Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260041

1.3 Site name

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.571300
Latitude:50.836900

2.2 Area [ha]

8616.4600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      86.17  0.00 
3130  info      86.17  0.00 
3140  info      86.17  0.00 
3150  info      86.17  0.00 
6120  info      86.17  0.00 
6210  info      345.52  0.00 
6410  info      86.17  0.00 
6430  info      94.78  0.00 
6510  info      321.4  0.00 
7140  info      86.17  0.00 
8210  info      86.17  0.00 
8310  info      86.17  0.00 
9110  info      86.17  0.00 
9150  info      86.17  0.00 
9170  info      1311.43  0.00 
9180  info      86.17  0.00 
91D0  info      86.17  0.00 
91E0  info      265.39  0.00 
91F0  info      86.17  0.00 
91I0  info      430.83  0.00 
91P0  info      86.17  0.00 
91T0  info      86.17  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia    10  20   
I4056Anisus vorticulus         
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
I1065Euphydryas aurinia         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar         
M1323Myotis bechsteinii         
M1324Myotis myotis         
I1037Ophiogomphus cecilia               
I6177Phengaris teleius         
P1477Pulsatilla patens           
A1166Triturus cristatus         
I1032Unio crassus         
I1014Vertigo angustior               
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.01
N1010.60
N1225.74
N1613.33
N1728.33
N1920.70
N231.29

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA04.03i
LA07i
HC01.01.01i
MD01.02i
ME01.02i
HE03.01i
MG01i
MH04i
LJ01i
LK02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
ME01.02i
MG01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anonymus - Kartoteka Faunistyczna Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody Anonymus. 1996 Zlokalizowanie i Charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria podstawowych bazy zasobowej z ustaleniem i z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. IMUZ. Falenty Barga-Więcławska J. - Dane niepublikowane. Barga-Więcławska J. 2007 Inwentaryzacja malakofauny na terenie RDLP w Radomiu. Raport występowania gatunków objętych ochroną w Europejskiej Sieci ekologicznej NATURA 2000 1-86Bidas M. - Dane niepublikowane. Bidas M. 2002 Kózkowate (Cerambycidae, Coleoptera) Góry Świetokrzyskich. Rocz. Świętokrz., Ser. B - Nauki. Przyr. 28 19-38Bidas M. 2003 Chrząszcze z nadrodziny Scarabaeoidea Gór Świętokrzyskich. Rocz. Świętokrz., Ser. B - Nauk. Przyr. 29 119-138Buchholz L. - Dane niepublikowane. Cieślak P. - Dane niepublikowane. Fijałkowski J. 2006-2009 Archiwum zbiorów własnych geologicznych i kartograficznych, ekspertyzy. Muzeum Narodowe, Dział Przyrody Kielce. Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.Gwardjan M. - - - -. Dane niepublikowane. Killen I. 2003 Ecology of Desmoulin´s Whorl Snail Conserving NATURA 2000 Rivers Ecology Series No. 6. Vertigo moulinsiana. 6 Kobak L., Koczwańska J. 1987 Zróżnicowanie i synantropizacja zbiorowisk nieleśnych Niecki Nidziańskiej Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XV 163-207Kozłowska A. 1923 Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej Spraw. Komis. Fizjogr 57 1-68Lencewicz S. 1957 Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski. Łuszczyńska B. 1998 Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej (Garb Pińczowski, Płaskowyż Szaniecki, wschodnia część Niecki Soleckiej). Fragm. Flor. et Geobot. Ser. Polonica. 55-87 5Łuszczyńska B. 2000 Zagrożone i chronione elementy flory kserotermicznej Garbu Pińczowskiego i terenów przyległych. Biuletyn Ogr. Bot. 9 65-75Łuszczyńska B. 2003 Potrzeba aktywnej ochrony w warunkach ex situ zagrożonych i chronionych elementów flory kserotermicznej rezerwatu skalno-stepowego Skorocice. Biuletyn Ogr. Bot. 12 177-181Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1986 Nowe stanowiska niektórych rzadszych gatunków roślin naczyniowych wzgórz kserotermicznych we wschodniej części Okręgu Miechowsko-Pińczowskiego. Studia Kieleckie. 1(49) 59-63Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1989 Godna ochrony roślinność kserotermiczna Łagiewnik koło Buska Zdroju w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45 (3) 30-35Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 1991 Rozmieszczenie lnu włochatego Linum hirsutum i lnu złocistego Linum flavum na Garbie Pińczowskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47 (6) 81-85Massalski E. 1962 Obrazy roślinności Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Art.-Graf. Kraków. ss 120Pawłowski J. 1961 Próchnojady blaszkorożne w biocenozie leśnej Polski. Ekol. Pol. A. 9 Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz. 1-177.Przybylska J., Maniarski R. - dane niepublikowane Różański W. 1987 Zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk leśnych Niecki Nidziańskiej. W: Kleczkowski A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 1. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 209-283 15Stachurski M., Stachurska E. 1979 Aktualny stan rezerwatów stepowych i florystycznych w okolicach Miechowa Chrońmy Przyr. Ojcz. 35(1) 28-40Strojny W. 1970 Jelonek rogacz Lucanus cereus L. (Coleoptera, Lucanidae) na ziemiach Polskich. Przegl. Zool. 14, 1 Szafer W. 1918 Uwagi o florze stepowej okolic Buska. Pam. Fizjogr. Warszawa. 25 (4) 1-10Szafran B. 1946 Charakter flory mszaków w rezerwatach stepowych nad dolną Nidą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2 (5/6) 5-7Szafran B. 1950 Przyczynek do poznania mszaków na obszarze rezerwatów stepowych nad dolną Nidą. Ochr. Przyr. Kraków. 19 151Szwagrzyk J. 1987 Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. W: KLECZKOWSKI A.S. (red.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienie jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15 17-91Wóycicki Z. 1915 Sprawozdanie za rok ubiegły z poszukiwań florystycznych w okolicach Pińczowa i Buska w celach zobrazowania flory polskiej. Spraw. Tow. Nauk. Warsz. Wydz. Nauk Mat.-Przyr. 8 (5) 275-285

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL023.86
PL0393.25
PL047.09

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Kielecki*0.04
PL02Góra Żakowa+0.58
PL02Biesak-białogon*0.15
PL02Milechowy*1.58
PL02Moczydło*0.18
PL02Jaskinia Raj+0.09
PL02Góra Zelejowa*0.57
PL04Konecko-Łopuszniański*5.96
PL02Chelosiowa Jama*0.27
PL02Góra Rzepka+0.12
PL04Chęcińsko-Kielecki*1.08
PL03Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy*93.25
PL02Góra Miedzianka*0.31

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260041
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY