Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180030

1.3 Site name

Wisłok Środkowy z Dopływami

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.656800
Latitude:49.796000

2.2 Area [ha]

1064.6400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      46.2  0.00 
6510  info      171.29  0.00 
9170  info      78.67  0.00 
91E0  info      70.58  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
F5264Barbus carpathicus         
F1149Cobitis taenia               
F1163Cottus gobio         
F1096Lampetra planeri               
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis         
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
F5339Rhodeus amarus               
F6144Romanogobio albipinnatus         
F6143Romanogobio kesslerii         
I1032Unio crassus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.91
N1024.88
N1257.43
N170.33
N190.73
N237.72

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
LD01.02i
LD02.01i
HE03.01i
HF02.03i
MF03.02.03i
MJ02.03i
HJ02.12o
HK04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02i
LD02.01i
HF02.03i
HJ01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Amirowicz A., Kukuła K. 2005 Stream habitat conditions and fish fauna with the occurence range of Wałecki barbel, Barbus cyclolepis Waleckii Rolik, 1970 (Teleostei: Cyprinidae) in Polish part of the Carpathian Mts. Polish Journal of Ecology 53 503-522Anonymus 2001 Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce. RAPORT KOŃCOWY. (red. zespół). czerwiec, Warszawa. Anonymus. - Materiały Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie i Krośnie. Bartel R. 2002 Ryby dwuśrodowiskowe, ich znaczenie gospodarcze, program restytucji tych gatunków. Suppl. ad Acta Hydrobiol 3 37-55Bieniarz K., Epler P. 1972. Ichtiofauna niektórych rzek Polski Południowej. Acta Hydrobiol. 14,4: 419-444.Bieniarz K., Epler P. 1991. Ichtiofauna. W: I. Dynowska, M. Maciejewski (red.). Dorzecze Górnej Wisły. 2: 69-81.Brylińska M. (red.). 2000 Ryby słodkowodne Polski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Czarnecka H. (red.) 2005 Atlas podziału hydrograficznego Polski. Seria Atlasy IMGW, Warszawa. Dynowska I, Maciejewski M. 1991 Dorzecze górnej Wisły. Częśc I i II. PWN, Warszawa - Kraków Dyrektywa 1992 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zał II. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Jelonek M, Sobieszczyk P., Makles M., Engel J. 2005 Weryfikacja istniejących ostoi Natura 2000 oraz propozycja specjalnych obszarów ochrony regionu alpejskiego dla ochrony gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG Maszynopis. Warszawa. Ministerstwo Środowiska, WWF Polska Jelonek M., Sobieszczyk P. 2006 Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych. Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego. ss. 65Knapp A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Spraw. Kom. Fizjogr. AU. 3: 74-109.Kondracki J. 2002 Geografia regionalna Polski PWN, Warszawa Kukuła K. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w południowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk. PZW, Supl. 14,33: 235-248.Kukuła K. 2003 Structural changes in the ichthyofauna of the Carpathian tributaries of the River Vistula caused by anthropogenic factors Supplementa ad Acta Hydrobiologica 4 1 - 63.Kukuła K. 2005 Ichtiofauna rzek na tle zapór wodnych i towarzyszących im zagrożeń. W: Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). Komitet Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 253-264Kukuła K., Sandor J. 2003 Fishes and lampreys. W: Witkowski Z. J., Król W., Solarz W. (red.): Carpathian List of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation (Polska). Vienna - Krakow. 35-38Kukuła K., Suchy M., Stachyrak J 1999 Ekspertyza diagnostyczna dla potrzeb strategii rozwoju województwa podkarpackiego dotycząca zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. (oprac. dla Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego) 45Leopold M., Bnińska M., Wołos A., Grabowska K., Piskorski P. 1989. Ocena stanu środowiska i gospodarki rybackiej w oparciu o rejestry połowów wędkarskich na wodach woj. krośnieńskiego wraz z wytycznymi do prowadzenia tej gospodarki. Zarząd Okręg. PZW. Krosno. ss. 105.Marszał L., Przybylski M. 1996 Zagrożone i rzadkie ryby Polski Środkowej Zool. Pol. (Suppl.) 41 61-72Oklejewicz K. 2006 Distribution patterns of Rubus species (Rosaceae) in the eastern part of the Polish Carpathians. Polish Botanical Studies 21 1-98Oklejewicz K., 1993 Flora Dołów Jasielsko-Sanockich. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. MCIII, Prace Bot. zeszyt 26 Pasternak K., Wajdowicz Z. 1983 Rekreacja a gospodarka wodno - wodociągowa i rybacka w zbiorniku zaporowym Besko. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 23 223 - 231Pawlaczyk P., Kepel A., Jaros R., Dzięciołowski R., Wylegała P., Szubert A., Sidło P.O. 2004 Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce - "Shadow List". Szczegółowa analiza wdrożeniowa Dyrektywy Siedliskowej. Syntetyczne ujęcie wdrożenia DyBezkregowiec.ZalacznikII Przybylski M., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K. 2004 Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski Arch. Pol. Fish. 12 , suppl. 2: 131-142 Skóra S. 1972 The cyprinid Alburnus bipunctatus Bloch from the basins of the rivers Upper San and Dunajec Acta Hydrobiol 14 173-204Skóra S., Włodek J.M. 1989b. Ichtiofauna dorzecza górnego Wisłoka. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 17: 321-343.Święs F. 1978. Materiały do florystycznej charakterystyki Beskidu Niskiego. Ann. UMCS, sec. C. 33: 333-348.Święs F. 1982 Geobotaniczna charakterystyka lasów dorzeczy Jasionki i Wisłoka w Beskidzie Niskim. Biblioteka Przemyska, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 70 70-100Towpasz K. 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 16: 8-160.Warcholik W. 2000 Antropogeniczne oblicze dna doliny rzecznej Aura 4 7 - 9Wiśniewolski W. 2003 Możliwości przeciwdziałania skutkom przegradzania rzek i odtwarzania szlaków migracyjnych ryb. Suppl. Acta Hydrobiol. 6 45-64Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P.,Klich M.,Kolman R.,Witkowski A. 2004 Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska, Warszawa. Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55: 5-19.Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M., Marszał L., Heese T., Amirowicz A., Buras P., Kukuła K. 2004 Pochodzenie, skład gatunkowy i aktualny stopień zagrożenia ichtiofauny w dorzeczu Wisły i Odry. Archives of Polish Fisheries 12/suppl. 2 7-20Włodek J.M., Skóra S. 1999. Badania ichtiofaunistyczne w rzece i dorzeczu Wisłoki w latach1994. - 1995. Rocz. Nauk. PZW. 12: 29-60.Wojton A., Kukuła K. 2008 . Nowe stanowisko piskorza Misgurnus fossilis Linné, 1758 w Kotlinie Sandomierskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (1) 103-109

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL032.34
PL0418.59

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego*4.71
PL03Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy*2.34
PL04Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu*0.54
PL04Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu*13.35

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180030
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY