Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260024

1.3 Site name

Krzemionki

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.466300
Latitude:50.985700

2.2 Area [ha]

691.1200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      6.91  0.00 
9170  info      32.69  0.00 
91I0  info      72.91  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia    101  250   
P1902Cypripedium calceolus    50  100   
I1084Osmoderma eremita    10         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N122.40
N1644.07
N1753.15
N190.29
N230.10

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MBi
LC01.01i
LD01.01i
LE01.03i
ME02.02i
ME03.01i
MG01.02i
MI01i
MK02.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.03i
LC01.01i
LD01.01i
LE01.03i
MG01.02i
MK02.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. - Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze. Polski Kongres Górniczy, Wrocław. 213-220 Balcer B. 2002 Ćmielów, Krzemionki, Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia. Instytut Archeologii i Etnologii PAN ss 191Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86Barga-Więcławska J. 2007 Środowisko przyrodnicze wychodni wapieni krzemionośnych informacją dla górników w neolicie. Bąbel J. 2001 Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca woj. świętokrzyskie. Muzeum Historyczno- Archeologiczne. Ostrowiec Św. Bróż E. 1991a. Archeologiczne i przyrodnicze wartości rezerwatu Krzemionki Opatowskie na Kielecczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47,6: 27-39.Bróż E., Cieśliński S. 1992 Przedgórze Iłżeckie. Rezerwat "Krzemionki Opatowskie". W: Przewodnik Sesji Terenowych 49 Zjazdu PTB (red. Cieśliński S.). WSP im. J. Kochanowskiego, Kielce s. 56-60Głazek T. 1968a Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Głazek T. 1968c Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Monogr. Bot. 25 1-135Głazek T. 1969a Wstępne badania nad ekologią Daphne cneorum. Rocznik Dendrologiczny Vol. XXIII Głazek T. 1969b An investigation on the ecology of Cerasus fruticosa (Pal.) Woronow on the basis of materials obtained from Sandomierz Highland and Iłża Foothills. Ekol. Pol. 1-28 Ser. A, 17Głazek T. 1974. Roślinność rezerwatu archeologicznego Krzemionki Opatowskie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Ochr. Przyr. 40: 139-162.Głazek T. 1975 Krzemionki Opatowskie. Przyr. Pol. 5/6 41-42Głazek T. 1976a Rośliny naczyniowe zbiorowisk leśnych północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Monogr. Bot. 51 1-109Kosmowska-Suffczyńska D. 1966 Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Ćmielowa. Wyd. Geolog., Warszawa 54 1-114Kowalewska-Marszałek H. 1986 Osadnictwo neolityczne dorzecza Kamiennej. Materiały z sesji naukowej - Pradzieje i Wczesne Średniowiecze w Dorzeczu Kamiennej. Muzeum Hist. - Arch. Pradzieje Ostrowcu Świętokrzyskim. Lech J. 1983 Górnictwo surowców krzemiennych w kulturze społeczności wczesnorolniczych na terytorium Polski. W: Człowiek i środowisko w pradziejach (pod red. J. K. Kozłowskiego i S. K. Kozłowskiego). PWN, Warszawa. 106-114Nobis M., Piwowarczyk R. 2002 Nowe stanowiska Adenophora liliifolia (Campanulaceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. ser. Polon. 9 380-383Nobis M., Piwowarczyk R. 2007 Distribution and habitat preferences of Festuca amethystina subsp. ritschlii (Poaceae) on the eastern distribution limit. Biological Issues in Grasses. Edited by: Ludwik Frey. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków. 37-47Żurowski T. 1965 Krzemionki Opatowskie, pomnik starożytnego górnictwa. Rocznik Świętokrzyski 2 17-96

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0249.03
PL0499.98

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej*99.98
PL02Krzemionki Opatowskie*49.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260024
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY