Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55:5-19.42. Włodek J.M., Skóra S. 1999. Badania ichtiofaunistyczne w rzece i dorzeczu Wisłoki w latach1994. - 1995. Rocz. Nauk. PZW.12: 29-60.43. Wnuk Z. 2000. Przewodnik przyrodniczo - turystyczny. AWR Atrium s.c., Rzeszów.44. Wojewoda K. 1993. Obszary i obiekty przyrodnicze województwa krośnieńskiego objęte ochroną prawną. (Informator). WOŚ, Urząd Wojew., ZW LOP, Krosno.45. Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL). Inst. Bot. UJ, Kraków. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0192.20
PL020.06
PL031.67
PL043.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego*3.20
PL01Magurski Park Narodowy*92.20
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*0.20
PL03Jaśliski Park Krajobrazowy*1.67
PL02Kornuty*0.06

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Organisation:Magurski Park Narodowy
Address:
Email:dyrekcja@magurskipn.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY