Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260016

1.3 Site name

Dolina Czarnej Nidy

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2021-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.503900
Latitude:50.763800

2.2 Area [ha]

1191.5100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      11.92  0.00 
3260  info      11.92  0.00 
3270  info      11.92  0.00 
6120  info  X     6.49  0.00 
6210  info      11.92  0.00 
6410  info      11.92  0.00 
6430  info      11.92  0.00 
6510  info      98.18  0.00 
9170  info      86.98  0.00 
91E0  info      85.07  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4056Anisus vorticulus               
A1188Bombina bombina    251  500   
M1337Castor fiber    10   
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F2484Eudontomyzon mariae         
M1355Lutra lutra     
I1060Lycaena dispar    101  250   
I4038Lycaena helle    101  250   
I1037Ophiogomphus cecilia         
I6177Phengaris teleius    501  1000   
A1166Triturus cristatus    51  100   
I1032Unio crassus         
I1014Vertigo angustior               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1055.88
N1220.79
N1713.79
N199.52
N230.01

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LBi
MB02.02i
HC01.01.01o
LC01.01.01i
LD01.01i
MD01.04i
ME01o
ME02.02o
ME03i
LE03.01i
MG01.03i
MG02.04i
MI01i
MJ02.01i
MJ02.11o
MK02.03o
MK02.03i
LK02.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
MD01.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus - Kartoteka Faunistyczna Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86Bróż E., Maciejczak B,. Molendowska D,. Molendowski T. 1990 Rośliny naczyniowe Pasm Posłowickiego, Dymińskiego i Zgórskiego w Górach Świętokrzyskich (na obszarze miasta i strefy podmiejskiej). Studia Kiel. 3-4(67-68) 44-79Drymmer K. 1890 Rośliny najbliższych okolic Kielc Pam. Fizjogr. 10 44-74Fijałkowski J. 2006-2009 Archiwum zbiorów własnych geologicznych i kartograficznych, ekspertyzy. Muzeum Narodowe, Dział Przyrody Kielce. Głazek T. 1994 Zbiorowiska roślinne rezerwatu Radomice w nadleśnictwie Kielce na Płaskowyżu Szydłowskim. Ochrona Przyr. 51 Massalski E. 1962 Obrazy roślinności Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Art.-Graf. Kraków. ss 120Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz. 1-177.Podsiedlik M. 2006 Nowe stanowisko Carex strigosa Huds. w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z. i in. (red.). "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrona różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. .). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny. Przybylska J., Maniarski R., Przybylski T. 2007 Sprawozdanie z prac przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Daleszyce w ramach powszechnej inwentaryzacji Lasów Państwowych. TBOP, Kielce. Przybylska J., Maniarski R., Wilniewczyc P., Bonk M. - dane niepublikowane Przybylski M., Kaczkowski Z., Cieśla M. - dane niepublikowane Szwagrzyk J. 1987 Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. W: KLECZKOWSKI A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15 17-91

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.27
PL0313.35
PL0472.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu*44.27
PL03Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy*13.35
PL02Radomice*2.27
PL04Chmielnicko-Szydłowski*19.83
PL04Cisowsko-Orłowiński*8.11

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260016
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY