Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240010

1.3 Site name

Stawy Łężczok

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2021-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Korekta granic 1.2021

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.274600
Latitude:50.139000

2.2 Area [ha]

583.6600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      14.35  0.00 
6430  info      1.07  0.00 
6510  info      4.04  0.00 
9170  info      115.99  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    150  500 
F1149Cobitis taenia               
I1060Lycaena dispar    10         
F1145Misgurnus fossilis               
M1324Myotis myotis               
I6177Phengaris teleius    18  25 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0637.18
N1222.05
N1640.72
N230.06

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02i
LD01.04i
LE01.02i
LE03.01i
ME03.02i
HF01i
LF03.02i
HH04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02i
LD01.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Anonymus. 1996. Plan ochrony rezerwatu Łężczak na okres od 1.01.1997 - 31.12.2016. Dendro-Eko. Msc.2.Berdowski W. 1973. Brioflora rezerwatu Łężczak na Opolszczyźnie oraz jej udział w zbiorowiskach roślin naczyniowych. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 198,17: 3-23.3.Bernacki L. 2000. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego. Cz. 5. Epipactis albensis - nowy gatunek dla województwa śląskiego. Fragm. Flor. Geobot. 7: 168-176.4.Czylok A. 1994. Chronione gatunki zwierząt w PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Scripta Rudensia, Rudy Wielkie. 1: 119-132.5.Denisiuk Z. i in. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu Łężczak wraz ze wskazaniami do planu ochrony. Wydz. Ekol., Urząd Wojew., Katowice. Msc.6.Henel K. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). Zespół PK woj. śląskiego, Oddział w Rudach, Rudy Wielkie. Msc.7.Henel K., Szlama D. 2002. Rez. Łężczok - dane niepublikowane (unpublished data).8.IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa.9.Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. Cz. 1. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 162,15: 1-91.10.Kurzynski J. 1996. Degradacja łęgu jesionowo-wiązowego pod wpływem zaburzeń stosunków wodnych w dolinie Odry, w rezerwacie Łężczak. W: Cz. Rosik-Dulewska (red.). Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością Powrót Powrót człowieka. Inst. Podstaw Inż. Środ. PAN, Zabrze. s. 161-178.11.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.12.Mysłajek R. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). Stow. dla Natury Wilk. Godziszka.13.Sendek A. 1986. Charakterystyka flory rezerwatu Łężczak koło Raciborza. Zesz. Przyr. Opol. TPN. 24: 9-19.14.Świerad J. 1995. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez faunę ssaków. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice.15.Świerad J. 1998. Herpetofauna na Górnym Śląsku. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice. Msc.16.Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E.,Pisarski Z. 2001.Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.17.Wiehle D., 2016, Rozpoznanie miejsc występowania, określenie stanu ochrony, identyfikacja zagrożen, działań ochronnych i zakresu monitoringu siedlisk przyrodniczych, a także bezkręgowców oraz kręgowcow i ich siedliska w obszarze Natura 2000 Stawy Łężczok PLH240010 na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych.18.Wower A. 2001. Nietoperze w województwie śląskim. Przyr. Górn. Sląska. 4.19.WZR wojew. śląskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).20.Zyznawska B. 2000. Viola alba - nowy gatunek dla województwa śląskiego. Fragm. Flor.Geobot. 7: 347-349.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0281.71
PL03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich-100.00
PL02Łężczok*81.71

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY