Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180013

1.3 Site name

Ostoja Góry Słonne

1.4 First Compilation date

2006-10

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.Zmiana nazwy obszaru z "Gˇry Słonne" na "Ostoja Gˇry Słonne" w 2013r.;Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.352000
Latitude:49.534000

2.2 Area [ha]

46060.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (74.02 %) Continental (25.98 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.89  0.00 
3220  info      39.76  0.00 
6230  info      9.5  0.00 
6510  info      2529.68  0.00 
7220  info      0.02  0.00 
8220  info      0.12  0.00 
9110  info      1930.2  0.00 
9130  info      19859.3  0.00 
9170  info      1882.42  0.00 
9180  info      62.87  0.00 
91E0  info      599.51  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5264Barbus carpathicus         
A1193Bombina variegata         
I1920Boros schneideri    16  16  trees 
P1386Buxbaumia viridis         
M1352Canis lupus    16  16 
I4014Carabus variolosus         
I4015Carabus zawadzkii         
M1337Castor fiber         
F1163Cottus gobio         
I1086Cucujus cinnaberinus         
P1381Dicranum viride    trees 
F2484Eudontomyzon mariae         
I6199Euplagia quadripunctaria         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra         
M1361Lynx lynx         
I4026Rhysodes sulcatus    63  63  trees 
F6143Romanogobio kesslerii         
F1146Sabanejewia aurata         
A1166Triturus cristatus         
A2001Triturus montandoni         
M1354Ursus arctos   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.04
N090.38
N109.65
N128.67
N1628.56
N1720.06
N1932.59
N230.06

Total Habitat Cover

100.01000000000002

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
HB01.02i
MB02.01i
HB02.04i
HB03i
MB07i
MC01.01i
HD01.01i
HD01.02i
ME01.03i
LE01.03i
MF03.02.03i
LG01.04i
MH05.01i
MI01i
LJ01.01i
MJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
LA04i
MB02.05i
MB02.06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Alexandrowicz Z. (red.). 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae, ser. B. 33: 1-241.2.Armata, L. 2008: A contribution to the moss flora of the eastern part of the Polish Carpathians. – W: A. Stebel & R. Ochyra (red.), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 169−178.3.Bieniek M., Wolsan M. 1992. The history of distributional and numerical changes of lynx Lynx lynx (L.) in Poland. Global trends in wildlife management. 18th IUGB Congress. Vol. 2. Kraków. 4.Bodziarczyk J., Chachuła P., 2008: Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Rocz. Bieszcz. 16.: 179–190.5.Borzęcka I., Buras P., Gasiński Z. 2002. Charakterystyka zespołów i zasobów ryb w dorzeczu Świdra. Mscr. Opracowanie wykonane dla Komisji Ochrony Wód przy Okręgu Mazowieckim, Polskiego Związku Wędkarskiego http://ompzw.pl/badania/swider/index.html#3.36.Buchholz L., Komosiński K., Melke A., Michalski R., Szymczuk R., Koba Ł., Sienkiewicz P. 2011. Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w północno-wschodniej Polsce. Wiad. Entomol. 30(3): 179.181.7.Buchholz L., Kuberski Ł., Michalski R., Melke A., Olbrycht T. 2013: Chrząszcze (Coleoptera) z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach. Roczniki Bieszczadzkie 21: 297-317.8.Buchholz L., Olbrycht T., Melke A. 2012. Występowanie Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) w południowo-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomol. 31(3).9.Durak T., 2010: Zmiany roślinności rezerwatu „Góra Sobień” w Beskidach Wschodnich. Rocz. Bieszcz. 18.: 74–90.10.Durak T., 2011: Zmiany roślinności żyznej buczyny karpackiej z miesiącznicą trwałą Lunaria rediviva na podstawie analizy warstwy zielnej (Góry Słonne, Karpaty Wschodnie). Sylwan 155, 2.: 120-128.11.Dzwonko Z., Zemanek B. 1973. Rzadkie i interesujące rośliny Gór Słonnych. Fragm. Flor. Geobot. 19(3): 323-325.12.Dzwonko Z., Zemanek B. 1976. Roślinność rezerwatu Góra Sobień koło Monasterca (Polskie Karpaty13.Wschodnie). Ochr. Przyr. 41: 179-204.14.Dzwonko Z. 1977 Zbiorowiska leśne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie) Fragm. Flor. Geobot. 23,2 93-16715.Dzwonko Z., 1984: Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat. Frag. Flor. et Geobot. XXX, 2.: 167. PWN.16.Dzwonko Z., Zemanek B., Roślinność rezerwatu Góra Sobień koło Monasterca (Polskie Karpaty Wschodnie). Ochrona Przyrody 41.: 179–204.17.Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Klub Przyrodników. 2013. Plan zadań ochronnych dla obszaru 2000 Ostoja Góry Słonne PLH180013 w województwie podkarpackim. Rzeszów.18.Gula, R. 2008. Wolf depredation on domestic animals in the Polish Carpathian Mountains. Journal of Wildlife Management, 72: 283-289. 19.Instytut Badawczy Leśnictwa 1995. Docelowa sieć rezerwatów przyrody na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych. Mscr.20.Jakubiec Z. 2001. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos (L.) w polskiej części Karpat. Studia Naturae, 47:75-77. 21.IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w regionie alpejskim. Raport z realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 22.IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa23.Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R. W. 2008a. Habitat suitability model for Polish wolves Canis lupus based on long-term national census. Animal Conservation 11: 377-390. 24.Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Telon M., Wojtulewicz M. 2008c. Diet composition and prey choice in Polish wolves Canis lupus in relation to genetic differentiation of their population. Journal of Zoology (submitted 25.Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B. 2005a. Habitat selection by wolves Canis lupus in the uplands and mountains of southern Poland. Acta Theriologica 50: 417-428. 26.Jędrzejewski W., Nowak S., Borowik T., Mysłajek R. W., Okarma H., Czarnomska S., Jędrzejewska B. 2008b. Inwentaryzacja wilków i rysi w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski. Raport z sezonu 2006/2007. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża [maszynopis]. 27.Jędrzejewski W., Nowak S., Borowik T., Mysłajek R., Okarma H., Zawadzka B., Zub M. 2006. Inwentaryzacja wilków i rysi w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski w latach 2000-2006. [Maszynopis] Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. 28.Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Pilot M. 2005b. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. [Maszynopis] Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. 29.Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Kowalczyk R. 2007. Territory size of wolves Canis lupus: linking local (Białowieża Primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale patterns. Ecography 30: 66-76. 30.Kozłowska A., 2008: Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wielkoskalowa (na przykładzie roślinności górskiej). Prace Geogr. 215.: 152.31.Kurek R. 2003. Wpływ dróg na populacje wilka w polskich Karpatach. Dzikie Życie, 11/11332.Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograficzne 158: 1-107 mapa.33.Matuszkiewicz J. M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa,34.Mech L. D. 1989. Wolf population survival in the area of the high road density. Am. Midl. Nat. 121: 387-389. 35.Michalik S., Szary A. 1997. Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie Tom I, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN, Ustrzyki Dolne, 175 ss.36.Moning Ch., Müller J. 2009. Critical forest age thresholds for the diversity of lichens, molluscs and birds in beech (Fagus sylvatica L.) dominated forests. Ecological Indicators 9: 922-932.37.Nowak S., Mysłajek R. W. 2006. Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka.38.Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2005. Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland). Acta Theriologica 50: 263-276. 39.Okarma H. 1984. The physical conditions of red deer falling a prey to the wolf and lynx and harvested In the Carpathian Mountains. Acta Theriologica, Vol 29, 23: 283-290. 40.Okarma H. 1987. Uwagi o pozyskaniu i statusie wilka w Polsce. Łowiec Polski, 1: 24. 41.Okarma H. 1989. Distribution and numbers of wolves in Poland. Acta Theriologica 34, 35: 497-503. 42.Okarma H., Gula R., Brewczyński P. 2011. Program ochrony wilka (Canis lupus) w Polsce - projekt. Mscr.43.Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007. Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13: 485-499. 44.Palacz S., Witczuk J. Występowanie wydry (Lutra lutra) na obszarze Natura 2000 Bieszczady. W. 45.Roczniki Bieszczadzkie 18 (2010), str. 424–42846.Państwowa Rada Ochrony Przyrody 2011. Opinia PROP w sprawie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Mscr dla Ministra Środowiska.47.Pilot M., Jędrzejewski W., Branicki W., Sidorovich V. E., Jędrzejewska B., Stachura K., Funk S. 2006. Ecological factors influence population genetic structure of European grey wolves. Molecular Ecology 15: 4533-4553. 48.Przewodnik Metodyczny „ Monitoring gatunków zwierząt” wydany przez GIOŚ. 2010. Biblioteka monitoringu środowiska. W-wa. Wydanie I. Autorzy rozdziałów: Jędrzejewski W., Borowik T., Nowak S.,Jakubiec Z. 49.Pucek Z., Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa. 50.Rafiński J. 2001. Triturus montandoni (Boulenger, 1880) traszka karpacka. Polska czerwona ksiega zwierząt. Kręgowce. Red. Z. Głowaciński. wyd.II 283-285.51.Rogała D., Marcela A. 2011 (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. RDOŚ w Rzeszowie.52.Romanowski J., Orłowska L., Zając T. Program ochrony wydry (Lutra lutra) w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą – projekt. SGGW, Warszawa 2011.53.Schmidt K. 2011. Program ochrony rysia (Lynx lynx) w Polsce - projekt. Strategia ochrony rysia warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce (wersja z listopada 2011 r.). Mscr.54.Schmidt K., Kowalczyk R., Jędrzejewski W., Okarma H. 2009a. Plany łowieckie a drapieżniki. Łowiec Polski 1: 22-29. 55.Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012. Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce. Projekt (wersja z marca 2012 r.). Mscr.56.Sienkiewicz P. 2012. Zagłębek bruzdkowany – Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 400-418.57.Śmietana W. 2002. Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Operat ochrony fauny. (maszynopis) BULiGL, O/Przemyśl.58.Śmietana W. 2012. Szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w gospodarce człowieka oraz efektywność działań w celu ich ograniczenia w Polsce południowo-wschodniej. W: Jakimiuk S., Kryt N. (red.) Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce. Raport z projektu nr PL0349. WWF Polska.59.Stebel A., Cykowska B., Żarnowiec J. 2011. Current distribution of the European threatened moss Dicranum viride (Bryophyta, Dicranaceae) in the Polish Carpatians. – W: A. Stebel & R. Ochyra (red.), Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes, Sorus, Poznań: pp. 99–11060.Szujecki A. 1958. Spostrzeżenia o faunie chrząszczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., Warszawa, 1, str. 83–93.61.Theuerkauf, J., R. Gula, B. Pirga, H. Tsunoda, J. Eggermann, B. Brzezowska, S. Rouys & S. Radler 2007. Human impact on wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. Annales Zoologici Fennici 44: 225-231.62.Theuerkauf, J., R. Gula, B. Pirga, H. Tsunoda, J. Eggermann, B. Brzezowska, S. Rouys & S. Radler 2007. Human impact on wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. Annales Zoologici Fennici 44: 225-231.63.Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRIL, 157 str. mapa.64.Trella T. 1923. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Cliavicornia. Pol. Pismo Ent., Lwów, 2, str. 110–123.65.Trella T. 1926. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Cicindelidae, Carabidae, Rhysodidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 5, str. 68–73.66.Trella T. 1938. Turnica pod Przemyślem. Ochr. Przyr., Kraków, 17, str. 203–209, rys. 112.67.Trella T. 1939. Notatki koleopterologiczne z okolic Przemyśla. I. Pol. Pismo Ent., Lwów, 16–17, str. 59–86, 3 rys.68.Winnicki T. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).69.Wojewoda K. 1993. Obszary i obiekty przyrodnicze województwa krośnieńskiego objęte ochroną prawną. (Informator). WOŚ, Urząd Wojew., ZW LOP, Krosno.70.Wolsan M., Bieniek M., Buchalczyk T. 1992. The history of distributional and numerical changes of the wolf (Canis lupus) in Poland. W: B. Bobek, K. Perzanowski, W. Regelin (red.). Global trends in wildlife management. Świat Press, Kraków-Warszawa: 375-380. 71.Zemanek B., 1981: Rośliny naczyniowe Gór Słonnych (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prac. Bot. 566, 8.: 35–124.72.Zemanek B., 1981: Stosunki geobotaniczne Gór Słonnych (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prac. Bot. 567, 9.: 31–65.73.Zyśk-Gorczyńska E. 2010. Przeciwdziałanie synantropizacji niedźwiedzi w polskiej części Karpat (część I – Bieszczady). Raport w projekcie „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce”, Wrocław.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL023.15
PL0392.85
PL046.25

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Na Oratyku*0.51
PL02Polanki*0.40
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*2.62
PL02Buczyna w Wańkowej+0.21
PL02Turnica*0.00
PL02Grąd w Średniej Wsi*0.13
PL03Park Krajobrazowy Gór Słonnych*92.85
PL03Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego*0.00
PL04Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu*3.63
PL02Nad Trzciańcem+0.39
PL02Góra Sobień*0.01
PL02Dyrbek+0.28
PL02Na Opalonym+0.47
PL02Cisy w Serednicy+0.03
PL02Chwaniów*0.66
PL02Bobry w Uhercach*0.06

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026
Link: -

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY