Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220024

1.3 Site name

Przymorskie Błota

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.763500
Latitude:54.546400

2.2 Area [ha]

1709.6100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      53.7  0.00 
6410  info      84.45  0.00 
6510  info      16.89  0.00 
7110  info      15.6  0.00 
7120  info      71.08  0.00 
7140  info      71.08  0.00 
7150  info      0.5  0.00 
9160  info      2.34  0.00 
9190  info      168.89  0.00 
91D0  info      101.17  0.00 
91F0  info      4.81  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.21
N1058.93
N121.13
N1617.05
N170.96
N1918.73

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Obszar Przymorskie Błota położony jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i częściowo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z regionalnym podziałem fizycznogeograficznym według J. Kondrackiego (1998) obszar Przymorskie Błota wchodzi terytorialnie w skład mezoregionu Pobrzeża Słowińskiego (313.41), zaliczanego do Pobrzeża Koszalińskiego (313.4). Na krajobraz tego mezoregionu składają się plaża, nadmorskie wydmy, nadbrzeżne jeziora i bagna. Pobrzeże Słowińskie stanowi swoisty geosystem, w którym na środowisko lądowe nakłada się oddziaływanie morza, co znajduje odzwierciedlenie w występowaniu cieplejszych zim i chłodniejszych miesięcy letnich w porwaniu z obszarem w głębi lądu, a także późniejszej wiośnie i dłuższej jesieni.Obszar Natura 2000 Przymorskie Błota obejmuje fragment równiny błot przymorskich oraz Jezioro Modła, położone na zachód od Ustki. Obejmuje on trzy rezerwaty przyrody – Jezioro Modła, Zaleskie Bagna w województwie pomorskim i Zaleskie Bagna w województwie zachodniopomorskim oraz fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”.Podłoże budują gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe związane zlodowaceń północnopolskich. Na powierzchni terenu występują osady holoceńskie wykształcone w postaci piasków i namułów rzecznych oraz torfów. Lokalnie występują mułki i iły jeziorne. Pokrywę glebową tworzą mozaiki mad czarnych ziem oraz gleb organicznych – torfowych i murszowych, w zachodniej części występują zasięgi gleb brunatnych i płowychPrzez wschodnią część obszaru Przymorskich Błot, w tym przez Jezioro Modła przepływa rzeka Potynia. Cały obszar jest pocięty siecią rowów melioracyjnych. Melioracje stanowią jedno z głównych zagrożeń na obszarze Przymorskich Błot. W zachodniej części terenu występują zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji torfu, tzw. potorfia. W regionalizacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza charakteryzowany obszar jest usytuowany w Krainie Pobrzeża Południowobałtyckiego (A.2.), w Okręgu Słupskim (A.2.3.), w podokręgu Darłowskim. Na przedmiotowym obszarze dominują szuwary trzcinowe i turzycowe. Zarastają one eutroficzne Jezioro Modła. Występują tu również bardzo dobrze zachowane torfowiska wysokie i przejściowe oraz zarośla woskownicy europejskiej, a także płaty borów i brzezin bagiennych, olsów.

4.2 Quality and importance

W obszarze stwierdzono występowanie 9 siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują około 15 % powierzchni obszaru. Bardzo dobrze są zachowane zbiorowiska torfowiskowe typu bałtyckiego, zarośla woskownicy europejskiej i specyficzne dla obszaru brzeziny bagienne. Przeważającą część obszaru pokrywają zbiorowiska szuwarowe oraz okresowo zalewane wilgotne łąki stanowiące ostoję ptactwa. Obszar zasiedlają liczne gatunki objęte ścisłą ochroną w tym reliktowe rośliny borealne oraz o zasięgu bałtyckim, uznane za gatunki wymierające. Jezioro Modła i otaczające je łąki i szuwary stanowią ostoję ptactwa.Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych wykonana podczas prac nad Planem Zadań Ochronnych wykazała, iż stan ochrony siedlisk: 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością związku Rhynchosporion i 91F0 Łęgowe lasy wiązowo – dębowo – jesionowe jest właściwy, 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (Oxycocco-Sphagnetea), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) jest niezadawalający, natomiast siedliska 91D0 bory i lasy bagienne – zły. Na terenie obszaru zinwentaryzowano znaczne powierzchnie zajmowane przez roślinność na glebach torfowych lub potorfowych, na których obecne są synuzje gatunków charakterystycznych torfowisk przejściowych klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Stale mokre, lub okresowo zalewane powierzchnie tych stanowisk są zasilane przez wody mineralno-troficzne. Na obrzeżach torfowisk wysokich trwa proces zarastania torfu zaroślami woskownicy europejskiej oraz nalotem brzozy omszonej. Powierzchnie takie w ramach PZO zostały zaklasyfikowane odpowiednio jako torfowiska wysokie lub jako brzezina bagienna. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, PotamionZinwentaryzowano 2 stanowiska o łącznej powierzchni około 53 ha, jezioro Modła oraz 2 małe śródleśne zbiorniki położone na terenie rezerwatu Zaleskie Bagna, będące w ostatniej fazie procesu lądowacenia.W jeziorze Modła fizjonomię zbiorowiska określają rdestnica pływająca Potamogeton natans, oraz grążel żółty Nuphar lutea, (w miejscu dopływu i odpływu). Miejscami, w kanałach przy przepompowni stwierdzono tez występowanie moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis i wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum. Stanowisko jest reprezentowane przez 1 jezioro eutroficzne (dawną lagunę), które jest dziś w większości zarośnięte szuwarem trzcinowym i turzycowym. W miejscach zarośniętych szuwarami na powierzchni wody znajdują się zbiorowiska należące do klasy Lemnetea. Pozwala to zaklasyfikować siedlisko jako jezioro eutroficzne (3150.1). Zlewnia zbiornika jest poddana niskiej antropopresji. Pola uprawne i tereny zabudowane nie sąsiadują bezpośrednio z jeziorem. Ogólny stan siedliska określa się jako odpowiedni. Obecnie jezioro objęte jest ochroną rezerwatową (dla ochrony ptaków). Stanowiska na terenie Zaleskich Bagien nie posiadają otwartej toni wodnej. Są zamulone i w całości zarośnięte osoką aloesową. Na brzegach rozpoczął się proce zarastania misy jeziornej szuwarem wielkoturzycowym, mózgowym oraz zaroślami wierzby łozy. 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)Stwierdzono występowanie 2 stanowisk o łącznej powierzchni około 15 ha. Stanowiska położone na terenie rezerwatu Zaleskie Bagna. Podłoże torfowiska stanowi kobierzec torfowców błotnych, magellańskich, torfowców brunatnych, torfowców czerwonawych i innych gatunków. Poza torfowcami rosną tu także inne gatunki mchów jak płonnik pospolity Polytrichum commune czy płonnik właściwy Polytrichum strictum, mochwian błotny Aulacomnium palustre, borześlad torfowy Pohlia sphagnicola. Spośród roślin o trawiastym pokroju występują turzyce i wełnianki. Wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum często tworzy łany na torfowiskach. Wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium typowa dla torfowisk przejściowych, występuje mniej licznie. W fazie dolinkowej torfowiska tj. w obniżeniach torfu przez większą część sezonu wegetacyjnego zalanych wodą dominują turzyce, turzyca bagienna Carex limosa. Na powierzchni torfu płożą się pędy żurawiny błotnej Oxycoccus palustris, na wzgórkach zadomawiają się gatunki przechodzące z sąsiadujących, ubogich borów sosnowych – borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, borówka czernica Vaccinium myrtillus, wrzos pospolity Calluna vulgaris. Do typowych krzewinek występujących na podłożu mszaru należą bagno zwyczajne Ledum palustre i modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia. Szczególnym gatunkiem krzewinkowym, występującym tylko w północnej Polsce jest bażyna czarna Empetrum nigrum. Cechą torfowisk wysokich Przymorskich Błot jest występowanie gatunków bałtyckich jak np. wrzosiec bagienny Erica tetralix oraz nalot woskownicy europejskiej Myrica gale świadczący o postępującej eutrofizacji. Na powierzchni mszaru, w stadium torfowiska wysokiego znajdują się liczne stanowiska rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) Woskownica europejska zarasta większość powierzchni torfowiska wysokiego. Od strony brzegów mineralnych torfowisko zarasta zapustami brzozy omszonej. Na wzgórkach mineralnych występują pojedyncze sosny zwyczajne. Obecnie sosna nie odnawia się, natomiast ekspansja rośli woskownicowo-brzozowych widoczna jest w na wszystkich zeutrofizowanych i częściowo przesuszonych powierzchniach mszaru. Torfowiska posiadają dobrze zachowaną charakterystyczną kombinację gatunków, strukturę kępkowo-dolinkową, soczewkowaty kształt. Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmuje faza dolinkowa. W centralnej części torfowiska proces narastania torfu jest tak zaawansowany, że gatunków fazy dolinkowej już nie ma. Powierzchnie trwale zalane wodą można znaleźć w peryferycznej części pła, oraz w dwóch obniżeniach torfu, gdzie do niedawna pozostawała jeszcze toń wodna. W tych miejscach występują licznie gatunki przechodząc z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae jak bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), turzyc pospolita (Carex nigra), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), czermień błotna (Calla palustris), czy też gatunki towarzyszące o wysokiej stałości jak torfowiec nastroszony (Sphagnum squarrosum), czy tojeść bukietowa (Lysymachia thyrsiflora). W terenie stwierdzono, że zagrożeniem dla płatu torfowiska stanowią regulacja stosunków wodnych, w szczególności melioracje odwadniające, zalesienia, eutrofizacja a także wydobycie torfu. Adekwatnie do tych zagrożeń należy dążyć do rezygnacji z prowadzenia melioracji odwadniających i konserwacji istniejących rowów melioracji szczegółowych, odprowadzania wód z terenów rolniczych, wydobycia torfu. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) Zinwentaryzowano 3 stanowiska, o łącznej powierzchni około 71 ha. Ponadto płaty torfowisk przejściowych tworzą stały element fazy dolinkowej torowisk wysokich rezerwatu Zaleskie Bagna, czego nie wyodrębniono jako oddzielnego siedliska z powodów formalnych. Płaty torfowiska przejściowych znajdują się na północnych rubieżach lasów i borów bagiennych rezerwatu Zaleskie Bagna. Są to rozległe, wielohektarowe połacie szuwaru utworzonego przez zwarty łan wełnianki wąskolistnej z gatunkami charakterystycznymi torfowisk przejściowych jak bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, turzyca pospolita (Carex nigra), bagnica torfowa Scheuchzeria palustris. Stwierdzono także kilkuarowe stanowisko wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides). Czynnikiem zagrażającym ich przetrwaniu jest osuszanie i eutrofizacja, w wyniku której torfowiska opanowują inwazyjne gatunki wysokich turzyc, trzciny pospolitej Phragmites australis i trzcinnik prosty Calamagrostis stricta.7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku RynchosporionZinwentaryzowano 2 stanowiska o łącznej powierzchni 0,5 ha. Rozległe, kilkuarowe, obniżenia na podłożu torfu z szuwarami turzycy bagiennej Carex limosa. Na terenie Przymorskich Błot reprezentowane przez luźne, niskie szuwary turzycy torfowiskowej występujące w południowo-wschodniej i północno-zachodniej części torfowiska wysokiego, w rozległych obniżeniach o powierzchni kilku-kilkunastu arów. Do charakterystycznej kombinacji gatunków poza dominującą turzycą torfowiskową Carex limosa zalicza się gatunki wyróżniające, przechodzące z fazy dolinkowej torfowiska wysokiego, charakterystyczne dla rzędu Scheuchzerietalia palustris i klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, jak bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata.Ich stan zachowania oceniono jako doskonały. Potencjalnym zagrożeniem są wszelkie działania zmierzające do odwodnienia siedlisk. Ochrona bierna tych siedlisk polega na ograniczaniu gospodarki wodnej i wszelkich działań powodujących eutrofizację siedlisk. Siedlisko 7150 występuje w sąsiedztwie torfowisk wysokich w rezerwacie przyrody „Zaleskie Bagna” (województwo pomorskie).91D0 Bory i lasy bagienne Na terenie Przymorskich Błot siedlisko jest reprezentowane przez zespół sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum. W podłożu boru bagiennego występują ubogie, stale mokre, kwaśne gleby torfowe wytworzone z torfu wysokiego. Drzewostan, o niskiej bonitacji, składa się z sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej lub brzozy omszonej. W warstwie krzewów, poza kruszyną pospolitą Frangula alnus rosną dwa gatunki charakterystyczne, o wysokiej wierności wobec zespołu, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz borówka bagienna Vaccinium uliginosum potocznie nazywana łochynią lub pijanicą. Wśród mniejszych krzewinek występują gatunki torfowiskowe modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, żurawina błotna Oxycoccus palustris jak i gatunki borów sosnowych na gruntach mineralnych – borówka czernica, borówka brusznica, wrzos pospolity Calluna vulgaris oraz w niektórych stanowiskach bażyna czarna – gatunek o bałtyckim zasięgu. Częstym komponentem borów bagiennych jest wełnianka pochwowata. O odmienności lasów bagiennych na terenie Przymorskich Błot decyduje szczególny skład gatunkowy, z dominacją brzozy brodawkowatej w drzewostanie i zaroślami woskownicy europejskiej Myrica gale w warstwie krzewów. Istniejąca sieć melioracyjna w wielu stanowiskach spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych. Jest to największe zagrożenie, ze względu na postępujące murszenie torfu i wkraczanie gatunków inwazyjnych, zwłaszcza trzcinnika prostego i wysokich turzyc.91F0 Łęgowe lasy wiązowo – dębowo – jesionowe Siedlisko reprezentowane na terenie Przymorskich Błot przez jeden płat zespołu Ficario – Ulmetum minoris, o powierzchni około 5,2 ha. Drzewostan naturalny w wieku przeszłorębnym ze współdominacją dębu szypułkowego, jesionu wyniosłego, wiązu szypułkowego oraz innymi gatunkami domieszkowymi jak klon jawor, klon zwyczajny, brzoza omszona, olsza czarna, warstwą krzewów zbudowaną z gatunków drzewostanu, czeremchy pospolitej (Padus avium), derenia świdwy (Cornus sanguinea), trzmieliny europejskiej (Euonymus europaeus), wawrzynka wilczełyko (Daphne mesereum) oraz bujnym, bogatym gatunkowo runem pokrywającym 100% powierzchni z aspektem wiosennym tworzonym przez śledziennicę skrętolistną, ziarnopłon wiosenny, złoć żółtą, złoć małą (Gagea minima), zawilce gajowe i żółte, kokorycz pustą (Corydalis cava) oraz aspektem letnim. Aspekt letni tworzą gatunki typowe dla lasów łęgowych oraz przechodzące z grądów: bniec czerwony (Melandrium rubrum), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), bodziszek błotny (Geranium palustre), czartawa pospolita i wiele innych gatunków roślin. Brak użytkowania rębnego oraz pozyskania martwego drewna, bogata naturalna struktura gatunkowa silnie upodabniają zespół do modelowego obrazu siedliska docelowego (klimaksowego). Istniejących zagrożeń nie stwierdzono, zagrożeniem potencjalnym jest pozyskanie drewna. Ze względu na wyjątkowo dobry stan zachowania struktury i funkcji należy rozważyć jego ścisłą, bierną ochronę. Jedyne zmiany przejawiają się przechodzeniem elementów roślinności ruderalnej na południowej granicy lasu z gruntów ornych.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02b
LB02.04i
MF05.04i
MG05.01i
MH01b
MH05.01i
HJ02.01.02b
LJ02.15b
MK01.02i
HK02.01i
MK02.02i
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Anonymus. 2002. Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych dla potrzeb Natura 2000.<br/>2. Cichocki Z., Borzyszkowski J., Chachulski Ł., Sulwiński M., Gawroński A., Hajto M., Kuśmierz A., Bidłasik M., Krawczyńska B., Krawczyński J., Gorczyński C. 2013. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. - w posiadaniu RDOŚ w Gdańsku<br/>3. Cieśliński R., Wysińska A., Ogonowski P., 2009 Charakterystyka fizyczno – limnologiczna Jeziora Modła i Smołdzińskiego. Rocznik Ochrony Środowiska, tom 11, str. 1291-1306<br/>4. Dokumentacja Planu Ochrony Rezerwatu „Jezioro Modła”. BULiGL Gdynia 2011. - w posiadaniu RDOŚ w Gdańsku<br/>5. Herbichowa M., Pawlaczyk P., Stańko R. 2007 Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu. Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Wydawnictwo Klubu Przyrodników<br/>6. Kujawa-Pawlaczyk J., Stańko R. 2007. Materiały podstawowe do planu ochrony rezerwatu przyrody "Zaleskie Bagna” (woj. zachodniopomorskie). Mscr dla Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie.<br/>7. Misiewicz J., Stempkowski L. 1980. Dokumentacja projektowanego rezerwatu Jezioro Modła. NOT-ZUT Koszalin. Msc.<br/>8. Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dl rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”. <br/>.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0233.64
PL0444.63

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki*44.62
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki" (woj. zachodniopomorskie)*0.01
PL02Jezioro Modła+11.97
PL02Zaleskie Bagna+17.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220024
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY