Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260040

1.3 Site name

Lasy Cisowsko-Orłowińskie

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.851400
Latitude:50.747600

2.2 Area [ha]

10406.8700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      104.07  0.00 
3270  info      104.07  0.00 
5130  info      104.07  0.00 
6230  info      104.07  0.00 
6410  info      104.07  0.00 
7110  info      104.07  0.00 
7140  info      104.07  0.00 
9110  info      473.51  0.00 
9130  info      921.01  0.00 
9170  info      185.24  0.00 
9190  info      104.07  0.00 
91D0  info      167.55  0.00 
91E0  info      266.42  0.00 
91P0  info      832.55  0.00 
91T0  info      624.41  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber         
F2484Eudontomyzon mariae         
I1065Euphydryas aurinia    251  500   
F1096Lampetra planeri         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar    101  250   
I4038Lycaena helle    51  100   
M1324Myotis myotis               
I1037Ophiogomphus cecilia         
I6177Phengaris teleius    501  1000   
A1166Triturus cristatus    101  250   
I1032Unio crassus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.21
N107.35
N124.06
N1613.65
N1747.20
N1926.53
N230.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
MB02.04i
LD01.01i
LG01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
LG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. - Kartoteka Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Archiwum własne autorki Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86Barga-Więcławska J. i In. 2000 Przyroda Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Kielce Wyd. Inst. Biologii A .Św. 1-130Borowskiego J., Mazura S. 2007 Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. SGGW. Warszawa Bróż E. 1988 Goryczki Gentiana L. sp. Krainy Świętokrzyskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44 (5) 22-32Bróż E. 1990 Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy Świętokrzyskiej. Rocznik Świętokrzyski. 17 97-105Bróż E. 1991b. Flora paproci Krainy Świętokrzyskiej - zasoby, zagrożenia oraz postulaty ochronne. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47,5: 32-53.Bróż E., Maciejczak B. 1991 Niektóre nowe oraz rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze miasta i strefy podmiejskiej Kielc. Fragm. Flor. Geobot. 171-179 36(1)Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2001 Nowe stanowiska Orobanche picridis w Polsce. Chroń Przyr. Ojcz. 57 (5) 101-104Bróż E., Przemyski A. 1983 Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomalopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 29(1) 19-30Bróż E., Przemyski A. 1983b Interesująca szata roślinna kompleksu leśnego "Żyznów" koło Klimontowa w woj. tarnobrzeskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39 (6) 20-34Bróż E., Przemyski A. 1985. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomałopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 29(1): 19-30.Bróż E., Przemyski A. 1986-1987 Stanowisko Ligularia sibirica (L.) Cass. na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 3-4 293-299Bróż E., Przemyski A. 1987 Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej (część II). Stud. Kiel. 4 (56) 7-18Bróż E., Przemyski A. 1988. Nowe stanowiska rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Wyżynie Środkowomałopolskiej i jej pobrzeżach. Część I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 239-249.Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz. 1-177.Przybylska J., Maniarski R. 2007 Sprawozdanie z prac przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Chmielnik w ramach powszechnej inwentaryzacji Lasów Państwowych. TBOP, Kielce. Przybylska J., Maniarski R., Bidas M., Buchholz L., Gwardjan M., Urbański M., Bonk M., Wilniewczyc P - Obserwacje własne. Przybylska J., Maniarski R., Przybylski T. 2007 Sprawozdanie z prac przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Daleszyce w ramach powszechnej inwentaryzacji Lasów Państwowych. TBOP, Kielce. Przybylski M., Kaczkowski Z., Cieśla M. - dane niepublikowane Sępioł B., Misiuna Ł., Wachecki M. - Obserwacje własne. Wilniewczyc P. 2007 Sprawozdanie z prac przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Łagów w ramach powszechnej inwentaryzacji Lasów Państwowych. TBOP, Kielce.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL024.54
PL0384.08
PL0416.15

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy*84.08
PL04Cisowsko-Orłowiński*13.78
PL04Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu*0.38
PL04Chmielnicko-Szydłowski*1.99
PL02Białe Ługi+3.93
PL02Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego*0.40
PL02Zamczysko+0.14
PL02Słopiec*0.08

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260040
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY