Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH200010

1.3 Site name

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.; zmniejszenie - 12.2012

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.459500
Latitude:52.915100

2.2 Area [ha]

19090.1800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      64.03  0.00 
3150  info      10.92  0.00 
6120  info      12.04  0.00 
6410  info      5.4  0.00 
6510  info      22.91  0.00 
7140  info      2.04  0.00 
7230  info      7.53  0.00 
9170  info      82.6  0.00 
9190  info      0.53  0.00 
91D0  info      70.12  0.00 
91E0  info      302.23  0.00 
91F0  info      48.92  0.00 
91T0  info      29.96  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus               
A1188Bombina bombina         
M1352Canis lupus               
M1337Castor fiber         
R1220Emys orbicularis               
F2484Eudontomyzon mariae         
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis         
M1318Myotis dasycneme               
M1324Myotis myotis               
F5339Rhodeus amarus         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.92
N1057.17
N1220.28
N163.88
N1714.07
N193.19
N230.49

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04.03i
LBi
LE01.03i
LE03.01i
MF02.03i
MG01i
LG02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA03i
MA04i
LBi
LE01.03i
MF02.03i
MG01i
LG02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Banaszuk H. 1990. Narwiański PK - zarys problematyki przyrodniczej. Nauka i Praktyka, OBN, Białystok. 1: Banaszuk H. 1993. Raport o stanie środowiska przyrodniczego Narwiańskiego PK. Biul. Inf. WOŚ, Białystok. 1: Danielewska A., Kondratiuk P. 1996. Geologia, rzeźba i hydrografia - czynniki warunkujące zróżnicowanie siedliskowe w dolinie Górnej Narwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 428: 15-23.Dembek W., Danielewska A. 1996. Zróżnicowanie siedliskowe doliny Górnej Narwi od zbiornika Siemianówka do Suraża. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 428: 25-38.Dembek W., Okruszko H. 1996. Zagadnienia gospodarcze i sozologiczne dotyczące doliny Górnej Narwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 428: 7-13.Dembek W., Okruszko H. 1996. Zasady ekorozwoju doliny Górnej Narwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 428: 195-201.Faliński J.B. 1972. Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, Warszawa-Białowieża. Msc. 24: 2-23.Faliński J.B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Geobotany. 8. Falkowski E. 1971. Historia i prognoza rozwoju układu wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biul. Geolog. 12. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Grygoruk A. 1996. Narwiański Park Narodowy - 22 park narodowy w Polsce. Białostocczyzna. 4. Kwiatkowski W., Stepaniuk M. 1998. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza strefy krawędziowej Doliny Górnej Narwi na odcinku od granicy Państwa do miejscowości Suraż. Msc. Kwiatkowski W., Stepaniuk M. 1998. Struktura krajobrazowa wschodniego Podlasia. Proj. KBN 6PO4G01609. Msc. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Oświt J. 1973. Naturalne łąki mozgowo-mannowe na tle zbiorowisk roślinnych w dolinie Górnej Narwi. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 134: 149-164.Oświt J. 1996. Roślinność, wartość rolnicza i produkcyjność łąk łęgowej części doliny Górnej Narwi. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 428: 51-78.Oświt J., Dembek W., Wszoła A. 1996. Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Górnej Narwi od zbiornika Siemianówka do Suraża oraz podstawy ich ochrony. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 428: 103-112.Prokopowicz J. 1996. Perspektywy rozwojowe gospodarstw rolnych użytkujących łąki w dolinie Górnej Narwi w warunkach ograniczeń wynikających z ochrony przyrody. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 428: 141-154.Prończuk J. 1973. Zmiany hydrologiczne i cenotyczne w dolinie Narwi na przestrzeni 33 lat - jako podstawa rozważań melioracyjnych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 134: 131-148.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0467.57

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Puszcza Białowieska*3.54
PL04Dolina Narwi*64.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Address:
Email:biuro.bialystok@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY