Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240015

1.3 Site name

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.274100
Latitude:50.765400

2.2 Area [ha]

2210.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      5.64  0.00 
5130  info      5.53  0.00 
6120  info      6.72  0.00 
6210  info      36.09  0.00 
6510  info      2.29  0.00 
7230  info      22.11  0.00 
8210  info      0.00 
8310  info      25.00 
9110  info      111.4  0.00 
9130  info      48.31  0.00 
9150  info      96.3  0.00 
9170  info      61.66  0.00 
9190  info      66.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus   
A1188Bombina bombina               
P2189Galium cracoviense         
M1323Myotis bechsteinii   
M1318Myotis dasycneme   
M1321Myotis emarginatus   
M1324Myotis myotis    500  780 
M1324Myotis myotis    255  1560 
I6177Phengaris teleius         
M1303Rhinolophus hipposideros   
A1166Triturus cristatus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.08
N1219.41
N1622.08
N1743.72
N1911.00
N230.72

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Celiński F., Wika S. - - - -. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Zielona Góra koło Częstochowy. OTPN, Zesz. Przyr. 14-15: 45-63.2. Gębicki C. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). WSP. Częstochowa. 3. Graboś A. 2017. GIOŚ. Wyniki monitoringu przytulii krakowskiej Galium cracoviense. Warszawa.3. Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Monogr. Bot. 75: 3-368.4. Hereźniak J. 2002. Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej. Częstochowa. 5. Ignaczak M., Stopczyński M. Postawa T. Ekologic. 2018. Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska. Łódź.6. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 7. Kucharzyk J. i in.. 2018.Ekspertyza przyrodnicza w zakresie siedlisk nieleśnych na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska. Centrum Ochrony Mokradeł. Warszawa-Olsztyn.8. Kulpiński K., Tyc A., Salasa-Orpych A. 2015. Występowanie, ocena stanu ochrony, zagrożenia i monitoring siedlisk i gatunków leśnych na obszarze sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska, z uwzględnieniem terenów przyległych. Aerdo Group. Czeladź.9. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 10. Kowalewski L. 1992. Herpetofauna Wyżyny Częstochowskiej i jej zmiany w ubiegłym 20-leciu. Prądnik, Prace Muz. Szafera. 5: 247-265.11. Ochyra R., Szmajda P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7: 12. Pierzgalski K. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). Zarząd PK Wojew. Śląskiego. 13. Postawa T. 2002. Informacje przyrodnicze. ISEZ PAN, Kraków. Dane niepubl. 14. Skalski A.W. 1992. Rozsiedlenie motyli dziennych (Lepidoptera: Papilionoidea Hesperioidea) na Wyżynie Częstochowskiej. Ziemia Częstoch. 18: 179-192.15. Skalski A.W. 2002. Fauna PK Orlich Gniazd - stan znajomości, zmiany, konieczność badań (referat). Msc. 16. Szczukocka K. 1992. Wykaz ślimaków jurajskich okolic Częstochowy. Ziemia Częstoch. 18. 17. Świerad J. 1995. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez faunę ssaków. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice. 18. Świerad J. 1998. Herpetofauna na Górnym Śląsku. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice. Msc. 19. Tyc. A i in. 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych, FPiC, Kostkowice20. Notatka służbowa z 19.08.2021 - Ostoja Olsztyńsko-Mirowska_zmiany w SDF

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0210.66
PL0399.71

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Zielona Góra+0.88
PL02Sokole Góry+9.78
PL03Park Krajobrazowy Orlich Gniazd*99.71

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY