Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300045

1.3 Site name

Ostoja Pilska

1.4 First Compilation date

2008-06

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.690500
Latitude:53.107300

2.2 Area [ha]

3068.6200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      9.21  0.00 
3140  info      149.44  0.00 
3150  info      108.01  0.00 
3160  info      10.43  0.00 
3270  info      3.68  0.00 
4030  info      7.06  0.00 
6120  info      3.68  0.00 
6430  info      45.42  0.00 
6510  info      99.12  0.00 
7110  info      4.91  0.00 
7120  info      3.07  0.00 
7140  info      3.38  0.00 
7150  info      0.61  0.00 
7210  info      2.15  0.00 
7230  info      2.15  0.00 
9110  info      2.15  0.00 
9170  info      125.81  0.00 
9190  info      359.33  0.00 
91D0  info      20.56  0.00 
91E0  info      47.87  0.00 
91F0  info      7.36  0.00 
91T0  info      721.12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius               
M1308Barbastella barbastellus     
A1188Bombina bombina         
A1188Bombina bombina    80  80 
M1337Castor fiber    65  70   
P6216Hamatocaulis vernicosus         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1903Liparis loeselii         
M1355Lutra lutra    10     
I1060Lycaena dispar         
M1323Myotis bechsteinii     
M1324Myotis myotis    60  80   
I1037Ophiogomphus cecilia         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.87
N106.53
N121.23
N1616.79
N1770.24
N191.27
N230.07

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MBi
LD01.02i
LD01.02o
LE01i
ME03i
MF02.03i
MG01i
MJ02.03i
MK02.03i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Andrzejewski W. 1998 Możliwości wsiedlenia głowacicy (Hucho hucho L.) do rzeki Gwdy i jej dopływówManuskrypt rozprawy doktorskiej. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Zootechniczny. Celka Z., Szkudlarz P. 1999. Nowe informacje o występowaniu Empetrum nigrum L. w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B, Bot. 48: 159-166.Dunkelmann U. 1929 Die Vogelfauna der naheren Umgebung Schneidemühls unter besondrer Berucksichtigung des Hammerseengebites. Abh. Ber. Naturw. Abt. Grenzmärk. Ges. 4 81-105Dunkelmann U. 1930 Die Vogelfauna der naheren Umgebung Schneidemühls Abh. Ber. Naturw. Abt. Grenzmärk. Ges. 5 108-111Dziedzic J. 2001 Występowanie wybranych zagrożonych i rzadkich hydrofitów w jeziorach Pojezierza Mazurskiego Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1 183-187Dziedzic J., Asztemborski J. 1969. Roślinność jezior okolic Piły i Śmiłowa. PTPN, Prace Kom. Biol. 34(1): 3-56.Enderlein E. 1938 Bemerkenswerte Pflanzfunde in der Provinz Grenzmark - Westpreussen, besonders in Umgebung von Schneidemühl. Abh. Ber. Naturw. Abt. Grenzmärk. Ges. 12 57-80Ferchmin M. 1973 Stosunki fitosocjologiczno-florystyczne [Rezerwatu Przyrody "Kuźnik"] Maszynopis w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzesdu Wojewódzkiego w Poznani 15 ss.Ferchmin M. 1980. Lasy wybranych rezerwatów Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Biol. 55: 1-119.Frase R. 1927 Beobachtungen über die Vegetationsverhältnisse des nördlischen Teiles der Provinz Grenzmark - Westpreussen. Die Vegetationsverhältnisse des Hammerseegebietes bei Schneidemühl Abh. Ber. Naturwiss. Abt. Grenzmärk. Ges. 2 34-38Frase R. 1935 Dritter Beitrag zur floristischen Durchforschung der Provinz Grenzmark - Westpreussen Abh. Ber. Naturwiss. Abt. Grenzmärk. Ges. 10 5-55Frase R. 1930 Neue und bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Grenzmark Posen-Westpreussen. Abh. Ber. Naturwiss. Abt. Grenzmärk. Ges. 5 49-84Gąbka M. 2004 Wybrane aspekty siedliskowe występowania ramienic w zarastających jeziorach śródleśnych Wielkopolski. W: L. Burchardt (red.). Zasługi Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku ochrony przyrody. Sesja naukowa w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej 29-45GĄBKA M. 2004 Zbiorowiska roślinne jezior humusowych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań siedliskowych. Rozprawa doktorska. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Gąbka M., Owsianny P. M 2005 Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe północnej części Wielkopolski jako ostoje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61,2 30-40Gąbka M., Owsianny P. M. 2005 The occurrence and habitat requirements of Nitella syncarpa (Thuillier) Chevallier and Nitelletum syncarpae (Corillion 1957) in the Wielkopolska region Rocz. AR Pozn. CCCLXXIII, Bot.-Stec. 9 59-68Gąbka M., Owsianny P. M. 2006 Materiały do znajomości flory ramienic (Characeae) Krajny Złotowskiej (Zachodnia Polska) Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B 55 163-182Gąbka M., Owsianny P. M. 2006 Shallow humic lakes of the Wielkopolska region - relation between dystrophy and eutrophy in lakes ecosystems Limnological Review 6 95-102Gąbka M., Owsianny P. M., Burchardt L., Sobczyński T. 2007 Habitat requirements of the Charetum intermediae phytocoenoses in lakes of western Polska Biologia, Bratislava 62(6) 657-663Gąbka M., Owsianny P. M., Sobczyński T. 2004 Acidic lakes in the Wielkopolska region - physico-chemical properties of water, bottom sediments and the aquatic micro- and macrovegetation Limnological Review 4 81-88Gąbka M., Owsianny P.M 2008 dane niepublikowane Gruszka W. 2007 Porosty rezerwatu "Kuźnik" koło Piły Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(3) Hutorowicz A., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Owsianny P. M., Pęczuła W., Luścińska M. 2006 Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2) 399-407Koszaliński H., Penczak T., Galicka W., Lobon-Cervia J., Jakucewicz H. 1989 Ichtiofauna dorzecza Gwdy Rocz. Nauk. PZW 2 71-99Łaźniewska I., Lew S., Paweł M. Owsianny P.M., Gąbka M. 2008 Winter and spring Cyanoprokaryota and accompanying bacteria in two humic lakes, Kuźnik Bagienny and Kuźnik Olsowy. [In:] Żelazna-Wieczorek J., (Ed.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. Book of abstracts Polisch Phycological Society, Łódź 41-42 Mikołajczak M., Szeremietiew M. 1999 Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Gwdy na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1992-1998 PIOŚ, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Piła. Nowicka M. 1997 Mięczaki rezerwatu "Kuźnik" na tle malakofauny Ziemi Pilskiej (maszynopis w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile) 33 ss.Owsianny P. M. 2002 Woloszynskia pascheri (Suchlandt) v. Stosch 1973 (Woloszynskiaceae, Dinophyta) - physical and chemical parameters of habitats in the Nature Reserve "Kuźnik" (Wielkopolska region, Polska). [In:] Glony różnych ekosystemów - problemy ochrony, ekologii i taks XXI Międzynarodowa Konferencja Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 13-16.06.02 Owsianny P. M. 2003 Dinophyta of bog lakes in the northern Wielkopolska region (Polska). [W:] S. Friedrich, red., Międzynarodowa Konferencja "Przyszłość torfowisk Polski" w X rocznicę śmierci Prof. dr hab. Mieczysława Jasnowskiego oraz 10-lecie PK Doliny Doliny Dolnej Odry Materiały konferencji. Dział Poligrafii Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 36 Owsianny P. M. 2006 Dynamika procesów ekologicznych zróżnicowanych zlewniowo jezior Rezerwatu Przyrody Kuźnik (Wielkopolska) na tle badań fykologicznych i geochemiczno-hydrologicznych Manuskrypt rozprawy doktorskiej. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 351 ss.Owsianny P. M. 2006 Gymnodinium helveticum Penard and others dinoflagellates of Lake Wapińskie (Okunite) in Krajna Lakeland, NW Polska. [In:] Burchardt L., (Ed.), Algae and their changes over time. Proceedings of the 25th International Phycological Conference Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology - Department of Hydrobiology 111-112Owsianny P. M., Gąbka M. 2004 Opracowanie materiałów hydrobiologicznych do planu ochrony Rezerwatu Przyrody Kuźnik (Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"), Skórka-Poznań ss. 34Owsianny P. M., Gąbka M. 2004 Roślinność ekosystemów wodnych Krajny Złotowskiej. [W:] G. Ziółkowski, red, Przyroda Krajny Złotowskiej Wielkopolskie Stowarzyszenie Pracy Organicznej "Ekorozwój", Urbański Wyd., Toruń 38-50 Owsianny P. M., Gąbka M. 2005 The occurrence of crowberry (Empetrum nigrum L., Empetraceae) in the Kuźnik Lakes Channel (northern Wielkopolska) Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot.-Stec 8 133-149Owsianny P. M., Gąbka M. 2006 Funkcjonowanie humusowych jezior ramienicowych rezerwatu przyrody "Kuźnik" (północna Wielkopolska) w świetle teorii alternatywnych stanów stabilnych. [W:] I Ogólnopolska Konferencja "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej Owsianny P. M., Gąbka M. 2006 Spatial heterogeneity of biotic and abiotic habitat conditions of the lake-bog ecosystem Kuźniczek (NW Polska) Limnological Review 6 (2006) 223-231Owsianny P. M., Gąbka M. 2007 Zbiorniki ramienicowe i dystroficzne - cechy diagnostyczne w świetle programu Natura 2000 i przykładów z Lasów Pilskich Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2/3 (16) 584-600Owsianny P. M., Gąbka M., Sobczyński T., Burchardt L., Nowaczyk B., Siepak J. 2007 Multimethodical evaluation of the trophic status of three lakes with dissimilar contents of DOC and Ca in water. [In:] Algae in ecological quality of water assessment - XXVI International Phycological Conference Prac. Poligraf. AR w Lublinie, Lublin: 25 Owsianny P. M., Sobczyński T., Niedzielski P. 2002 Winter phycoflora and physico-chemical parameters of a "humic lakes - stream system" in the nature reserve "Kuźnik" (Wielkopolska region, Polska) Acta Agrophisica, 2002 67 217-227Owsianny P.M., Gabka M. 2007 Waloryzacja przyrodnicza wybranych ekosystemów jeziornych i bagiennych Nadleśnictwa Kaczory Wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Kaczory. Skórka-Poznań ss. 20Owsianny P.M., Gąbka M. 2006 Sprawozdanie z realizacji I części zadania pt. Projekt Rezerwatu Przyrody "Kuźnik Bagienny" zleconego przez Klub Przyrodników w ramach finansowanego przez Fundację EkoFundusz projektu "Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich Skórka ss. 10Owsianny P.M., Gąbka M. 2006 Sprawozdanie z realizacji I części zadania pt. Projekt Rezerwatu Przyrody "Kuźnik Olsowy" zleconego przez Klub Przyrodników w ramach finansowanego przez Fundację EkoFundusz projektu "Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich" Skórka ss. 9Owsianny P.M., Gąbka M. 2007 Cenne ekosystemy wodne Lasów Pilskich (RDLP Piła) - stan, potrzeby i możliwości aktywnej ochrony [W:] Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach - III Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie Rogów 20-21 marca 2007 Owsianny P.M., Gąbka M. 2007 Waloryzacja siedlisk Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Nadleśnictwo Zdrojowa Góra Owsianny P.M., Gąbka M. 2008 Projekt ochrony czynnej torfowisk mszarnych w rezerwacie przyrody "Torfowisko Kaczory" - RDLP Piła, Nadleśnictwo Kaczory, Obręb Kaczory, Leśnictwo Radacznica, pododdz. 190g, 190i Wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Kaczory. Skórka-Poznań ss. 44Owsianny P.M., Gąbka M., Grigorszky I., Borics G., Sobczyński T. 2007 Relation of dinoflagellate assemblages (Dinophyta) to parameters of water habitats in the landscape complex of small forest lakes (the Kuźnik Nature Reserve, Polska). [In:] Algae in ecological quality of water assessment - XXVI International Phycological Prac. Poligraf. AR w Lublinie, Lublin: 24 Owsianny P.M., Gąbka M., Sobczyński T. 2008 Phytoplankton assemblages of Chara-dominated forest lakes with different participation of the peat-bogs in catchments. 5th International Symposium On Extant And Fossil Charophytes Rostock, Germany, 21 September - 1 October 2008 Owsianny P.M., Gąbka M., Sobczyński T. 2008 Summer Dinoflagellata diversity in relation to habitat parameters in different types of freshwater bodies dominated by charophytes. 5th International Symposium On Extant And Fossil Charophytes Rostock, Germany, 21 September - 1 October 2008 Owsianny P.M., Gąbka M., Sobczyński T., Grigorszky I. 2008 Occurrence of Ceratium cornutum (Dinoflagellata) in Chara-dominated water bodies of NW Polska. Whether it is rare species in Polskaś [In:] Żelazna-Wieczorek J., (Ed.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. Book of abstracts Polisch Phycological Society, Łódź Owsianny P.M., Łaźniewska I., Kowalski W. W. A., Gąbka M. 2008 Biogeography and habitat requirements of Peridinium raciborskii var. palustre (Dinoflagellata) in Polska. [In:] Żelazna-Wieczorek J., (Ed.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. Book of abstracts Polisch Phycological Society, Łódź Penczak T., Kruk A., Koszaliński H., Marszał L., Kostrzewa J. 1998 Monitoring ichtiofauny dorzecza Gwdy Rocz. Nauk. PZW 11 5-28Podgórski M. 1962. Rezerwat Kuźnik. Przyr. Pol. Zach. 6,1-4: 31-44.Przybylski M., Andrzejewski W., Penczak T. 1998 Stan liczebności ichtiofauny rzek Gwdy i Pilicy Monitoring Przyrody - wdrożenie w 1998, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (maszynopis), 60 Przybylski M., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K. 2004 Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski Arch. Pol. Fish. 12 , suppl. 2: 131-142 Rusińska A., Gąbka M., Owsianny P. M. 2008 Materiały do poznania mszaków Krajny Złotowskiej Materiały niepublikowane Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski Sz. 2003 Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea Fleming, 1821 (Coleoptera) w Polsce Wiad. entomol. 22, 1 5-18Ruta R., Melke A. 2002 Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu "Kuźnik" koło Piły Rocz. nauk. Pol. Tow. Przyr. "Salamandra" 6 57-101Ruta R., Owsianny P. M. 2004 Rezerwat przyrody "Kuźnik" Kronika Wielkopolski 1/2004 (109) 5-17Ruta R., Ramucki J., Rosa R. 2007 Wyniki inwentaryzacji bezkręgowców Natura 2000 w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra (przeprowadzonej w ramach powszechnej inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000) Klub Przyrodników, Piła-Świebodzin ss. 7Stanilewicz A. 1989 Pająki rezerwatu Kuźnik Manuskrypt pracy magisterskiej. Zakład Morfologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 89 ss.Stańko R., Owsianny P. M., Gąbka M., Ruta R. 2005 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza ekosystemów mokradłowych Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra) Klub Przyrodników, Pracownia Ochrony Przyrody. Świebodzin ss. 109Tybiszewska E., Szeremietiew M., Wrocławska A. 2006 Monitoring diagnostyczny wód powierzchniowych płynących. W: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005 WIOŚ Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska 1-33Winiecki A. 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. UWoj. Poznań (mat. niepubl.). 1-103.Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. 2007 Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry Rocz. Nauk. PZW 20 5-33Wojtaszyn G. 2002 Interesujące zimowisko nietoperzy w Pile Nietoperze III (2) Wojtaszyn G., Ruta R. 2008 Wartości przyrodnicze ruin browaru w Pile - stan zbadania, zagrożenia, możliwości ochrony Trzcianka-Piła, [Manuskrypt w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, Piła] Wojtaszyn, G., Bernard, R., Jaros, R., Samoląg, J. 2008 Zimowe stanowiska nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na północnej granicy zasięgu Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3) 87-91Wróblewska K. 1993 Macromycetes wybranych zbiorowisk leśnych rezerwatu "Kuźnik" koło Piły Manuskrypt pracy magisterskiej. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama M ss. 55Wylegała P., (red.) 2004 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Kuźnik" Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Poznań ss. 50Zalewska J. 1999 The genus Najas (Najadaceae) in Polska: remarks on taxonomy, ecol-ogy, distribution and conservation Fragm. Flor. Geobot. 44 401-422Zalewska-Gałosz J. 2001 Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt. In: Polish Academy of Sciences, W. Szafer: Polish Red Data Book of Plants, Pteridophytes and Flowering Plants Institute of Botany, Institute of Nature Conservation, Kraków 410-412

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL024.20
PL0467.05

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Dolina Noteci*18.74
PL02Torfowisko Kaczory*1.05
PL02Kuźnik*3.11
PL02Nietoperze w Starym Browarze*0.03
PL04Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie)*48.31

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300045
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY