Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220038

1.3 Site name

Dolina Wieprzy i Studnicy

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.891700
Latitude:54.200600

2.2 Area [ha]

14349.0300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      36.31  0.00 
3140  info      66.8  0.00 
3150  info      130.26  0.00 
3160  info      19.2  0.00 
3260  info      4.3  0.00 
3270  info      4.3  0.00 
4030  info      12.91  0.00 
6120  info      21.52  0.00 
6410  info      111.92  0.00 
6430  info      15.78  0.00 
6510  info      1124.96  0.00 
7110  info      8.58  0.00 
7120  info      68.88  0.00 
7140  info      19.54  0.00 
7150  info      71.75  0.00 
7220  info      0.15  0.00 
7230  info      1957.2  0.00 
9110  info      291.37  0.00 
9130  info      14.85  0.00 
9160  info      39.05  0.00 
9190  info      107.62  0.00 
91D0  info      20.71  0.00 
91E0  info      63.68  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina          DD 
F1149Cobitis taenia          DD 
F1163Cottus gobio          DD 
R1220Emys orbicularis          DD       
F1099Lampetra fluviatilis          DD 
F1096Lampetra planeri          DD 
P1831Luronium natans    100  100 
M1355Lutra lutra          DD 
F5339Rhodeus amarus          DD 
F1106Salmo salar          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N1023.93
N128.17
N1613.11
N1736.20
N1917.10
N230.50

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MB02i
LC01.01i
LD01i
LE01.03i
LE03i
MF01.01b
LG01i
LG02i
LH01b
LI01i
LI02i
HJ02b
HJ03.02.01b
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Bubak I. i in. 2014. Inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca gatunki: minoga rzecznego Lampetra fluviatilis, minoga strumieniowego Lampetra planeri, kozy Cobitis taenia, głowacza białopłetwego Cottus gobio, łososia atlantyckiego Salmo salar w obszarach Natura 2000, Pracownia Analiz Środowiska Vortex.2. Cichocki Z. i in. 2012. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. IOŚ.3. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT4. Inwentaryzacji przyrodniczej gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych. 2009. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 5. Klimaszyk P. 2010. Raport dla siedliska 3110 na stanowisku Jezioro Kwisno.6. Osadowski Z., Krasucka B., Okonek D., Kowalczyk A., Walaszczyk J. 1998. Obszary źródliskowe rzeki Wieprzy i Studnicy - stan zachowania i propozycje ochrony (Pomorze Zachodnie). [W:] Sobisz Z., Wołk E. (red.). Mat. II Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników. Msc. 59-67.7. Raport dla siedliska na obszarze Natura 2000 – 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 2011.8. Raport dla siedliska na obszarze Natura 2000 – 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).9. Raport dla siedliska na obszarze Natura 2000 – Grąd subatlantycki. 2008.10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1847, Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2098).11. Zwolicki A. i Weydmann A. 2015. Raport z inwentaryzacji wydry Lutra lutra w obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038. AZB.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.11
PL0411.94

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic*7.00
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"*0.17
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic" (woj.zachodniopomorskie)*0.00
PL02Torfowisko Potoczek*0.11
PL04Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka*4.77

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat@gda.rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1847, Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2098)
Link: http://gdansk.rdos.gov.pl/dolina-wieprzy-i-studnicy-plh220038 http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220038
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY