Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280034

1.3 Site name

Jezioro Woszczelskie

1.4 First Compilation date

2008-10

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 24 czerwca 2021 r. w spr. soo Jezioro Woszczelskie (PLH280034)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.251800
Latitude:53.848300

2.2 Area [ha]

313.6700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      159.65  0.00 
6410  info      0.21  0.00 
6510  info      0.00 
91E0  info      8.12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra               
I1060Lycaena dispar         
I1084Osmoderma eremita               
F5339Rhodeus amarus          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0647.25
N1237.01
N1712.49
N233.25
N0647.25
N1237.01
N1712.49
N233.25

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.01i
MA04.01i
MA04.03i
MA05.01i
MA05.01o
MB02.02Pi
MB02.04Pi
MC01.01o
MC01.04.01Xo
MD01i
HD06i
ME01i
ME01.03i
HE01.04i
MF02.01.02i
HG02o
MG05.09i
MH01.03Pi
MH01.04Pi
HJ02i
MJ02.05.02i
MJ02.05.03i
MK01.03i
HK02.03i
MA03.01i
MA04.01i
MA04.03i
MA05.01i
MA05.01o
MB02.02Pi
MB02.04Pi
MC01.01o
MC01.04.01Xo
MD01i
HD06i
ME01i
ME01.03i
HE01.04i
MF02.01.02i
HG02o
MG05.09i
MH01.03Pi
MH01.04Pi
HJ02i
MJ02.05.02i
MJ02.05.03i
MK01.03i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA03o
MA04o
MA04i
MA05.01o
MA03i
MA03o
MA04o
MA04i
MA05.01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Audiso P. i in 2007. Updating the taxonomy and distribution of the Europaean Osmoderma, and strategies for their conservation (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) Fragm. ent., Roma 39, T. 2, ss. 273-290.2.Bernard R. 2004. Zalotka większa W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, ss. 35-38.3.Buszko J. 2004. Czerwończyk nieparek. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Ministerstwo Środowiska, Warszawa T. 6. ss. 53-54.4.Chmielewski H. (red.) 2007. Jeziora Pojezierza Ełckiego. Wydawn. Instytut Rybactwo Śródlądowego, Olsztyn.5.Choiński A. 1991. Katalog jezior Polski, część druga: Pojezierze Mazurskie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.6.Doktór D. 2008. Niepublikowane materiały z inwentaryzacji terenowej. 7.Dziedzic J., Dynowski P. 2008. Niepublikowane materiały z inwentaryzacji terenowej. 8.Dzięciołowski R. 2004. Bóbr europejski. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa T. 6, ss. 457-462.9.Gutowski J. M., Buchholz L. 2000. Owady leśne - zagrożenia i propozycje ochrony. W: Ochron owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiadomości Entomologiczne. 18 Supl. 2, ss. 43-72.10.Jańczak J. (red.). 1999. Atlas jezior Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań.11.Kondracki J. 1972. Polska północno-wschodnia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ss. 272.12.Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.13.Kozłowski J., Dynowski P., Dziedzic J., Jarczyk T., Komosiński K., Źróbek-Sokolnik A. 2014. Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Jezioro Woszczelskie PLH280034. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. msc.14.Kubisz D. 2004 Pachnica dębowa. W: Witkowaski Z., Adamski P. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Bezkręgowce. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Ministerstwo Środowiska, Warszawa T. 6, ss. 111-114. 15.Leyding G. 1959. Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.16.Nadleśnictwo Ełk. 2007. Nadleśnictwo Ełk. Inwentaryzacja. msc.17.Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocznik naukowy PTOP „Salamandra”. T. 7, ss.101-123.18.Polakowski B. 1963. Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie 15, ss. 3-16719.Ranius T. et al. 2005. Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodivers. Conserv. 28, ss. 1-4420.Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, s. 812.21.Siemińska J. i in. 2006. Czerwona lista glonów w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków, ss. 35-52.22.Sikora S. 2004. Wydra. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa T. 6, ss. 412-416.23.Szwałko P. 1992. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. ss. 298-300.24.Szwałko P. 2004. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763). Pachnica dębowa. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Wydawn. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Akademia Rolnicza, Poznań, ss. 103-104.25.Szymura M. J. 2004. Kumak nizinny. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, ss. 298-302. 26.Walczak N., Gacka-Grześkiewicz E., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Pisarski Z. 2001 Rezerwaty przyrody. W: Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz M. Gacka-Grześkiewicz E., Pisarski Z. Obszary chronione w Polsce. Wydawn. III. Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.27.Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL). Instytut Botaniki UJ, Kraków. msc.28.Wojewoda W., Z. Szeląg (red.). Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków. 29.Zaborowska A., Górecki G. 2010. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus Laurenty 1768. W: Hołdyński Cz. (red.). 2010. Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 234-237. 30.Zaborowska A., Górecki G. 2010. Kumak nizinny Bombina bombina Linnaeus 1761. W: Hołdyński Cz. (red.). 2010. Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 238-241. 31.Zarzycki K., Szeląg Z. 2006 Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków, ss. 11-20. 32.Zieliński P. 2004. Traszka grzebieniasta. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, ss. 289-293.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Woszczelskie PLH280034 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 1890).
Link: http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?ID=575199

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Woszczelskie PLH280034 (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2015 poz. 80)
Link: http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?ID=447475

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY