Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220044

1.3 Site name

Ostoja w Ujściu Wisły

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 24 czerwca 2021 r. w spr. soo Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.789800
Latitude:54.361600

2.2 Area [ha]

883.5100

2.3 Marine area [%]

42.4300

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      649.2  0.00 
1210  info      0.00 
2110  info      28  0.00 
2120  info      17.3  0.00 
2130  info      11.9  0.00 
2160  info      16.7  0.00 
2170  info      0.09  0.00 
2180  info      16.5  0.00 
9190  info      13.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax          DD 
F1130Aspius aspius               
M1337Castor fiber    20  30       
M1364Halichoerus grypus    300 
F1099Lampetra fluviatilis         
P2216Linaria loeselii    1500  2000 
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis               
F2522Pelecus cultratus               
F5339Rhodeus amarus         
F1106Salmo salar               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Angelica archangelica subsp. litoralis                   
Aster tripolium                 
Epipactis atrorubens                 
Epipactis helleborine                   
1327Eptesicus serotinus               
Eryngium maritimum                 
Glaux maritima                 
Goodyera repens                   
Juncus gerardi                   
1312Nyctalus noctula               
Ophioglossum vulgatum                 
1317Pipistrellus nathusii               
1309Pipistrellus pipistrellus               
5009Pipistrellus pygmaeus               
1326Plecotus auritus               
Sagina ciliata                   
Salsola kali subsp. kali                   
Triglochin maritimum                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0142.43
N0412.02
N0621.45
N078.76
N081.37
N166.32
N172.86
N194.76
N230.00

Total Habitat Cover

99.97

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD02.02o
ME03.04.01i
MF02.01.02i
HG05.01i
MG05.05i
MH06.01i
MJ02.01i
HJ02.02.02i
MJ02.05o
HJ02.12.01i
MK01.01i
MK02.01i
MK02.03b
LK03.03o
LK04.01o
LM01.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bartel R., 2003. Zasady gospodarowania populacjami łososi i troci w Polsce. Komunikaty Rybackie nr 4/ 2003: 27-30. 2. Bartel R., Kardela J. 2010. Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2009 wraz z restytucją jesiotra ostronosego. Komunikaty Rybackie nr 6/ 2010: 27-36 3. Baza danych CMR w Gdyni, dot. polskich połowów rybackich w latach 2005-2010.4. Braun M. (koordynator) 2012. 2216 Linaria odora – Lnica wonna. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu, aktualizacja 2011-02-10. GIOŚ. 5. Demel K. 1925. Spis ryb Bałtyku naszego. Archiwum Rybactwa Polskiego. Tom I, Zeszyt 3. Bydgoszcz. 6. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT 7. Grochowski A., Ramutkowski M., Nermer T., Szymanek L., Dziemian Ł., Lejk A. 2012. Monitoring ichtiologiczny ciosy (Pelectus cultratus) w wodach Wisły Śmiałej. Opracowani wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. 8. Harding K.C., Härkönen T.J. 1999. Development in the Baltic grey seal (Halichoerus grypus) and ringed seal (Phoca hispida) populations during the 20th century. Ambio 28, 619-627. 9. Harding K.C., Härkönen T., Helander, B. I Karlsson O. 2007. Status of Baltic grey seals: Population assessment and extinction risk. NAMMCO Sci. Publ. 6, 33-56. 10. Markowski R., Bzoma S., Rydzkowski P., Zięcik P., Lewczuk M., Wojtyniak J. 2009. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”. Gdańsk. ss. 171. 11. Markowski R., Stasiak J. 1980. Flora umocnień brzegowych ujść Wisły Śmiałej i Przekopu Wisły. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 2: 117-130. 12. Markowski R., Stasiak J. 1984. Antropogeniczne przemiany flory obszaru przyujściowego Przekopu Wisły w ostatnim stuleciu. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 27-59. 13. Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. 2015. Program zarządzania dla rejonu Ujście Wisły, obszary: Ostoja w Ujściu Wisły (PLH 220044) oraz Ujście Wisły (PLB220004), w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku. 14. Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.). 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów). Ostoja w Ujściu Wisły (PLH 220044). Praca zbiorowa. Wykonano na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. WW IM w Gdańsku Nr 6758 a, s. 225 oraz załączniki: I. Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji siedlisk lądowych, II. Operat z wizji terenowej, III. Poglądowe mapy występowania: siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS. i gatunków roślin z zał. II DS. oraz gatunków zwierząt z załącznika II DS. 15. Namura-Ochalska A. 2004. Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. : W: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 1. Red. Herbich J. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 157-161.16. Pawlaczyk P. 2011. 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae). W: Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków I siedlisk przyrodniczych. Tom 1/3: 285-311. Kraków. 17. Pawliczka I. 2011. Kegelrobben in polnischen Küstengewässern. Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund Band 23, 227-236. 18. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-2. 19. Przewoźniak M., E, Sawon, A. Winiarski, T. Zarzycki, K. Ziętek. 2011. Ichtiofauna i minogi Wisły śmiałej. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wykonanie toru wodnego na odcinku od kanału Płonie na martwej Wiśle do ujścia Wisły Śmiałej do Bałtyku” w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000. PROEKO, Gdańs, s. 265. 20. Przybylski M., 2004. 1134 Różanka Rhodeus sericus (Pallas, 1776). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Tom 6. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) – Ryby. ISBN 83-86564-43-1: 221-224. 21. Psuty I., Krajniak T., Szymanek L., Grochowski A. 2010. Ekspertyza studyjna dotycząca występowania dwóch gatunków minogów: minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) i minoga morskiego (Petromyzon marinus) w odcinkach przyujściowych rzek do Bałtyku oraz w morskiej strefie przybrzeżnej. Sprawozdanie z realizacji zamówienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.10.2010 r. MIR - PIB Gdynia. 22. Psuty I., 2012. The currentstate of Vistula Lagoon Polish fisheries - Perspectives for development. MIR-PIB Gdynia 2012. 23. Psuty I., Wilkońska H. 2009. The stability of Fish assemblages under unstable conditions: a ten year series from the Polish part of the Vistula Lagoon. Archives of Polish Fisheries 17: 65-76. 24. Program Ochrony Foki Szarej – Projekt. 2012. s. 104. 25. Raport z projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”. 2013. WWF Polska. s. 186. 26. Seligo A.1902. Die Fischwasser der Provinz Westpreussen, Danzig 27. Sjöberg M 1999. Behaviour and Movements of the Baltic Grey Seal. PhD thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae – Silvestria, 90:33 pp. 28. Sjoberg M. i Ball J.P. 2000. Grey seal, Halichoerus grypus, habitat selection around haulout sites in the Baltic Sea: bathymetry or central-place foraging Canadian Journal of Zoology 78, 1661-1667. 29. Terlecki J. 2004. 2522 - Ciosa Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758). Ryby (red.) R. Bartel. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Warszawa 2004. ISBN 83-86564-43-1. 30. Thompson D., Hammond P.S., Nicholas K.S. iFedak M.A. 1991. Movements, diving and foraging behaviour of grey seals Halichoerus grypus. Journal of Zoology (London) 224: 223-232. 31. Warzocha J. 2004. Ujścia rzek (estuaria). W: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 1. Red. Herbich J. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 31-36. 32. Wyciąg z Operatu rybackiego dla obwodu rybackiego Wisła nr 7(2011). 33. Zestawienie metodyk do oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków (z wyjątkiem ptaków) w rejonie Zatoki Puckiej i Ujścia Wisły. 2013. M. Błeńska, H. Boniecka, M. Ciechanowski, M. Falkowski, W. Gawlik, J. Fac-Beneda, L. Kruk-Dowgiałło, T. Kuczyński, M. Michałek, J. Nowacki A. Osowiecki, M. Olenycz, R. Opioła, P. Pieckiel, M. Szulc, J. Solon. WW IM w Gdańsku Nr 6761. 34. Żółkoś K., Afranowicz R., Markowski R., Bzoma S., Rydzkowski P., Zięcik P., Lewczuk M., Wojtyniak J. 2009. Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Mewia Łacha". Gdańsk. ss. 217

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0238.44
PL0434.25

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Środkowożuławski*0.12
PL02Mewia Łacha*17.33
PL04Wyspy Sobieszewskiej*34.13
PL02Ptasi Raj*21.11

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl
Organisation:Urząd Morski w Gdyni
Address:
Email:umgdy@umgdy.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220044
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY