Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300032

1.3 Site name

Ostoja Międzychodzko-Sierakowska

1.4 First Compilation date

2008-01

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.020100
Latitude:52.602500

2.2 Area [ha]

7591.0800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      289.98  0.00 
6510  info      52.38  0.00 
7140  info      0.76  0.00 
9110  info      53.14  0.00 
9130  info      283.15  0.00 
9190  info      185.98  0.00 
91F0  info      53.14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
M1324Myotis myotis         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.57
N101.40
N1228.30
N1617.51
N1722.46
N1916.72
N230.05

Total Habitat Cover

100.01000000000002

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA02i
MBi
LB02.04i
LG01i
MJ02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ciupa A. 1998 Analiza gospodarki koregonidami w wybranych jeziorach Wielkopolski Praca magisterska, AR w Poznaniu Ss. 57Dąbska I. 1962. Interesująca roślinność bagienna i torfowiskowa nad Jez. Mniszyn (pow. Międzychód). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 10: 323-324.Gołdyn B. 2008 Inwentaryzacja i waloryzacja fauny mięczaków wodnych, płazów i populacji bobra planowanego obszaru Natura 2000 "Dolina Kamionki" Maciorowski G., Mizera T., Ilków M., Statuch T., Kujawa D. 2000. Awifauna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. W: A. Winiecki (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. 9: 39-67.Mazurkiewicz J., Golski J., Przybył A. 2007 Ichtiofauna jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Materiały niepublikowane. Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury UP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 2007 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w latach 2006 i 2007. Wojterska M. 2003 Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Bogucki Wyd. Nauk. 415 ppWojterska M. 2008a Inwentaryzacja i waloryzacja gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w załaczniku I i II dyrektywy siedliskowej planowanego obszaru Natura 2000 "Dolina Kamionki". Wojterska M. 2008b Wyznaczenie granicy planowanego obszaru Natura 2000 "Dolina Kamionki" Wojterska M., Nagengast B. 1995. Zmiany roślinności wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego po 40 latach. W: Prof. dr hab. Izabela Dąmbska (1927-1984). Sesja Naukowa w 10 rocznicę śmierci. W: Materiały sesji. UAM, IBŚ, Zakł. Hydrobiol. s. 61-74.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.93
PL0388.60
PL0416.51

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04"H" Międzychód*16.51
PL02Kolno Międzychodzkie+0.19
PL02Buki nad Jeziorem Lutomskim+0.73
PL03Sierakowski Park Krajobrazowy*88.60

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300032
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY