Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260019

1.3 Site name

Dolina Kamiennej

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie (seminarium) -12.2012 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.554400
Latitude:50.982600

2.2 Area [ha]

2586.4500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      29.73  0.00 
6210  info      35.16  0.00 
6410  info      82.73  0.00 
6510  info      451.13  0.00 
8310  info      9.00 
9170  info      289.55  0.00 
91E0  info      22.57  0.00 
91F0  info      0.01  0.00 
91I0  info      26.11  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus               
A1188Bombina bombina    251  500   
M1337Castor fiber         
P1902Cypripedium calceolus    501  1000   
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar    51  100   
M1324Myotis myotis    251  500   
I1037Ophiogomphus cecilia    251  500   
I1084Osmoderma eremita         
I6177Phengaris teleius    101  250   
A1166Triturus cristatus    251  500   
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1055.40
N1217.98
N165.22
N171.06
N1919.33
N231.00

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA04.03i
MBi
LE01.01i
LE03.01i
LF02.03i
LG01.02i
LG01.04i
MG02i
LG02.10i
MI01i
MJ02.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03i
LG01.02i
LG01.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Alexandrowicz S.W. 1995 Stanowiska czwartorzędowe w dorzeczu Kamiennej między Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim. Malakofauna http:/duda 7.republika.pl/sier2.htm 2.Anonymus. 1996 Zlokalizowanie i Charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria podstawowych bazy zasobowej z ustaleniem i z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. IMUZ. Falenty 3.Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 4.Barga-Więcławska J. 2007-2008 Badania własne dokumentacja i archiwum zbiorów Instytut Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 5.Błoński F. 1892 Przyczynek do flory jawnokwiatowej oraz skrytokwiatowej naczyniowej kilkunastu okolic kraju. Pam. fizjograf. 12 131-1496.Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2001 Nowe stanowiska Orobanche picridis w Polsce. Chroń Przyr. Ojcz. 57 (5) 101-1047.Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2003 Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 10 13-188.Bróż E., Piwowarczyk R., Nobis M. 2003 Linosyris vulgaris (Asteraceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 10 289-2929.Bróż E., Przemyski A. 1983 Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomalopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 29(1) 19-3010.Dziubałtowski S. 1922 O zbiorowiskach roślinności godnych ochrony w Sandomierskiem i Opatowskiem. Kosmos 47 (1, 2, 3) 30-3811.Fijałkowski J. 2006-2009 Archiwum zbiorów własnych geologicznych i kartograficznych, ekspertyzy. Muzeum Narodowe, Dział Przyrody Kielce. 12.Głazek T. 1968a Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. 13.Głazek T. 1968b Godne ochrony tereny leśne z reliktową roślinnością w powiecie opatowskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 24 (3) 37-4314.Głazek T. 1968c Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Monogr. Bot. 25 1-13515.Głazek T. 1973. Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Monogr. Bot. 1-158. 38:16.Głazek T. 1976 Ostnica Jana Stipa joannis na stoku doliny Kamiennej w Bałtowie (Przedgórze Iłżeckie). Chroń. Przyr. Ojcz. 32 (5) 50-5317.Głazek T. 1976a Rośliny naczyniowe zbiorowisk leśnych północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Monogr. Bot. 51 1-10918.Głazek T. 1976b Ostnica Jana Stipa joannis na stoku doliny Kamiennej w Bałtowie (Przedgórze Iłżeckie). Chroń. Przyr. Ojcz. 32 (5) 50-5319.Głazek T. 1977 Stipa pulcherrima Koch na skałkach wapiennych Podgrodzia koło Ćmielowa na Wyżynie Sandomierskiej. Fragm. Flor. Geobot. 23 (1) 39-4420.Głazek T. 1986 Fragmenty muraw psammofilnych okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Biedrzychowa na Przedgórzu Iłżeckim. Studia Kieleckie 1/49 5-1521.Głazek T., Soja A. M. 1986a Flora segetalna w gminie Bałtów w województwie kieleckim (Przedgórze Iłżeckie). Studia Kieleckie 1/49 15-3222.Kordaś R., Urban J. 1996 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Podgrodzie na Wyżynie Kielecko - Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 52 (6) 15-2623.Kosmowska-Suffczyńska D. 1966 Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Ćmielowa. Wyd. Geolog., Warszawa 54 1-11424.Lipińska O. 1986 Z badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem północnej części Przedgórza Iłżeckiego. Materiały z sesji naukowej - Pradzieje i Wczesne Średniowiecze w Dorzeczu Kamiennej. Muzeum Hist. - Arch. Ostrowiec Świętokrzyski. 25.Maciejczak B. 1996 Flora naczyniowa doliny rzeki Kamiennej na obszarze miasta i strefy podmiejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego. Rocznik Świętokrzyski. Seria B. 23 23-4526.Nobis M., Piwowarczyk R. 2004 Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. II. Fragm. Flor. Geobot. 11 19-2627.Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz. 1-177.28.Piwowarczyk R. 2009 (msk) Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. Kraków. 29.Piwowarczyk R., Nobis M. 2005 Stanowisko Carex pediformis (Cyperaceae) w Podgrodziu koło Ćmielowa. Fragm. Flor. Geobot. 12(1) 181-18330.Piwowarczyk R., Nobis M. 2006 Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. III. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 13(1) 67-7531.Prażak J. - Mapy Hydrogeologiczne Polski (arkusze Woj. Świętokrzyskiego). PIG O w Kielcach 32. Przemyski A. (red.). 2020. Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019 na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16, PN.: „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000”33.Przemyski A., Stachurski M. 1999 Stan zachowania szaty roślinnej i problemy ochrony rezerwatu "Ulów" koło Bałtowa na Wyżynie Sandomierskiej. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza. Sandomierz. 23 4334.Radłowska C. 1960 W sprawie lessu na międzyrzeczu Kamiennej i Krępianki. Przegl. Geograf. PWN, Warszawa. 32(3) 35.Radłowska C. 1963 Rzeźba północno- wschodniego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Prace Geograf. IG PAN 38 36.Żaba V. 1987 Mięczaki holoceńskiego optimum klimatycznego z doliny Stawiska koło Kunowa (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich). W: Wybrane zagadnienia paleogeografii czwartorzędu-holocen. Prace nauk. Uniw.Śląsk. w Katowicach. Nr. 71237.Centralna Baza Danych Geologicznych; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; podsystem jaskinie Polski

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.47
PL0457.28

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Lisiny Bodzechowskie*1.42
PL02Modrzewie+0.19
PL02Ulów*0.86
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej*52.34
PL04Solec nad Wisłą*4.95

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260019
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY