Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280010

1.3 Site name

Budwity

1.4 First Compilation date

2004-08

1.5 Update date

2020-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2006-09
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.690000
Latitude:53.912000

2.2 Area [ha]

450.9300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      8.7  0.00 
7120  info      115.66  0.00 
7140  info      0.6  0.00 
9110  info      1.3  0.00 
9160  info      14.41  0.00 
91D0  info      81.43  0.00 
91E0  info      0.34  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0725.71
N102.65
N127.18
N1722.53
N1941.93

Total Habitat Cover

100.00000000000003

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01.01i
HC01.03i
HI01i
HJ02.01i
MJ02.01.03i
HK02.01i
MM01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Bieniek A., Łachacz A. 2010. „Rekultywacja gruntów pogórniczych kopalni torfu „Budwity”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 137, Inżynieria Środowiska 17: 138-150;2.Łaźniewski J., Pisarek W. 2012. Dokumentacja dotycząca opracowania planu zadań ochronnych, zawierająca wyniki inwentaryzacji przyrodniczej siedlik i gatunków, wykonywana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakóww ramach przedsięwzięcia pt.: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;3.Pawluczuk J., Gotkiewicz J. 2000. Charakterystyka warunków siedliskowych torfowiska Zielony Mechacz na Pojezierzu Iławskim. Biuletyn Naukowy, 9: 121-133;4.Pawluczuk J., Pisarek W., [2009] „Zmiany roślinności oraz warunków siedliskowych torfowiska „Budwity” spowodowanych zaburzeniem stosunków wodnych i ocena możliwości jego renaturyzacji”. [W]: Wetlands – their functions and Protection. A. Łachacz (Ed.), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 139-156;5.Pisarek W., Polakowski B., 2001, „Szata roślinna rezerwatu „Zielony Mechacz”i problemy związane z jego ochroną”, Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1:69-101;6.Perdjon M., 1998, Ocena stanu populacji maliny moroszki (Rubus chamaemorus L.)w rezerwacie „Zielony Mechacz” na tle warunków siedliskowych – praca magisterska UWM Olsztyn;7.Polakowski B. 1960. Stanowisko maliny moroszki pod Małdytami na Pojezierzu Mazurskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16,6: 38-39;8.Polakowski B., Pisarek W. 1997. Plan ochrony rezerwatu „Zielony Mechacz” Urząd Wojewódzki w Olsztynie;9.Projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH280010 „Budwity”; Wyk. Pracownia badań Środowiskowych ACER, Olsztyn, 2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0220.84
PL0488.58

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Kanału Elbląskiego*88.58
PL02Zielony Mechacz+20.84

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Budwity PLH280010
Link: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2016/3282/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY