Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280015

1.3 Site name

Przełomowa Dolina Rzeki Wel

1.4 First Compilation date

2005-08

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.786500
Latitude:53.330500

2.2 Area [ha]

1259.6800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      1.39  0.00 
3150  info      0.13  0.00 
3160  info      1.64  0.00 
3260  info      0.5  0.00 
6210  info      0.13  0.00 
6410  info      2.77  0.00 
6430  info      0.13  0.00 
6510  info      14.61  0.00 
7110  info      2.39  0.00 
7140  info      4.79  0.00 
7230  info      0.25  0.00 
9170  info      36.66  0.00 
91D0  info      2.14  0.00 
91E0  info      109.22  0.00 
91F0  info      8.44  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
P6216Hamatocaulis vernicosus         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis         
F5339Rhodeus amarus         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.05
N105.95
N1219.73
N1615.99
N1746.18
N1912.09

Total Habitat Cover

99.99

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MB02.04i
LD01.01i
LE01.03i
ME03i
MF02.03i
MJ02.01i
MJ02.03i
MJ02.05i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MBi
LD01.01i
MF02.03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Abromeit J., Neuhoff W., Steffen H. 1898-1940 Flora von Ost- und Westpreussen Berlin-Königsberg. Burak Sz., Pawski A. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego Welskiego Parku Krajobrazowego I, II etap (część toruńska). Czubiński Z. 1939 Badania nad zabytkową roślinnością Nadleśnictw Lidzbark - Ruda na Pomorzu. Spraw. PTPN za III i IV kwartał 1938 r. Czubiński Z. 1948 Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Prace Kom. Biol. PTPN 11, 3 Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L. 1999. Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego. Urząd Wojew., Olsztyn. Msc. ss.130.GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT inwentaryzacje. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lidzbark. Fundacja Ekologiczna "Czysta Wkra", Ciechanów. Jutrzenka -Trzebiatowski A., Dziedzic J. 1984 Waloryzacja botaniczna obszaru chronionego krajobrazu położonego w obrębie gmin: Rybno, Lidzbark, Lipowiec i Iłowo. mscr. Okr. Ośr. Rzecz. i Dor. Roln., Olsztyn. Cz. I, II + aneks. Kępczyński K., Załuski T. 1986 Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna projektowanego Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Ośr. Rzczoznawstwa i Doradztwa Roln.SITR, Toruń, ekspert. 307/85 Msc. Preuss H. 1908. Betula humilis Schrank in Westpreussen. Berichte d. Westpr.Bot. Zool. Vereins 50-53 30Rąkowski G. (red.). 2005. Projekt Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego - Projektowane obszary chronione na terenie Parku. Msc. w Instytucie Ochrony Środowiska. Rąkowski G. 2005. Projekt Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego - operat ochrony fauny. Msc. w Instytucie Ochrony Środowiska. Szczepański M. 1998 Rzadsze składniki flory Welskiego Parku Krajobrazowego. Historia badań florystycznych prowadzonych w rejonie rzeki Wel. W: Jabłoński Z, Tomaszewski W. (red.). Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych - metodyka opracowań studialnych. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. Przegląd Regionalny. rok III, 1 185-196Szczepański M. 1999. Reliktowe, rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych WPK. Praca magisterska. ART, Olsztyn. Msc. Szczepański M. 2001 Mechowiska jako ostoja ginących i rzadkich gatunków roślin.. Materiały sesji i sympozjów 53 zjazdu PTB. Poznań. (poster). Szczepański M. 2004 Relikty glacjalne wśród mchów na torfowiskach Polski północno-wschodniej. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd PTB, Toruń (poster). Szczepański M. 2008 Lipiennik Loesela i sierpowiec błyszczący w RDLP Olsztyn. Łagów (npbl). Szczepański M. i inni. 2008. Materiały do brioflory "Lasu Nadwelskiego" - planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Nar. Rez. Przyr. 17-29 27(3)Załuski T. 1988. Reliktowe i rzadkie gatunki roślin okolic Gorzna i Nowego Miasta Lubawskiego. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 29: 99-114.Załuski T. 1997. Charakterystyka i waloryzacja szaty roślinnej projektowanego rezerwatu "Piekło". Urząd Wojewódzki w Toruniu. Wydział Ochrony Środowiska. Toruń. Załuski T. 2003 Dokumentacja botaniczna do planu ochrony rezerwatu "Piekiełko" w woj. warmińsko-mazurskim. Biuro Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych "Operat" w Toruniu. Msc. Załuski T., Kosowicz M. 1993. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu przyrody "Las Nadwelski". Fundacja Ekologiczna "Czysta Wkra", Ciechanów.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL021.93
PL03100.00
PL040.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Słup*0.00
PL02Piekiełko*1.93
PL03Welski Park Krajobrazowy*100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY