Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260034

1.3 Site name

Ostoja Szaniecko-Solecka

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2018-08
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.702400
Latitude:50.508200

2.2 Area [ha]

8072.8600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      80.73  0.00 
2330  info      80.73  0.00 
3130  info      80.73  0.00 
3150  info      80.73  0.00 
4030  info      80.73  0.00 
5130  info      80.73  0.00 
6120  info      80.73  0.00 
6210  info      175.18  0.00 
6230  info      80.73  0.00 
6410  info      699.11  0.00 
6440  info      80.73  0.00 
6510  info      1189.95  0.00 
7230  info      80.73  0.00 
8210  info      80.73  0.00 
9170  info      449.66  0.00 
9190  info      80.73  0.00 
91E0  info      80.73  0.00 
91F0  info      80.73  0.00 
91I0  info      80.73  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    100000  100000   
A1188Bombina bombina    1001  11000   
M1337Castor fiber               
F1149Cobitis taenia         
P1902Cypripedium calceolus    100  200   
P1758Ligularia sibirica    1000  2000   
P1903Liparis loeselii    10   
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar    51  100   
I4038Lycaena helle    11  50         
F1145Misgurnus fossilis         
I1037Ophiogomphus cecilia           
I1084Osmoderma eremita         
I6179Phengaris nausithous    501  1000   
I6177Phengaris teleius    1001  11000   
A1166Triturus cristatus    251  500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.17
N1030.17
N1254.16
N168.78
N171.20
N192.05
N210.00
N230.47
N063.17
N1030.17
N1254.16
N168.78
N171.20
N192.05
N210.00
N230.47

Total Habitat Cover

199.99999999999997

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Anonymus - Kartoteka Faunistyczna Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody 2.Anonymus. 1996 Zlokalizowanie i Charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria podstawowych bazy zasobowej z ustaleniem i z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. IMUZ. Falenty 3.Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 4.Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. 5.Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86 5. Bonk M. - Dane niepublikowane. 6.Fijałkowski J. 2006-2009 Archiwum zbiorów własnych geologicznych i kartograficznych, ekspertyzy. Muzeum Narodowe, Dział Przyrody Kielce. 7.Grzegolec A. - Dane niepublikowane. 8.Jantarski M. - dane niepublikowane 9.Jantarski M., Sułek J. - "Ptaki stawów rybnych w Biechowie (świętokrzyskie)"(w przyg.). 10.Klich M. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku 1145 piskorz Misgurnus fossilis w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Tarnów11.Klich M. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku 1149 koza Cobitis taenia w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Tarnów12.Klich S. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Eco-Help Sabina Klich. Tarnów13.Klich S. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Eco-Help Sabina Klich. Tarnów14.Klich S. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 5130 Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Eco-Help Sabina Klich. Tarnów15.Klich S. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Eco-Help Sabina Klich. Tarnów16.Klich S. 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Eco-Help Sabina Klich. Tarnów17.Kobak L., Koczwańska J. 1987 Zróżnicowanie i synantropizacja zbiorowisk nieleśnych Niecki Nidziańskiej Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XV 163-207 18.Kozłowska A. 1923 Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej Spraw. Komis. Fizjogr 57 1-68 19.Lencewicz S. 1957 Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski. 20.Łuszczyńska B. 1998 Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej (Garb Pińczowski, Płaskowyż Szaniecki, wschodnia część Niecki Soleckiej). Fragm. Flor. et Geobot. Ser. Polonica. 55-87 5 21.Łuszczyńska B. 2000 Zagrożone i chronione elementy flory kserotermicznej Garbu Pińczowskiego i terenów przyległych. Biuletyn Ogr. Bot. 9 65-75 22.Łuszczyńska B. 2003 Potrzeba aktywnej ochrony w warunkach ex situ zagrożonych i chronionych elementów flory kserotermicznej rezerwatu skalno-stepowego Skorocice. Biuletyn Ogr. Bot. 12 177-181 23.Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1986 Nowe stanowiska niektórych rzadszych gatunków roślin naczyniowych wzgórz kserotermicznych we wschodniej części Okręgu Miechowsko-Pińczowskiego. Studia Kieleckie. 1(49) 59-63 24.Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1989 Godna ochrony roślinność kserotermiczna Łagiewnik koło Buska Zdroju w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45 (3) 30-35 25.Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1991 Rozmieszczenie lnu włochatego Linum hirsutum i lnu złocistego Linum flavum na Garbie Pińczowskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47 (6) 81-85 26.Massalski E. 1962 Obrazy roślinności Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Art.-Graf. Kraków. ss 120 27.Nowakowski W. (red.). 2013. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 w województwie świętokrzyskim.Przemyski A. - Własne kilkudziesięcioletnie badania terenowe, prywatna baza danych. 28.Przybylska J., Maniarski R. - dane niepublikowane 29.Przybylska J., Maniarski R. 2007. Sprawozdanie z prac przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Chmielnik w ramach powszechnej inwentaryzacji Lasów Państwowych. TBOP, Kielce. 30.Przybylski M., Kaczkowski Z., Cieśla M. - dane niepublikowane 31.Ruszczyńska J. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych – siedlisk leśnych w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn32.Ruszczyńska J. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych – siedlisk leśnych w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego 91I0* ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia Pubescenti-Petraeae) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn33.Ruszczyńska J. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych – siedlisk leśnych w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum I Tilio-Carpinetum) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn34.Ruszczyńska J. 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych – siedlisk leśnych w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea Robori-Petraeae) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn35.Ruszczyńska J., Święczkowska J., 2018. Inwentaryzacja roślin w obszarach Natura 2000: (…); Część II – Inwentaryzacja 1477 Sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) MILL. w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Olsztyn36.Ruszczyńska J., Święczkowska J., 2018. Inwentaryzacja roślin w obszarach Natura 2000: (…); Część IV – Inwentaryzacja 1903 lipiennika loesela Liparis Loeselii (L.) RICH w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH260034, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Olsztyn37.Różański W. 1987 Zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk leśnych Niecki Nidziańskiej. W: Kleczkowski A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 1. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 209-283 15 38.Przemyski A. (red.). 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym *1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część – zbiorowiska śródlądowe) w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski. Kielce39.Przemyski A. (red.). 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 3130 – Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski. Kielce40.Przemyski A. (red.). 2019. Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski. Kielce41.Stachurski M., Stachurska E. 1979. Aktualny stan rezerwatów stepowych i florystycznych w okolicach Miechowa Chrońmy Przyr. Ojcz. 35(1) 28-40 42.Szafer W. 1918. Uwagi o florze stepowej okolic Buska. Pam. Fizjogr. Warszawa. 25 (4) 1-10 43.Szafran B. 1946. Charakter flory mszaków w rezerwatach stepowych nad dolną Nidą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2 (5/6) 5-7 44.Szafran B. 1950. Przyczynek do poznania mszaków na obszarze rezerwatów stepowych nad dolną Nidą. Ochr. Przyr. Kraków. 19 1545.Szczepaniak W. - Dane niepublikowane. 46.Szwagrzyk J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. W: Kleczkowski A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15 17-91 47.Święczkowska J., 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych - Siedliska łąkowe w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja staroduba łąkowego Ostericum palustre 1617 w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Olsztyn48.Święczkowska J., 2019. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych - Siedliska łąkowe w obszarach Natura 2000: (…); Inwentaryzacja siedliska 6440 łąki selernicowe (Cnidion Dubii) w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko - Solecka PLH260034. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Olsztyn49.Więcek M. (red.). 2018. Ekspertyza dotycząca uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie motyli w obszarze Natura 2000 Ostoja Szaniecko – Solecka. Bufor Mirosław Więcek. Dębica50.Wilniewczyc P. - Dane niepublikowane. 51.Wóycicki Z. 1915. Sprawozdanie za rok ubiegły z poszukiwań florystycznych w okolicach Pińczowa i Buska w celach zobrazowania flory polskiej. Sprawozdanie za rok ubiegły z poszukiwań florystycznych w okolicach Pińczowa i Buska w celach zobrazowania flory polskiej. Spraw. Tow. Nauk. Warsz. Wydz. Nauk Mat.-Przyr. 8 (5) 275-285

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.01
PL0327.36
PL0472.64

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Owczary+0.01
PL04Chmielnicko-Szydłowski*10.40
PL04Nadnidziański*6.00
PL03Szaniecki Park Krajobrazowy*26.41
PL04Solecko-Pacanowski*40.54
PL03Nadnidziański Park Krajobrazowy*0.95
PL04Szaniecki*15.70

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
Link: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2014/1449/akt.pdf

Name: 2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 listopada 2014 r. w zmianiające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
Link: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2014/3280/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY