Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH200021

1.3 Site name

Ostoja w Dolinie Górnego Nurca

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.148700
Latitude:52.612000

2.2 Area [ha]

5524.0500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      1.44  0.00 
5130  info      0.28  0.00 
6120  info      4.75  0.00 
6230  info      15.96  0.00 
6410  info      1.1  0.00 
6510  info      357.68  0.00 
7140  info      0.22  0.00 
7230  info      1.27  0.00 
91T0  info      0.66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
I4030Colias myrmidone         
I1065Euphydryas aurinia         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I4038Lycaena helle         
F1146Sabanejewia aurata         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.49
N1058.89
N1212.37
N168.49
N1717.30
N192.34
N230.12

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA02o
LA04.03i
LA07o
LA07i
MA08i
LA08o
LA10i
LA10.01i
LB02.02i
LB02.04i
LE01.03i
HE03o
HE03i
LE03.01o
LE03.01i
MF02.03i
LG01.03o
LH05i
LJ01i
HJ02.01i
HJ02.03i
LJ02.05o
HJ02.12i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA03i
MA04i
LA05.01i
LA09i
LA10i
LA10o
MF02.03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

anonymus 2000 SFD obszaru Dolina Górnego Nurca (kod: pltmp581) Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1990 Geografia gleb. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Bok G., Godula A., Dorochowicz A. (red.) 2007 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2004-2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Biblioteka Monitoringu Środowiska,Białystok Budka M. 2007 Awifauna lęgowa doliny górnego Nurca SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Praca inżynierska na kierunku Leśnictwo (maszynopis) Chętnicki W. 2008 SFD Dolina Środkowego Nurca Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2007 Działalność człowieka, zagrożenia, oddziaływania Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Cieśliński S. 2003 Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce Północno-Wschodniej. In: Zagrożenie porostów w Polsce Monogr. Bot 6 91-106Cieśliński S. 2003. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. Phytocoenosis 15, Suppl. Cartogr. Geobot. 15: 1-430.Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2003 Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Zagrożenie porostów w Polsce Monogr. Bot 2 13-49Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Górniak A. 2000 Klimat województwa podlaskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Białystok Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Hukało K., Kryński B., Rydzewska N., Siemieniuk J. 1998 Operat wodnoprawny istniejących budowli piętrzących na rzece Nurzec górny i Doprowadzalniku Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok Inspekcja Ochrony środowiska 2008 Ocena stanu czystości rzek woj. podlaskiego w 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok Kasperowicz A. 2007 Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010" Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. Białystok Kędzierzawski M. (red.) 2002 Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2002 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Biblioteka Monitoringu Środowiska,Białystok Kondracki J. 1998 Geografia regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Matuszkiewicz W. Faliński J. B., Kostrowicki A. S., Matuszkiewicz J. M., Olaczek R., Wojterski T. 1995 Potencjalna roślinność naturalna Polski. Arkusz 4: Nizina Północnomazowiecka, Nizina Północnopodlaska i Nizina Południowopodlaska Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Michalczuk W. 2008. Dane niepublikowane. Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze Pałys P. 2005 Operat wodnoprawny istniejących budowli piętrzących na rzece Nurzec Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok Pugacewicz E. 1997 Zmiany liczebności ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym Równiny Bielskiej w latach 1983-1996 Not. Orn 38 183-195Pugacewicz E. 2006 SFD obszaru Dolina Górnego Nurca (kod: PLB200004) PUGLN Bielsk 2000 Plan Urządzenia Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.1999 - 31.12.2008 r Rozporządzenie Ministra Środowiska 2008 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. Dziennik Ustaw198. Poz. 1226 Sokołowski A. W. 1973. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na Wysoczyźnie Drohickiej. W: B. Czeczuga (red.). Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Pace Białostoc. Tow. Nauk. 19: 103-133.Szafer W. 1977 Szata Roślinna Polski Niżowej. [W:] Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski PWN, Warszawa Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Address:
Email:biuro.bialystok@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200021
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY