Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300042

1.3 Site name

Dolina Miały

1.4 First Compilation date

2008-08

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Propozycja korekty granic zaakceptowana uchwałą RM, przekazana do KE w 01.2021 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.206000
Latitude:52.811100

2.2 Area [ha]

582.4300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      6.69  0.00 
3150  info      68.96  0.00 
3260  info      2.83  0.00 
6430  info      0.51  0.00 
6510  info      5.66  0.00 
7140  info      35.51  0.00 
7210  info      1.03  0.00 
7230  info      14.5  0.00 
91E0  info      28.82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.90
N1011.26
N121.60
N1712.66
N1960.02
N230.56

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB01i
HB02.01i
MB02.02o
LD01.02i
ME03i
MF02.03i
LF03.01i
LF03.02.03i
MJ02.03i
MK02.03i
LK04.01i
MK04.05i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MBi
HB01i
HB02.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Bajerlein J. 1927 Jeziora Mialskie Bad. Geogr. nad Polską północno-zachodnią 2-3 1-13Bernard R. 2008 Dane niepublikowane Gąbka M. 2004 Wybrane aspekty siedliskowe występowania ramienic w zarastających jeziorach śródleśnych Wielkopolski. W: L. Burchardt (red.). Zasługi Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku ochrony przyrody. Sesja naukowa w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej 29-45GĄBKA M. 2004 Zbiorowiska roślinne jezior humusowych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań siedliskowych. Rozprawa doktorska. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Gąbka M., Kamiński R. 2005 Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) w Wielkopolsce Manuskrypt. Gąbka M., Owsianny P. M. 2005 The occurrence and habitat requirements of Nitella syncarpa (Thuillier) Chevallier and Nitelletum syncarpae (Corillion 1957) in the Wielkopolska region Rocz. AR Pozn. CCCLXXIII, Bot.-Stec. 9 59-68Gąbka M., Owsianny P. M. 2006 Shallow humic lakes of the Wielkopolska region - relation between dystrophy and eutrophy in lakes ecosystems Limnological Review 6 95-102Gąbka M., Owsianny P. M., Burchardt L., Sobczyński T. 2007 Habitat requirements of the Charetum intermediae phytocoenoses in lakes of western Polska Biologia, Bratislava 62(6) 657-663Gołdyn B. 2008 Dane niepublikowane Kamiński R. 2006 Restytucja aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesiculosa L. w Polsce i rozpoznanie czynników decydujących o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 8(1) 1-105Owsianny P. M. 2006 Bruzdnice Wielkopolski - stan rozpoznania, gatunki nowe, rzadkie i zagrożone. Ogólnopolska konferencja i warsztaty "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Kraków, 30-31 maja 2006 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Owsianny P. M., Gąbka M. 2007 Weryfikacja specjalistyczna wybranych siedlisk jeziornych i torfowiskowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Wykonano na zlecenie Klubu Przyrodników, Skórka-Świebodzin, Manuskrypt 1-35Owsianny P. M., Gąbka M. 2007 Zbiorniki ramienicowe i dystroficzne - cechy diagnostyczne w świetle programu Natura 2000 i przykładów z Lasów Pilskich Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2/3 (16) 584-600Pawlaczyk P., Gruca M., Jermaczek A., Jermaczek P 2006 Ostoje siedliskowe Natura 2000 w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile- Zasoby siedlisk przyrodniczych i gatunków, Propozycja uszczegółowienia granic mscr dla RDLP w Pile Rusińska A. 2008 Brioflora torfowisk Doliny Miały Manuskrypt

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Puszcza Notecka-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300042
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY