Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280001

1.3 Site name

Dolina Drwęcy

1.4 First Compilation date

2007-01

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.;Powiększenie pow. - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.527900
Latitude:53.368100

2.2 Area [ha]

12565.1500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL61Kujawsko-Pomorskie
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.02  0.00 
3110  info      0.01  0.00 
3130  info      5.6  0.00 
3150  info      1176.59  0.00 
3160  info      16.97  0.00 
3260  info      4.92  0.00 
3270  info      0.01  0.00 
6410  info      1.38  0.00 
6430  info      29.23  0.00 
6510  info      422.41  0.00 
7110  info      3.93  0.00 
7140  info      17.5  0.00 
7150  info      0.01  0.00 
7230  info      1.89  0.00 
9110  info      21.64  0.00 
9130  info      112.43  0.00 
9160  info      304.84  0.00 
9170  info      208.81  0.00 
91D0  info      21.59  0.00 
91E0  info      256.63  0.00 
91F0  info      7.77  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris                 
I4056Anisus vorticulus         
F1130Aspius aspius         
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber    80  130 
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F1099Lampetra fluviatilis         
F1096Lampetra planeri               
M1355Lutra lutra    25  35 
F1145Misgurnus fossilis         
F5339Rhodeus amarus         
F1106Salmo salar         
A1166Triturus cristatus         
I1014Vertigo angustior    286000  286000  area   
I1016Vertigo moulinsiana    207300  207300  area   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N069.33
N070.87
N1031.93
N1217.21
N169.71
N1722.32
N197.63
N231.00
N069.33
N070.87
N1031.93
N1217.21
N169.71
N1722.32
N197.63
N231.00

Total Habitat Cover

200.00000000000003

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.01i
HA03.03i
LA04.01.01i
LA08b
LB02.02i
MB02.04i
MC03i
HE01.03i
MF02.03b
HF03.02.03i
LG01.01.02i
LG01.08i
LG05.07i
LH01b
MI01b
LJ02b
LJ02.01b
LJ02.03i
MJ02.05.05i
MJ03.01i
LJ03.02i
HJ03.02.01i
HJ03.02.03i
LK02.01i
LK02.02i
LA03.01i
HA03.03i
LA04.01.01i
LA08b
LB02.02i
MB02.04i
MC03i
HE01.03i
MF02.03b
HF03.02.03i
LG01.01.02i
LG01.08i
LG05.07i
LH01b
MI01b
LJ02b
LJ02.01b
LJ02.03i
MJ02.05.05i
MJ03.01i
LJ03.02i
HJ03.02.01i
HJ03.02.03i
LK02.01i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02.05i
LB01.01i
MB02.01b
MB02.05i
MA04.02.05i
LB01.01i
MB02.01b
MB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Adamski A. 2005. Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha Pallas, 1771) jako bioindykator jakości wody pitnej dla Torunia z ujęcia w Lubiczu (dolna Drwęca). UMK, Toruń 2. Barga-Więcławska J. 2010. mscr. Raport z przeprowadzonych badań stanu populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior (Jeffreys, 1830) oraz poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na terenie Obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. 3. Barga-Więcławska J. A. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (malakofauna). Eco-Analyse. Toruń. 4. Bartel R. 1997. mscr. Opinia o sytuacji troci w rzece Drwęcy. IRŚ w Olsztynie. Gdańsk. 5. Bartel R., Bontemps St., Borzęcka I., Dębowski P. 1999. mscr. Program planu ochrony rybackiej rezerwatu Rzeka Drwęca. Urząd Wojew. Olsztyn. 6. Błaszczyk M., Bieniek B. 1993. mscr. Opinia przyrodniczo-melioracyjna doliny rzeki Drwęcy. Urząd Wojew. Olsztyn. 7. Bralczyk M. 1996. Ochrona rezerwatowa rzeki Drwęcy- fikcja czy rzeczywistość Komunikaty Rybackie IRS. 5: 23-27. 8. Churski Z. 1973. Uwagi o warunkach wodnych i ich wpływie na procesy erozyjne w dolinie dolnej Drwęcy, Acta Univ. N. Copernici, Geografia IX, 3. 9. Ciechanowski M., Duriasz J. 2005. Nietoperze (Chiroptera) Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Nietoperze VI. 1-2 25-36 10. Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kakareko T., Kuczborski P., Wziątek B., Martyniak A., Kulawik B., Kwaśniak M. 2008. Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń. 11. Dębowski P. Bartel R. 1995. Homing of tagged sea trout (Salmo trutta L.) smolts released into Polish rivers. Arch.Ryb.Pol. 3:107-122. 12. Dębowski P., Radtke G. 1999. Sea trout in the Brynica River - Rocz. Nauk. PZW. 12: 105-111. 13. Dobies A., Planter M. 1998. Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, PIOŚ, Bibl. Monit. Środow. Olsztyn. 14. Empeko 2016. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat przedmiotów ochrony w zakresie określonym w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180) w odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego. Niepubl. 15. GDDKiA. 2010. mscr. Rozpoznanie i ocena ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (PLH 280001) układu drogowego: projektowanej drogi S7 oraz przebudowywanych dróg krajowych nr 15 i 16 w rejonie Ostródy. 16. GIOŚ. 2009. Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2005-2006. Warszawa. 17. Glazik R., Kubiak-Wójcicka K. 2006. Wody powierzchniowe, [w:] Andrzejewski L. i in. (red.) Toruń i jego okolice, UMK, Toruń, 129-151. 18. Głodowska M. 2012. mscr. Różnorodność fitosocjologiczna dolin rzecznych na Pomorzu Południowo-Wschodnim i terenach przyległych. UMK, Toruń 19. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni 2004/2005. Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych. Etap II. Drwęca. 20. Jastrzębski B. 1960. Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa. 21. Jaworski T. 2005. Morfogeneza rynny welskiej (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie) w okresie glacjalnym, Acta Univ. N. Copernici, Geografia 33, 61-81. 22. Jokiel J. 1983. Minogi w Polsce. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia) 75-76 23-26. 23. Kamiński D. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (siedliska przyrodnicze, flora). Eco-Analyse. Toruń. 24. Kępczyński K. 1973. Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych. Acta Univ. Nic. Copern., Geografia 9: 123-158. 25. Kolman R. (red). 2007. Restytucja jesiotra bałtyckiego. Wyd. IRS, ss. 53 26. Kotusz J. 1996. Ochrona gatunkowa piskorzowców (Cobitoidea, Cypriniformes) w Polsce na tle ich występowania i statusu w innych krajach Europy. Zoologica Poloniae 41 Suppl. 147-155. 27. Kozłowski S. 1993. Ocena stanu technicznego Wisły – na odcinku od Włocławka do Nowego, Drwęcy – od Samborowa do Złotorii koło Torunia, [w:] Churski Z. (red.) Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, UMK, Toruń, 149-159. 28. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego. 2004. Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. 29. KZGW. 2010. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Warszawa. 30. Lange M. 2002. mscr. Ichtiofauna wybranych małych cieków dorzecza Drwęcy-Welu, Wólki, Katlewki, Groblicy i Swinarca. UMK, Toruń 31. Lityński M., Goleń J. 2000. Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Warszawa. 32. Łaźniewski J. 2010. mscr. Inwentaryzacji siedlisk chronionych w północnej części obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH 280001 w rejonie potencjalnego oddziaływania planowanych korytarzy drogi krajowej nr 7 Miłomłyn-Olsztynek wraz z opracowaniem wyników. ACER. 33. Łaźniewski. 2010. mscr. Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo-Ornowo. Inwentaryzacja przyrodnicza siedliska: 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”; Kod Physis: 24.4: Euhydrofityczna roślinność rzek w Poburzance i Drwęcy w rejonie Samborowa. ACER. 34. Marczewska K. 2011. mscr. Geneza doliny Drwęcy w świetle budowy geologicznej na odcinku Elgiszewo-Lubicz. UMK, Toruń. 35. Marszelewski W. 2001. mscr. Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego, UMK, Toruń. 36. Młynek T., Polakowski B. 1959. Poryblin jeziorny (Isoetes lacustris L.) w jeziorze Czarnym pod Ostródą. Zesz. Nauk. WSR Olszt. 5 37. Niewiarowski W. 1968. Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy, Studia Soc. Sci. Torunensis, sec. C, 6, 6, Toruń. 38. Pisarek W., Dziedzic J. 2003. mscr. Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Jezioro Czarne". Województwo Warmińsko-Mazurskie. Olsztyn. 39. Płąchocki D., Zubel P. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (ichtiofauna). Eco-Analyse. Toruń. 40. Płąchocki D., Zubel P. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (teriofauna). Eco-Analyse. Toruń. 41. Płąchocki D., Zubel P. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (batrachofauna). Eco-Analyse. Toruń. 42. Płąchocki D., Zubel P., Ollik H. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (batrachofauna). Eco-Analyse. Toruń. 43. Płąchocki D., Zubel P., Reinholz A. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001 (ichtiofauna). Eco-Analyse. Toruń. 44. Płocka J. 2009. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 125-137 45. Pokojski P. 1991. mscr. Zbiorowiska okrajkowe w dolinie rzeki Drwęcy na odcinku Nowe Miasto Lubawskie-Kurzętnik. UMK, Toruń. 46. Polakowski B. 1963. Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie 15 (247) 3-167. 47. Poźniak R. 1976. Wpływ warunków hydrologicznych na wielkość zasilania rzek nizinnych wodami podziemnymi. Warszawa. 48. Puwalski K. 2011. Ichtiofauna Welu i jego dopływów. Welski Park Krajobrazowy. Nowe Miasto Lubawskie. 49. Sperski E. 1974. Drwęca i jej dorzecze, Warszawa. 50. Sych R. 1966. O projekcie restytucji ryb wędrownych w Polsce. Zool. Polon. 41: 47-59. 51. Szczepański Z. 1993. Gospodarka trociowa na dolnej Drwęcy. Przegląd Rybacki 18: 2. s 32-35. 52. Szczepański Z. 1994. Badanie efektywności tarta naturalnego troci wędrownej w zlewni Drwęcy. Wykorzystanie cieków w dorzeczu Drwęcy do podchowu smoltów. Komunikaty Rybackie. 4 53. Szczepański Z. 1995. Badanie skuteczności tarła naturalnego troci wędrownej w zlewni Drwęcy oraz efektów zarybiania wylęgiem troci systemu rzeki Brynicy. Kom. Ryb. 6/95: 21-25. 54. Tęgowski M. 2002. mscr. Zooplankton rzeki Drwęcy na przyujściowym odcinku (Młyniec – Złotoria). UMK, Toruń. 55. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2010. Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego. 56. Wąs A., Bartel R., Wenne R. 2004. Molekularna charakterystyka populacji troci wędrownej w Polsce: implikacje dla gospodarki zarybieniowej. Arch. Pol. Fish. vol. 12 suppl. 2 s. 253-266, il. bibliogr. summ. 57. WIOŚ w Bydgoszczy. 2012. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Bydgoszcz 58. WIOŚ w Olsztynie. 2012. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Olsztyn. 59. Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. 2004. Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska, Warszawa, ss. 42. 60. Witkowski A. 1992. Threats and protection of the freshwater fishes in Poland. Netherlands Journal of Zoology. 42(2-3):243-259. 61. Witkowski A. 1995. Stan obecny i perspektywy ochrony minogów (Petromyzonidae) w Polsce Chron. Przyr. Ojcz. 4: 19-29. 62. Witkowski A., Jęsior M. 2000. Fecundity of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (L.), in Drwęca river (Vistula basin, North Poland). Arch. Ryb. Pol. 225-232. 63. Witkowski A., Kuszewski J. 1995. Characteristics of the population of Lampetra fluviatilis (L.) entering the Drwęca and Grabowa rivers (North Poland). - Acta Ichtiol. Pisc., 25. 1: 49 – 56. 64. Witkowski, M. Jęsior A. 2000. Fecundity of river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) in Drwęca River (Vistula Basin, Northern Poland) 2000, Vol. 8, Fasc. 2 . 65. Wolinska M. 1986. mscr. Zbiorowiska leśne i okrajkowe leśnictwa Tylice. UMK, Toruń. 66. Wołos A., Czerwiński T., Chmielewski H., Miętus A. 2008. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2006. Olsztyn. 67. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2007. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2005. Olsztyn. 68. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2009. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2007. Olsztyn. 69. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2010. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2008. Olsztyn. 70. Wołos A., Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2005. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2003. Olsztyn. 71. Wołos A., Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2006. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Sezon 2004. Olsztyn. 72. Wysota W. 1993, Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Przegl. Geogr., 65 (3-4), 332-362. 73. Wziątek B. 2012. mscr. Ocena wpływu zniesienia ustanowienia obrębu ochronnego nr 5 na rzece Drwęcy na stan ichtiofauny rezerwatu i ostoi Natura 2000. 74. Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University), Kraków. 75. Zajączkowski M. 2010. mscr. Analiza współczesnych procesów fluwialnych kształtujących dno doliny Drwęcy w okolicy Golubia Dobrzynia w ujęciu paleohydrologicznym i prognostycznym, UMK, Toruń 76. Załuski T. 1987. Roślinność murawowa południowo-zachodniej części Garbu Lubawskiego i terenów przyległych. Stud. Soc. Scien. Torun., sec. D. 11,5: ss. 71. 77. Załuski T. 1988. Reliktowe i rzadkie gatunki roślin okolic Górzna i Nowego Miasta Lubawskiego. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 29: 99-114. 78. Zubel P. 2013. Raport z badań Dolina Drwęcy PLH280001. Eco-Analyse (teriofauna). Toruń. 79. Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D. 2011. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11 550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński w województwie kujawsko pomorskim. Oprac. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń. 80. Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D., Pomianowski P., 2009. Raport o oddziaływaniu na środowisko: Koncepcji planowanego wykorzystania energetycznego potencjału spiętrzonych wód Drwęcy, w rejonie jazu w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz; Planowanej budowy nowych przepławek dla ryb oraz odtworzenia kanału derywacyjnego wraz z montażem Małej Elektrowni Wodnej. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń. 81. Zubel P., Płąchocki D., Przystalski A., Kakareko T., Szpila K., Poznańska M., Pawlak R., Leszczyński M. 2010. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu „Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia zlokalizowanego w miejscowości Lubicz w km 12 300 rzeki Drwęcy". Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń. 82. Mariusz R., Maciantowicz M. 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego z instrukcjami do wyszukiwania gatunków w terenie. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. 83. Przybicin P., Przybicin P., Łożyńska H., Gutowski M., Mięsikowski M., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2016. Uzupełnienie stanu wiedzy na temat przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001, Empeco S.A., RDOŚ w Bydgoszczy, Msc. 84. Mięsikowski M., Stankiewicz M. 2021. Monitoring ryb i minoga w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 Etap II. RDOŚ w Bydgoszczy, Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0212.99
PL036.82
PL0486.17

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy*19.23
PL03Brodnicki Park Krajobrazowy*6.18
PL04Jeziora Mielno*0.00
PL02Jar grądowy Cielęta*0.56
PL03Welski Park Krajobrazowy*0.64
PL04Doliny Rzeki Wel*9.09
PL04Lasów Taborskich*6.88
PL04Dolina Dolnej Drwęcy*21.78
PL02Jezioro Czarne+0.07
PL02Rzeka Drwęca*12.36
PL04Doliny Drwęcy*16.85
PL04Wzgórz Dylewskich*0.53
PL04Kanału Elbląskiego*11.80

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 191)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/191/akt.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2014/1180/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY