Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH200004

1.3 Site name

Ostoja Wigierska

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.086500
Latitude:54.072900

2.2 Area [ha]

16072.1100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      2406.71  0.00 
3150  info      407.81  0.00 
3160  info      28.52  0.00 
3260  info      5.54  0.00 
6120  info      0.21  0.00 
6210  info      0.00 
6230  info      0.02  0.00 
6410  info      0.77  0.00 
6430  info      0.11  0.00 
6510  info      88.62  0.00 
7110  info      15.72  0.00 
7140  info      43.18  0.00 
7210  info      22.04  0.00 
7230  info      1.61  0.00 
7230  info      29.27  0.00 
9170  info      3514.19  0.00 
91D0  info      465.13  0.00 
91E0  info      149.39  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1939Agrimonia pilosa    10000  10000 
P1516Aldrovanda vesiculosa    2001  2500 
I4056Anisus vorticulus               
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina    100  100 
M1352Canis lupus    12  24 
M1337Castor fiber    160  160 
F1149Cobitis taenia    501  1000 
P1902Cypripedium calceolus    21  25 
P1381Dicranum viride         
I1082Graphoderus bilineatus    101  250       
P6216Hamatocaulis vernicosus         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1903Liparis loeselii    1251  1500 
M1355Lutra lutra    45 
I1060Lycaena dispar         
M1361Lynx lynx   
F1145Misgurnus fossilis    101  250       
M1318Myotis dasycneme         
I1037Ophiogomphus cecilia               
P1477Pulsatilla patens    25  30 
F5339Rhodeus amarus    501  1000 
P1528Saxifraga hirculus    5001  6000 
P1437Thesium ebracteatum    2501  5000 
A1166Triturus cristatus               
I1032Unio crassus         
I1014Vertigo angustior               
I1013Vertigo geyeri               
I1016Vertigo moulinsiana               
I1016Vertigo moulinsiana               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.09
N070.37
N102.03
N1216.90
N169.13
N1740.76
N1913.72
N230.01

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03b
MA03.03i
MA08Xb
MB01.01i
ME01.03i
ME01.04i
MF03.01.01i
LF03.02.03i
MF04.01i
LG05.01i
LG05.11i
MH01.01Xo
HH01.03Xo
MH01.08Xb
HH01.09Xb
MI01i
MI02i
LJ01.01i
LJ02.01i
HJ03.01i
MK02.01i
MK04.05i
MM01.02b
HM02.01i
HM02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04.02i
HB02.01.01i
HB02.05i
LC03.02i
HF02.01i
LF02.03i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 2. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. 3. Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171. 4. Denisiuk Z., Pioterek G. 1990. Jeziora wigierskie parkiem narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 46,1: 9-27. 5. Haraciński T., Włodarczyk G. 2002. Ważki (Odonata) południowej części Jeziora Wigry. Praca magisterska. Wydział Leśny AR, Poznań. Maszynopis.6. IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa 7. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 8. Jackiewicz M. 1978. Rozmieszczenie Succinea elegans Risso i Succinea sarsi Esmark w Polsce (Gastropoda, Pulmonata). Fragm. Faun. 23: 243-257. 9. Jutrzenka-Trzebiatowski A., Dziedzic J., Szarejko T. 1994. Waloryzacja botaniczna z opracowaniem florystyczno-fitosocjologicznym terenów nie będących własnością Wigierskiego Parku Narodowego, dla potrzeb jego ochrony. Urząd Wojew., Wojew. Konserw. Przyr., Olsztyn. Msc. 10. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 11. Kulwieć K. 1904. Materyały do fizjografii jeziora Wigierskiego. Pam. Fizyogr., tom 18, s. 1–42. 12. Łupiński S. Ł., Chętnicki W., Galicki P., Siwak P. 2008. Płazy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Nar. Rez. Przyr. 27(3): 75-92.Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWNBrzeg i Wojterska 2004 - nie ma takiej publikacji13. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych 2014. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska & Taxus SI. Warszawa. 14. Operat ochrony flory 2014. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska & Taxus SI. Warszawa. 15. Operat ochrony fauny (fauna lądowa) 2014. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska & Taxus SI. Warszawa.16. Operat ochrony ekosystemów leśnych 2014. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska & Taxus SI. Warszawa.17. Operat ochrony walorów lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych 2014. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska & Taxus SI. Warszawa.Sawoniewicz M. 2014. Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - chrząszcze (Coleoptera). Raport z realizacji projektu współfinansowanego z funduszu leśnego. Wigierski Park Narodowy, maszynopis, 1-35.18. Schenkova V., Horsak M., Pleskova Z., Pawlikowski P. 2011. Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. Journal of Molluscan Studies.10: 1-7.19. Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski. Monogr. Bot. 60: 1-205. 20. Sokołowski A. W. 1982. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Wigierskiego Parku Krajobrazowego”. Maszynopis. 21. Sokołowski A. W. 1988a. Wigierski Park Narodowy. Parki Nar. Rez. Przyr. 9(2,3): 91-97. 22. Sokołowski A. W. 1988b. Flora Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 9(4): 5–84. 23. Sokołowski A. W. 1988c. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. IBL, tom 673, s. 3–80.24. Sokołowski A. W. 1991. Sukcesja roślinności na zrębach w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 10 (3,4): 29-43. 25. Sokołowski A. W. 1993. Wigierski Park Narodowy. Parki Nar. Rez. Przyr. 12 M: 103-109. 26. Strzałka M., Kozakiewicz K., Postawa T. 1996. Wstępne wyniki badań zagęszczenia nietoperzy żerujących nad różnymi typami jezior w Wigierskim Parku Narodowym. W: Aktualne problemy ochrony nietoperzy w Polsce, (red. B. W. Wołoszyn). Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN Kraków. 123-133. 27. Tończyk T. 2006. Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego. Odontrix 2 (2): 40-42. 28. Ufnalski K. 1993. Ważki pięciu sucharów huciańskich oraz przyległych terenów w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Wydział Leśny AR, Poznań. Maszynopis. 29. Wołk K. 1979a. Małże (Bivalvia) pożywieniem piżmaka (Ondatra zibethica L.) w Puszczy Augustowskiej na Jeziorze Wigry. Przegl. Zool. 23(3): 248-250.30. Wawrzyniak-Wydrowska 2010. Ochrona jeziora Wigry ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000 (maszynopis).Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0193.75
PL046.03

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Pojezierze Sejneńskie*4.76
PL04Pojezierze Północnej Suwalszczyzny*1.24
PL04Puszcza i Jeziora Augustowskie*0.03
PL01Wigierski Park Narodowy*93.75

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarWigierski Park Narodowy*93.73

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Wigierski Park Narodowy
Address:
Email:wigry_pn@wigry.org.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200004
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY