Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220095

1.3 Site name

Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2021-03
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 4 lutego 2021 r. w spr. soo Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.053100
Latitude:54.259600

2.2 Area [ha]

3922.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      17.13  0.00 
3150  info      38.46  0.00 
3160  info      1.45  0.00 
4030  info      0.00 
6230  info      1.63  0.00 
6510  info      0.55  0.00 
7110  info      1.19  0.00 
7140  info      43.07  0.00 
7230  info      12.69  0.00 
9110  info      171.42  0.00 
9130  info      284.23  0.00 
9150  info      24.59  0.00 
9160  info      16.02  0.00 
9190  info      10.96  0.00 
91D0  info      11.16  0.00 
91E0  info      36.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
P1902Cypripedium calceolus    150  200   
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1903Liparis loeselii    26  26   
M1355Lutra lutra         
I1037Ophiogomphus cecilia         
F6236Rhynchocypris percnurus         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0623.88
N070.64
N102.20
N1224.94
N169.15
N1727.68
N199.92
N231.59

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
HD01.02i
HE01.03i
HG02i
HG05.01i
HH01.05i
MH05.01i
MI01i
MI02i
MJ02.01i
MJ03.01i
MK02.01i
MM01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA03i
LA04i
MB02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus 2007 Powszechna inwentaryzacja siedlisk i gatunków programu Natura 2000 w Lasach Państwowych (Nadl. Kartuzy, RDLP Gdańsk) Fałtynowicz W., Machnikowski M. 1978. Współczesny stan flory i zbiorowisk roślinnych rezerwatu Ostrzycki Las. ZER UG, Gdynia. Msc. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Herbich J. 1993. Roślinność dynamicznego kręgu zbiorowisk buczyny storczykowej Carici-Fagetum na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 10: 31-60.Herbich J. 1994. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Monogr. Bot. 76: 1-175.Herbich J. 1994. Stan zachowania flory i roślinności planowanego rezerwatu Łąki nad jez. Patulskim w Gołubiu. Gdańsk. Msc. Herbich J. 1998. Łąki nad Jeziorem Patulskim - przykład problemu aktywnej ochrony szaty roślinnej mokrych łąk. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przew. sesji terenowych 51 Zjazdu Polskiego Tow. Bot. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. Herbich J., Herbichowa M., Gromadzki M. 1982. Przyroda KPK w aspekcie ekologicznym, przestrzennym i potrzeb ochrony. W: K. Furmańczyk (red.). Kaszubski Park Krajobrazowy. Studium przyrodniczo-krajobrazowe. Gdańsk. Msc. Herbichowa M. 1998c. Torfowiska kotłowe i stanowiska Carex chordorchiza w Żurominie. W: Szata roślinna Pomorza. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. Herbichowa M. 1998d. Torfowiska Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 15 - 19 IX 1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. Herbichowa M., Herbich J., Buliński M. 2000. Szata roślinna - walory, zagrożenia, ochrona. W: M. Przewoźniak (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Kaszubski Park Krajobrazowy. Walory - Zagrożenia - Ochrona. Wyd. Marpress, Gdańsk. 2: 75-123.Lenartowicz Z., Błażuk J., Buliński M., Knitter R., Mieńko W. 2007 mscr. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych przeprowadzonych w 2006 roku w wybranych obszarach Natura 2000 w województwie pomorskim. Zespół Dokumentacji Przyrodniczej; Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk. Markowski R. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Markowski R., Szlachetko D. 1993. Materiały do flory regionu gdańskiego. Cz. 1. Zesz. Nauk. UG, Biol. 10. Mieńko W., Błażuk J., Grechuta M., Siemion D. 1997 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kościerzyna. Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J. 1991. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Stężyca. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J., Siemion D. 1994. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Somonino. Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody, Gdańsk. (mscr.). Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J.,Maślanka W., Siemion D. 1993. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kartuzy. Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody, Gdańsk. (mscr.). Przewoźniak M. (red.). 2000. Kaszubski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej rejonu gdańskiego.( tekst i 2 załączniki kartograficzne). Wyd. Marpress, Gdańsk. 2: 5-256.Radtke G. 2009 Raport na temat występowania priorytetowych gatunków ryb i minogów w sieci Natura 2000 w województwie pomorskim. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku. Stachowiak B., Herbich J. 1986. Flora łąk i pastwisk okolic Miechucina w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 6: 95-115.Szlachetko D.L. 1988. Storczykowate Orchidaceae we wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 8: 99-134.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.38
PL0393.33
PL040.03

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Ostrzycki Las+1.54
PL02Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim+0.84
PL03Kaszubski Park Krajobrazowy*93.33
PL04Kartuski*0.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220095
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY