Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180052

1.3 Site name

Wisłoka z dopływami

1.4 First Compilation date

2008-10

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):edycja granic (pomniejszenie - dostosowanie do granic PN) - 12.2012 r., Propozycja korekty granic zaakceptowana uchwałą RM, przekazana do KE w 01.2022 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.445200
Latitude:49.694900

2.2 Area [ha]

2752.7400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (5.88 %) Continental (94.12 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      1.21  0.00 
3150  info      9.12  0.00 
3220  info      1.25  0.00 
3230  info      0.05  0.00 
3240  info      1.99  0.00 
3270  info      0.11  0.00 
6230  info      7.95  0.00 
6410  info      66.54  0.00 
6430  info      2.73  0.00 
6510  info      550.88  0.00 
9110  info      4.32  0.00 
9130  info      1.43  0.00 
9170  info      232.68  0.00 
9180  info      5.22  0.00 
91E0  info      1289.66  0.00 
91F0  info      23.59  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5264Barbus carpathicus         
M1337Castor fiber               
F1163Cottus gobio         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar         
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
F5339Rhodeus amarus               
F1106Salmo salar         
I1032Unio crassus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.04
N1017.80
N1265.87
N167.32
N196.22
N232.74

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03o
LA04.03o
LB02.04o
LD01.02o
MH01.05o
MH05.01o
LI01o
LI02o
LI02.01i
LI02.03i
MK02.01i
MK02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
MA03o
LA04o
LF02.03i
LF06i
LK02i
LL08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Amirowicz A. 2001 Zagrożone gatunki ryb i minorów w ichtiofaunie województwa małopolskiego i Śląskiego Racz. Nauk. PZW. 14 249-295Augustyn L. 2004 Operat rybacki obwodu rybackiego rzeki Ropa nr 2. Okręg PZW w Nowym Sączu. Maszynopis. Augustyn L., Bieniarz K., Skóra S., Włodek J. M. 1998. Ichtiofauna dorzecza rzeki Ropy. Rocz. Nauk. PZW. 11: 29-50.Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.Jelonek M, Sobieszczyk P., Makles M., Engel J. 2005 Weryfikacja istniejących ostoi Natura 2000 oraz propozycja specjalnych obszarów ochrony regionu alpejskiego dla ochrony gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG Maszynopis. Warszawa. Ministerstwo Środowiska, WWF Polska Jelonek M. Żurek R. Klich M. 2002 Ichtiofauna rzeki Wisłoki w rejonie nowo powstałego zbiornika Mokrzec (Starostwo Dębica) Suplementa ad Acta Hudrobiologica. Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Konieczny P. Ciesla M. 2004 Operat rybacki rzek Ropa, Wisłoka maszynopis okręg PZW w Krośnie Mróz K., Wróbel D. 2002 "Starorzecze Jasiołki", Przyrodnicza charakterystyka projektowanego użytku ekologicznego mscr. Urząd Miejski w Jaśle Mróz K., Wróbel D. 2003 Nowe stanowisko Equisetum telmateia (Equisetaceae) na starorzeczu Wisłoki w Jaśle. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10 282-283Mróz K., Wróbel D. 2003 Nowe stanowisko Leersietum oryzoidis (Poaceae) w starorzeczu Jasiołki w Jaśle. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10 295-297Oklejewicz K., 1993 Flora Dołów Jasielsko-Sanockich. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. MCIII, Prace Bot. zeszyt 26 Suchy M. (Ed.). 2006 Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska Rzeszów. Wiśniewolski W. Buras P. - Operat rybacki zbiornika Mokrzec na rzece Wisłoka Nr 3. Maszynopis Włodek J.M., Skóra S. 1999. Badania ichtiofaunistyczne w rzece i dorzeczu Wisłoki w latach1994. - 1995. Rocz. Nauk. PZW. 12: 29-60.Wróbel D., Mróz K 2002 Łęg w Kaczorowach", Przyrodnicza charakterystyka projektowanego użytku ekologicznego mscr. Urząd Miejski w Jaśle Wróbel D., Mróz K. 2006 Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego "Łęg w Kaczorowach". Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62,1 17-26

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL010.03
PL0422.34

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie)*8.49
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*3.41
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego*9.87
PL01Magurski Park Narodowy*0.03
PL04Pogórza Strzyżowskiego*0.57

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regional Directorate for Environment Protection in Rzeszów
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY