Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220077

1.3 Site name

Młosino-Lubnia

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2022-01
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 19.10.2021 r. w spr. soo Młosino-Lubnia (PLH220077)
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.841200
Latitude:53.923100

2.2 Area [ha]

2469.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      31.65  0.00 
3130  info      0.25  0.00 
3140  info      292.17  0.00 
3150  info      196.16  0.00 
3160  info      5.19  0.00 
4030  info      0.49  0.00 
7110  info      5.79  0.00 
7140  info      3.67  0.00 
7150  info      0.49  0.00 
7230  info      0.24  0.00 
9190  info      12.39  0.00 
91D0  info      2.96  0.00 
91E0  info      17.72  0.00 
91T0  info      493.33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber               
F1149Cobitis taenia               
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1831Luronium natans    10000  10000  shoots   
M1355Lutra lutra               
M1318Myotis dasycneme    230  270   
I1037Ophiogomphus cecilia         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.74
N102.17
N120.15
N1776.81
N192.10
N231.03
N0617.74
N102.17
N120.15
N1776.81
N192.10
N231.03

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HE01.03i
ME01.04i
MF02i
LG01.08i
MH01.03i
MJ02.05i
HE01.03i
ME01.04i
MF02i
LG01.08i
MH01.03i
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MB02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Bociąg K. - dane niepublikowane 2. Bociąg K., Chmara R. 2008 Inwentaryzacja jezior ramienicowych (wizytowanie wszystkich jezior na obszarze ostoi, ocena stanu na podstawie obserwacji podwodnych) 3. Bociąg K. (red), Ćwiklińska P., Nowakowski S., Kowalewska A., Ciechanowski M., Wendzonka J. 2012. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Młosino – Lubnia PLH 220077 w województwie pomorskim. msr.4. Ciechanowski M 2002 Coroczny monitoring liczebności nocków łydkowłosych w kolonii rozrodczej (jedna kontrola w czerwcu-lipcu 5. Ciechanowski M. 2008 Inwentaryzacja żerowisk nocka łydkowłosego (transekty łodzią lub pieszo wzdłuż brzegu, z zastosowaniem detektora ultradźwięków na wszystkich 11 jeziorach w promieniu 5 km od kolonii w Lubni) 6. Ciechanowski M. 2008 Monitoring sezonowych zmian liczebności nocka łydkowłosego w kolonii rozrodczej (w 2006 roku kontrola co tydzień, w latach 2007-2008 - co miesiąc) 7. Ciechanowski M., Przesmycka A., Benedycka A., Biała A., Sachanowicz K. 2003. Stwierdzenia rozrodu nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) na Pojezierzu Pomorskim. Nietoperze. 4 (1): 103-105.8. Ciechanowski M., Sachanowicz K., Kokurewicz T. 2007 Rare or underestimatedś - The distribution and abundance of the pond bat (Myotis dasycneme) in Polska. Lutra 50 107-1349. Czerny M., Szmalec T., Szeremeta M., Alibożek G., Lipnicki L. 2002 Inwentaryzacja porostów i szaty roślinnej rezerwatu przyrody "Bór Chrobotkowy" w ramach przygotowania planu ochrony tego obiektu 10. Czerny M., Szmalec T., Szeremeta M., Alibożek G., Lipnicki L. 2002 Plan ochrony rezerwatu "Bór Chrobotkowy". Przedsiębiorstwo Wielobranzowe KRAMEKO Sp. z.o.o., Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Ochr 11. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum). W: Herbich J. (red.), Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Lasy i bory 5 291-29612. Fałtynowicz W., Szmeja J. 1978. O potrzebie utworzenia stref ochronnych wokół jezior lobeliowych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34(5). 13. Meller J. 1991. Szata roślinna projektowanego rezerwatu pod nazwą Kły. Prace magisterskie. WBiNoZ IBZTiGR UMK, Toruń. 14. Mieńko W. i in. 1997. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Karsin. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 15. Stachy J. (red.). 1987. Atlas Hydrologiczny Polski, IMGW, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 79 ss.16. Węgrzyn M. 2006 Monitoring siedliska 91T0 (śródlądowy bór chrobotkowy) na stałej powierzchni monitoringowej 17. Węgrzyn M. 2006 Zbiorcze sprawozdanie z obserwacji monitoringowych dla siedliska 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy (Cladino-Pinetum) w roku 2006 http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/ sprawozdanie_zbiorcze_91T0.pdf 18. Zapart A., Ciechanowski M. - dane niepublikowane

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.69
PL032.07
PL0471.16

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Północny - Część Zachodnia*65.91
PL03Wdzydzki Park Krajobrazowy*2.07
PL04Lipuski*5.26
PL02Bór Chrobotkowy*1.69

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 584)
Link: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1941)
Link: http://gdansk.rdos.gov.pl/mlosino-lubnia-plh220077

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220077
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY