Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300007

1.3 Site name

Ostoja Zgierzyniecka

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2018-10
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007)
Explanation(s):zmiana nazwy - pierwotnie jako Jezioro Zgierzynieckie

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.262200
Latitude:52.451700

2.2 Area [ha]

574.8700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      85.1  0.00 
6410  info      0.3  0.00 
6510  info      111.8  0.00 
7210  info      2.8  0.00 
7230  info      2.5  0.00 
9170  info      21.4  0.00 
91E0  info      30.6  0.00 
91F0  info      36.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa               
A1188Bombina bombina    50  150 
M1337Castor fiber    15  30 
M1355Lutra lutra    10 
M1324Myotis myotis               
M1324Myotis myotis          DD       
A1166Triturus cristatus          DD 
I1014Vertigo angustior    localities         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.18
N1040.84
N1229.59
N1621.39

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02o
MA03.03o
MA05.01No
MA05.01Po
MA08No
MA08Po
HJ02.13o
HK01.03o
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. - - - -. Baza danych ATPOL (Wielkopolska). ATPOL (Wielkopolska).Bereszyński A. 2002. Jezioro Zgierzynieckie - dane niepublikowane (unpublished data).Bereszyński A. 1997. Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody "Zgierzynieckie Uroczysko" (woj. poznańskie, gmina Lwówek). Maszynopis.Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1992. Plan ochrony. Rezerwat im. B. Papi na jeziorze Zgierzynieckim (gmina Lwówek, woj. poznańskie). Urząd Wojew., Poznań. Msc.Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1994. Ochrona i zagrożenia Rezerwatu na Jeziorze Zgierzynieckim. Spojrzenie z perspektywy ćwierćwiecza. Kronika Wielkopolski. 4(67): 7-14.Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1994. Rezerwat im. Bolesława Papi na Jeziorze Zgierzynieckim. AR, Poznań. 1-104.Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1995. Rezerwat im. B. Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim. Wyd. AR, Poznań. ss. 104.Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu. 2011. Ocena wpływu zabudowy wiejskiej wsi Brody, Pakosław, Posadowo i Zgierzynka na wody powierzchniowe użytku ekologicznego Zgierzynka i rezerwatów przyrody "Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim" i "Wielki Las". Bogdanowska A. 2005 Nowe stanowisko traszki grzebieniastej Triturus cristatus (Laurenti, 1768) w zachodniej Wielkopolsce. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 9 95-98Bogdanowska A., Wylegała P. 2010. Raport oddziaływania na obszary Natura 2000 "Jezioro Zgierzynieckie" PLB300009 oraz "Ostoja Zgierzyniecka" PLH300007 projektowanej inwestycji "Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Pniewy-Nowy Tomyśl".PTOP "Salamandra". Maszynopis. Poznań .Bogdanowska Adriana 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH300007 Ostoja Zgierzyniecka Ministerstwo ŚrodowiskaBogdanowski A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim i użytku ekologicznego Jezioro Zgierzynieckie - Uroczysko Wielki Las. Praca magisterska. Katedra Zool. AR, Poznań. Msc.Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Chrząszcze Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Mycophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog Fauny Polski. 28,23(4): 1-307.Czekała M. 2002. Charakterystyka szaty roślinnej rezerwatu im. Bolesława Papi na Jeziorze Zgierzynieckim i terenów przyległych (pow. nowotomyski). Praca licencjacka. Zakł. Taks. Roś. UAM, Poznań. Msc.GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENTGłowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 2007 Red list of vascular flora of Wielkopolska (Polska). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Jaros R., Bogdanowska A. 2005 Nietoperze (Chiroptera) projektowanego rezerwatu Zgierzynieckie Uroczysko – obserwacje wstępne. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 9 91-94Kondracki J. 2009 Geografia Regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 468Kroh P., Bogdanowska A., Jaros R., Kęsicka H., Kaczmarek L. 2007. Plan ochrony rezerwatu "Wielki Las". Heliktyt "Góry i przyroda". Maszynopis. Poznań-Kraków.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Meisnerowski J., Urbańska M. 2005. Gastropods of the nature reserve Wielki Las; in the light of earlier - an attempt at a long-term monitoring. [w:] Pokryszko B. The 25th polish malacological seminar folia malacologica, 15(3): 119-143.Meisnerowski J., Urbańska M. 2007. Ślimaki rezerwatu "Wielki Las" w świetle wcześniejszych badań - próba monitoringu długookresowego. XXIII Krajowe Seminarium Malakologiczne. 24-27.04.2007: 49. Siedlce - Serpelice.Ogrodowczyk T. 1992. Badania florystyczne i faunistyczne "Rezerwatu im. Bolesława Papi na Jeziorze Zgierzynieckim" (Gmina Lwówek Wlkp., woj. poznańskie). Akademia Rolnicza w Poznaniu. Praca magisterska. 110 s.Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". 2011 Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007. Poznań.PTOP "Salamandra". 2011. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody "Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. B. Papi.PTOP "Salamandra". 2011. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie.Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006 Red list of the macrofungi in Polska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [W:] MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W. & SZELĄG Z. Red list of plants and fungi in Polska. Czerwona lista roślin i grzybów Polski 53 - 70Wojterski T. 1958. Najpiękniejsze fragmenty lasów liściastych w Dolinie Mogilnicy. "Przyroda Polski Zachodniej", nr 3/4, z. 5/6: 231-243.Wylegała P., Bogdanowska A. 2009. Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu "Zgierzynieckie Uroczysko" - stan obecny i zmiany liczebności. "Przegląd Przyrodniczy", nr 20, z. 1-2, 59-67.Wylegała P., Bogdanowska A. 2010. Jezioro Zgierzynieckie. [w:] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce pod red. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. OTOP. Marki.Wylegała P., Janyszek S., Kepel A., Dzięciołowski R. 2006 Ostoje przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce. PTOP "Salamandra" Poznań 104-109Zarzycki K., Szeląg Z. 2006 Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.). Czerwona lista roślin i grzybów Polski Inst. Bot. Im. W. Szafera, Kraków

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0230.68

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi+17.16
PL02Wielki Las*13.53

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY