Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180031

1.3 Site name

Golesz

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.444100
Latitude:49.780900

2.2 Area [ha]

260.8500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8310  info      7.00 
9110  info      8.58  0.00 
9130  info      109.24  0.00 
9170  info      140.83  0.00 
91E0  info      2.17  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.61
N1665.22
N1711.84
N1922.33

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
MB02.01i
LB02.03i
LB02.04i
LD01.01i
LD02.01o
LE01.03o
LE03.01o
LF04.01i
LG01i
LG01.02o
LG01.02i
LG01.04i
MH04o
LH05.01i
MH06.01o
LI01i
LK01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK02o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: S. Michalik (red.). System przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae, ser. B. 32: 23-72.Anonymus. 1994 Operat glebowo-siedliskowy cz. I i II, Materiały dokumentacyjne BULiGL, oddz. Przemyśl, Pracownia Gleboznawczo-Siedliskowa w Rzeszowie. Anonymus. 1999-2004 Plan urządzenia lasu na okres 1.01.1999-31.12.2004 Opisanie ogólne, Elaborat, BULiGL, Przemyśl. Mróz K. - Inf. ustna na tema flory i roślinności wzgórz w otoczeniu Golesza. Mróz K. 2000 Szata roślinna obszarów leśnych koło Jasła. mscr. pracy magisterskiej. mscr. pracy magisterskiej. Instytut Botaniki, Uniwersytet Wrocławski. Mróz K., Wróbel D. 2002 "Podzamcze", Przyrodnicza charakterystyka projektowanego użytku ekologicznego. mscr. Urząd Miejski w Jaśle. Nowak E., Wróbel D. 2006 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta Jasła. W: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła. Urząd Miasta Jasła. Rzeszów. 89+załącznikiOklejewicz K., 1993 Flora Dołów Jasielsko-Sanockich. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. MCIII, Prace Bot. zeszyt 26 Praca zbiorowa. 1991 Dokumentacja dotycząca utworzenia rezerwatu częściowego "Golesz" wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krośnie. Stój M. 1989 Fauna i flora Podzamcza w mieście Jasło zasługujące na ochronę rezerwatową. Chrońmy przyrodę ojczystą R. 45. zesz. 3 Święs F. 1976 Waloryzacja geobotaniczna zbiorowisk leśnych dorzecza Wisłoki. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Towpasz K. 1987 Notatki florystyczne z Jasła i okolic Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. Prace Bot. 15 Towpasz K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Rozpr. Hab., UJ Kraków. 178: 1-242.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0210.53

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Golesz*10.53

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY