Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260036

1.3 Site name

Ostoja Żyznów

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2019-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.488800
Latitude:50.542400

2.2 Area [ha]

4480.0300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      44.8  0.00 
3260  info      44.8  0.00 
6120  info      44.8  0.00 
6210  info      58.69  0.00 
6410  info      44.8  0.00 
6510  info      301.95  0.00 
7110  info      44.8  0.00 
7140  info      44.8  0.00 
8210  info      44.8  0.00 
9110  info      44.8  0.00 
9170  info      1085.5  0.00 
9190  info      111.55  0.00 
91D0  info      53.76  0.00 
91E0  info      44.8  0.00 
91F0  info      44.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus               
A1188Bombina bombina    251  500   
M1337Castor fiber               
F1163Cottus gobio         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar    51  100   
I4038Lycaena helle    10         
I1037Ophiogomphus cecilia    101  250   
I1084Osmoderma eremita         
I6179Phengaris nausithous    51  100   
I6177Phengaris teleius    251  500   
I1032Unio crassus         
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.85
N1020.16
N1221.38
N1620.83
N1720.82
N1915.64
N230.32

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01o
HA01i
MA04.03i
MA08i
LBi
MB02.02i
LC01.01i
LD01.01i
ME01o
LE01.03i
ME03i
LE03.01i
LF02.03i
MI01i
MJ02.01i
MJ02.03i
MK01.01i
MK02.03i
MK02.03o
LK02.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
LF02.03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anonymus. 1996 Zlokalizowanie i Charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria podstawowych bazy zasobowej z ustaleniem i z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. IMUZ. Falenty Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86Bróż E. 1988 Goryczki Gentiana L. sp. Krainy Świętokrzyskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44 (5) 22-32Bróż E. 1990 Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy Świętokrzyskiej. Rocznik Świętokrzyski. 17 97-105Bróż E. 1991b. Flora paproci Krainy Świętokrzyskiej - zasoby, zagrożenia oraz postulaty ochronne. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47,5: 32-53.Bróż E., Maciejczak B. 1991 Niektóre nowe oraz rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze miasta i strefy podmiejskiej Kielc. Fragm. Flor. Geobot. 171-179 36(1)Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2001 Nowe stanowiska Orobanche picridis w Polsce. Chroń Przyr. Ojcz. 57 (5) 101-104Bróż E., Przemyski A. 1983 Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomalopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 29(1) 19-30Bróż E., Przemyski A. 1983b Interesująca szata roślinna kompleksu leśnego "Żyznów" koło Klimontowa w woj. tarnobrzeskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39 (6) 20-34Bróż E., Przemyski A. 1985. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomałopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 29(1): 19-30.Bróż E., Przemyski A. 1986-1987 Stanowisko Ligularia sibirica (L.) Cass. na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 3-4 293-299Bróż E., Przemyski A. 1987 Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej (część II). Stud. Kiel. 4 (56) 7-18Bróż E., Przemyski A. 1988. Nowe stanowiska rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Wyżynie Środkowomałopolskiej i jej pobrzeżach. Część I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 239-249.Cieśla M. - Dane niepublikowane. Dziubałtowski S. 1923 La distribution et l`ecologie des associations steppiques sur le plateau de la Petite Polotne. Acta Soc. Bot.Pol. Vol. 1, nr. 3. Głazek T. 1968a Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Głazek T. 1968b Godne ochrony tereny leśne z reliktową roślinnością w powiecie opatowskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 24 (3) 37-43Głazek T. 1968c Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Monogr. Bot. 25 1-135Kaczkowski Z. - Dane niepublikowane. Kuc M. 1959.. Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej (Okręg Sandomierski). Fragm..Flor.Geobot. 5(1) Lencewicz S. 1957 Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski. Massalski E. 1962 Obrazy roślinności Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Art.-Graf. Kraków. ss 120Miklaszewski S. 1913 Lossy w Sandomierskiem. Spraw.Tow.Nauk.Warszawskiego. R.VI Przybylski M. - Dane niepublikowane. Samsonowicz J. 1924-1925 O lessie wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Wiad.Archeol. Vol.IX. Samsonowicz J. 1931 Sprawozdanie z badan geologicznych na arkuszu Sandomierza oraz charakterystyka tektoniczna niecki międzygórskiej. Spraw. Z pos. PIG 30 Sępioł B. - Dane niepublikowane. Wilniewczyc P. - Dane niepublikowane.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0436.01

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Jeleniowsko-Staszowski*36.01

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260036
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY