Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180026

1.3 Site name

Moczary

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2020-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.716500
Latitude:49.366800

2.2 Area [ha]

1181.7900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):

7.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      1.14  0.00 
6430  info      0.09  0.00 
6510  info      167.07  0.00 
7140  info      0.96  0.00 
7220  info  X     0.02  0.00 
7230  info      9.73  0.00 
9110  info      148.84  0.00 
9130  info      438.74  0.00 
9180  info      0.08  0.00 
91D0  info  X     1.65  0.00 
91E0  info  X     33.37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata         
I1920Boros schneideri          DD       
R1386Buxbaumia viridis    150  1000 
M1352Canis lupus               
I4014Carabus variolosus          DD       
M1337Castor fiber         
M1361Lynx lynx               
I6179Phengaris nausithous          DD       
I6177Phengaris teleius          DD       
A2001Triturus montandoni         
M1354Ursus arctos               
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza fuchsii    1000  10000           
Epipactis palustris    1000  10000           
Epipactis purpurata    10  100           
Goodyera repens    300  400           
1203Hyla arborea               
Ophioglossum vulgatum    20           
Polystichum aculeatum    1000  10000           
1213Rana temporaria               
Ranunculus lingua    10           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1010.22
N1217.91
N1614.61
N1957.26
N1010.22
N1217.91
N1614.61
N1957.26

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
HA03.03i
LA04.01i
HA04.03i
LA10.01i
MB01i
LB02.04i
HB02.06i
HB07i
LD01i
LF04.02i
HI01i
LJ02i
LJ02.01i
LK01.03i
MK02i
MK03.04i
MK04i
MK04i
MK04.05i
LA02.03i
HA03.03i
LA04.01i
HA04.03i
LA10.01i
MB01i
LB02.04i
HB02.06i
HB07i
LD01i
LF04.02i
HI01i
LJ02i
LJ02.01i
LK01.03i
MK02i
MK03.04i
MK04i
MK04i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXo
LXo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Bąkowski J. 1884. Mięczaki galicyjskie. Kosmos, Lwów, 9, pp. 190-197, 275-283, 376- 391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.2.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym. 2016. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 w województwie podkarpackim. Rzeszów3.Bonk M., Sochacki J. 2012b. 2001 Traszka karpacka Lissotriton Montandowi (Boulenger, 1880) w Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III GIOŚ.4.Bonk M., Sochacki J. 2012a. 1193 Kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758) w Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III GIOŚ.5.Brzuski P., Kulczycka A.;1999. Bóbr-symbol powrotu do natury. Bavre-symbol of return to nature. Polski Związek Łowiecki, Warszawa, ss.656.Dane z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych prowadzonej w ramach realizacji projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”.7.Jaworski A: 2000: Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych. w: Poznański R. Jaworski A. 2000. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP, Warszawa.8.Koczur A., 2012: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Cariceteanigrae). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część III. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 109-122. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.9.Koczur A., 2012: 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część III. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 137-151. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.10.Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN.11.Korzeniak J., 2010: 6230 *Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I., Mróz W. 130-144. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.12.Korzeniak J., 2012: 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część III. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 79-94. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.13.Kotula B. 1883 Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasięgu gatunków, Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 105 – 243.14.Książkiewicz Z. 2008 Inwentaryzacja poczwarówki zwężonej Vertigo (Vertilla) angustior na terenie ostoi Moczary.15.Kucharzyk S. 2012. Moczary. pp. 226-231. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 201216.Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 2012 (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska.17.Matuszkiewicz J.M., 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.18.Mróz W., Świerkosz K., Kozak M., 2012: 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część III. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 53-63. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.19.Parusel J., 2010: 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część I. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 174-188. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.20.Pawlaczyk P., 2010: 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część I. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.) (wraz z modyfikacją z 2012 roku).: 236-254. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.21.Pawlaczyk P., 2015: 9130 – żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych - część czwarta ). Mróz W. (red.) .: 249-272. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.22.Pawlaczyk P., 91D0 Bory i lasy bagienne. W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część I. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.) (wraz z modyfikacją z 2012 roku).: 216-235. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.23.Pokryszko B. M. 2004. Vertigo angustior Jeffreys, 1830 Poczwarówka zwężona W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezręgowce, IOP PAN, AR Poznań, Kraków.24.Riedel A. 1988. Katalog fauny Polski. Ślimaki lądowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 46: 1.25.Świerkosz K, Bodziarczyk J. 2010: 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis – Acerion pseudoplatani). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych. Część I. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Mróz W. (red.).: 199-215. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.26.Świerkosz K., Reczyńska K., 2015: 9110 – kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion). W: Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych - część czwarta. Mróz W. (red.).: 231-248. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.27.Vončina G. 2007: Rozmieszczenie i syntaksonomia młak eutroficznych z rzędu Caricetalia davallianae w polskiej części Karpat. Uniwersytet Jagielloński - rozprawa doktorska.28.Zarzecki R. 2012: Nowe stanowiska Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) w południowo-wschodniej Polsce.– Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19(2) : 25–28.29.Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski.Mantis, Olsztyn.30.Zając K. 2004. Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 Poczwarówka zwężona. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red). Gatunki zwierząt (z wyj. Ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 6, pp. 149 – 151.31.Matuszkiewicz J.M., 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.32.Żurowski W.; 1992. Bóbr europejski. W: Czynna ochrona zwierząt. (red. Olaczek R., Tomiałojć L.) PWN Warszawa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0499.58

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*99.58

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 3111)
Link: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2016/3111/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 832)
Link: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2018/832/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180026
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY