Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180014

1.3 Site name

Ostoja Jaśliska

1.4 First Compilation date

2006-10

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r., grudzień 2012 r. pomniejszenie (dostosowanie do granic PN);Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.847800
Latitude:49.397500

2.2 Area [ha]

29189.9100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (99.82 %) Continental (0.18 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      2.93  0.00 
6230  info      146.43  0.00 
6430  info      2.93  0.00 
6510  info      1347.19  0.00 
6520  info      0.29  0.00 
7120  info      5.86  0.00 
7140  info      14.64  0.00 
7230  info      8.79  0.00 
8310  info      29.00 
9110  info      2079.36  0.00 
9130  info      11568.3  0.00 
9170  info      2.93  0.00 
9180  info      38.07  0.00 
91E0  info      322.15  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5264Barbus carpathicus         
A1193Bombina variegata         
P1386Buxbaumia viridis           
M1352Canis lupus         
I4014Carabus variolosus         
M1337Castor fiber         
F1163Cottus gobio         
I1086Cucujus cinnaberinus         
P1381Dicranum viride           
P1898Eleocharis carniolica    550  550   
I1065Euphydryas aurinia         
M1355Lutra lutra         
M1361Lynx lynx         
M1323Myotis bechsteinii           
M1321Myotis emarginatus           
M1324Myotis myotis           
M1303Rhinolophus hipposideros    50  50   
M1303Rhinolophus hipposideros    100  100   
I4026Rhysodes sulcatus         
I1087Rosalia alpina         
A1166Triturus cristatus         
A2001Triturus montandoni         
M1354Ursus arctos         
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.00
N108.00
N129.15
N1623.81
N1728.86
N1930.17
N230.00
N090.00
N108.00
N129.15
N1623.81
N1728.86
N1930.17
N230.00

Total Habitat Cover

199.98000000000005

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA04i
MA04.03i
MBi
LC01.01i
LD02i
LE01.03i
LF02.03i
MF03.01i
LF06i
LG01i
LG01.02i
MXb
MA01i
LA04i
MA04.03i
MBi
LC01.01i
LD02i
LE01.03i
LF02.03i
MF03.01i
LF06i
LG01i
LG01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA04i
MBi
LC01.01i
LD02i
MF03.01i
LG01i
LG01.02i
MXb
MA01i
LA04i
MBi
LC01.01i
LD02i
MF03.01i
LG01i
LG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: S. Michalik (red.). System przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae, ser. B. 32: 23-72.Bieniarz K., Epler P. 1972. Ichtiofauna niektórych rzek Polski Południowej. Acta Hydrobiol. 14,4: 419-444.Bieniarz K., Epler P. 1991. Ichtiofauna. W: I. Dynowska, M. Maciejewski (red.). Dorzecze Górnej Wisły. 2: 69-81.Bontemps S. 1971. Certa. PWRiL, Warszawa-Kraków. ss. 216.Danilkiewicz Z. 1996. Zanikające gatunki ryb w rzekach środkowo-wschodniej Polski. Komunikaty Rybackie. 3: 19-21.Deptuch W., Oklejewicz K. 1998. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego. Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica. 5: 21-26.IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w regionie alpejskim. Raport z realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa Konwerski Sz., Sienkiewicz P. 2002 Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 1, 1 85-88Kukuła K. 1995. Ichtiofauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Rocz. Bieszczad. 4: 123-142.Kukuła K. 2000. Fauna ryb rzek i potoków bieszczadzkich. W: Z. Głowaciński (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 9: 37-92.Kukuła K. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w południowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk. PZW, Supl. 14,33: 235-248.Kukuła K. 2002. Threats to the ichthyofauna of the Magurski National Park and its surroundings. Archives of Polish Fisheries. 97: 97-108.Oklejewicz K. 1991-2002. Dane niepublikowane (unpublished data). Oklejewicz K. 1997. Eleocharis carniolica (Cyperaceae) - a species new to Polska. Fragm. Florist. Geobot. Ann. 42(1): 194-195.Rafiński J. 2001. Triturus montandoni (Boulenger, 1880) traszka karpacka. Polska czerwona ksiega zwierząt. Kręgowce. Red. Z. Głowaciński. wyd.II 283-285.Skóra S., Włodek J.M. 1989b. Ichtiofauna dorzecza górnego Wisłoka. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 17: 321-343.Szkudlarek R. et al. 2003. Nietoperze Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Część 2 Rozpoznawanie występowania i zagrożeń nietoperzy w Jaśliskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie. Mscr. Witkowski A. 1995. Stan obecny i perspektywy ochrony minogów Petromyzonidae w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51,4: 19-29.Włodek J.M., Skóra S. 1999. Badania ichtiofaunistyczne w rzece i dorzeczu Wisłoki w latach1994. - 1995. Rocz. Nauk. PZW. 12: 29-60.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL010.00
PL028.15
PL0379.43
PL0420.57

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego*20.57
PL02Przełom Jasiołki+0.41
PL01Magurski Park Narodowy*0.00
PL02Źródliska Jasiołki*5.38
PL02Wadernik+0.04
PL02Modrzyna+0.06
PL02Cisy w Nowej Wsi+0.01
PL03Jaśliski Park Krajobrazowy*79.43
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*0.00
PL02Bukowica+1.00
PL02Kamień nad Jaśliskami*1.04
PL02Rezerwat Tysiąclecia na cergowej górze*0.21

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1332)
Link: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2015/1332/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3079)
Link: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2017/3079/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180014
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY