Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240009

1.3 Site name

Ostoja Środkowojurajska

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.504600
Latitude:50.421300

2.2 Area [ha]

5767.5500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      5.77  0.00 
4030  info      5.77  0.00 
6210  info      288.38  0.00 
6410  info      57.68  0.00 
6430  info      28.84  0.00 
6510  info      346.05  0.00 
7140  info      28.84  0.00 
7230  info      28.84  0.00 
8210  info      57.68  0.00 
8310  info      24.00 
9110  info      111.89  0.00 
9130  info      158.03  0.00 
9150  info      3.46  0.00 
9170  info      9.23  0.00 
9180  info      1.73  0.00 
91E0  info      28.84  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
P2109Cochlearia polonica         
I4030Colias myrmidone         
P1902Cypripedium calceolus               
P6216Hamatocaulis vernicosus         
F1096Lampetra planeri               
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis         
I6177Phengaris teleius         
M1303Rhinolophus hipposideros         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N100.24
N1214.95
N168.19
N1753.72
N1922.89
N230.01

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA01o
HA04.03o
HA04.03i
LA07i
LA08i
HB02.04i
LC01.01i
LC01.01.01i
ME01.03i
HE03i
MG05.01o
HG05.04i
MG05.04o
LHo
MHi
LH06.01o
LJ02.01o
MJ02.03o
MJ02.11i
LK02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LA03i
LA04i
LA08i
MBo
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 2. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. 3. Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.4. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT 5. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 6. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 7. Kocurek M. 1997. Sprawozdanie merytoryczne z tematu badawczego Drobne ssaki rezerwatów przyrody województwa katowickiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Msc. 8. Kowalewski L. 1992. Herpetofauna Wyżyny Częstochowskiej i jej zmiany w ubiegłym 20-leciu. Prądnik, Prace Muz. Szafera. 5: 247-265.9. Michalik S. 1981. Rośliny naczyniowe rezerwatu Góra Chełm koło Zawiercia. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 8: 97-118.10. Postawa T. 2002. Informacje przyrodnicze. ISEZ PAN, Kraków. Dane niepubl. 11. Postawa T., Zygmunt J. 2000. Zmiany liczebności nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej w latach 1975-99. Studia Chiropt. 1: 83-114.12. Szczypek T., Wika S. 1991. Geomorfologiczne i botaniczne walory projektowanego rezerwatu Ruskie Góry. Kształt. środ. geograf. i jego ochrona. 1: 31-39.13. Świerad J. 1995. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez faunę ssaków. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice. 14. Tyc. A i in. 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych, FPiC, Kostkowice 15. Wika S., Szczypek T., Blaski M., Bąk K. 1989. Walory przyrodnicze nowo projektowanych obiektów przyrody na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45,3: 65-96.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL023.16
PL0389.04

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Smoleń+0.08
PL02Ruskie Góry+2.67
PL02Góra Chełm+0.41
PL03Park Krajobrazowy Orlich Gniazd*89.04

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240009
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY