Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300003

1.3 Site name

Dąbrowy Obrzyckie

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.568000
Latitude:52.696100

2.2 Area [ha]

885.1700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3270  info      0.00 
6430  info      0.27  0.00 
6510  info      11.33  0.00 
9170  info      33.28  0.00 
9190  info      46.83  0.00 
91E0  info      18.24  0.00 
91F0  info      3.63  0.00 
91I0  info      60.72  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber    12           
I1042Leucorrhinia pectoralis             
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.36
N120.65
N1612.20
N1757.49
N1926.30

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
LA04.03i
LA07o
LA08o
MBi
MB01.02i
LB02.02i
MB02.04i
MD01.01i
LD01.02i
LE01o
LE03.01i
LF03.01i
LF03.02.03i
LG02i
MI01i
MJ02.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MBi
LB02.02i
MD01.01i
LD01.02i
LF03.01i
LG02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

- 1998 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1233) <br/><br/>- 2007 Interpretation Manual of European Union Habitats European Commission DG Environment. Nature and Biodiversity. 147<br/><br/>- 2007 Rozporządzenie Nr 9/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Świetlista Dąbrowa" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 1105). <br/><br/>- 2007/2008 Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych 2007 i 2008 <br/><br/>- 2010 Dokumentacja projektu Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie BULiGL Poznań 165<br/><br/>Brzeg A., Kasprowicz M., Rakowski W., Wojterska M., Iakushenko D. 2009 Differentiation of thermophilous oak forest Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. in Europe. [W:] AGRILLO E., CASELLA L. (eds.). 18th International Workshop of European Vegetation Survey "Thermophilous Vegetation". Roma, March 25 Abstracts: 81 <br/><br/>Gmaj M. 1997. Charakterystyka geobotaniczna kompleksu leśnego, otaczającego projektowany rezerwat świetlistej dąbrowy w leśnictwie Daniele koło Obrzycka. Praca magisterska. Zakł. Ekol. Roś. i Ochr. Środ. UAM, Poznań. Msc. <br/><br/>Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007 Red list of vascular flora of Wielkopolska (Polska) Biodiv. Res. Conserv 5 - 8 96 - 127<br/><br/>Jakubowska-Gabara J. 1993 Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce Uniwersytet Łódzki 190<br/><br/>Kondracki J. 2009 Geografia Regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 468<br/><br/>Krzysztofiak Z. 2010 Raport z inwentaryzacji miejsc występowania bobra europejskiego na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie BULiGL Poznań <br/><br/>Krzysztofiak Z., Bernard R. 2010 Raport z inwentaryzacji miejsc występowania zalotki większej na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie BULiGL Poznań <br/><br/>Matuszkiewicz J., M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. IGiPZ PAN. Prace Geogr. Wrocław, Warszawa, Kraków. 158: 1-107.<br/><br/>Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. 2010 Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski NFOSiGW, UKW, IETI <br/><br/>Rosadziński S. 2010 Raport z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie BULiGL Poznań <br/><br/>Wojterska M., Brzeg A., Kasprowicz M., Rakowski W. 2006 Charakterystyka świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. na obszarze Natura 2000 "Dąbrowy Obrzyckie". Diagnoza stanu zachowania fitocenoz i wskazania zabiegów ochronnych i renaturalizacyjnych. Nadlesnictwo Oborniki. Poznań <br/><br/>Wojterska M., Wiszniewska K. 1996. Świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w leśnictwie Daniele koło Obrzycka na tle świetlistych dąbrów Wielkopolski. Stan zachowania i projekt ochrony. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 45: 41-77.<br/><br/>Wojterska M., Wiszniewska K., Gmaj M. 2001. Roślinność rezerwatu Świetlista dąbrowa koło Obrzycka W: M.Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przew. sesji teren. 52. Zjazdu PTB. 228-242.<br/><br/>Zarzycki K., Szeląg Z. 2006 Red list of the vascular plants in Polska. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Polska, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. <br/><br/>Żukowski W., Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Prace Zakł. Taks. Roś. UAM, Poznań. 12: 1-68.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL028.92

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Świetlista Dąbrowa*8.92

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY