Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300052

1.3 Site name

Uroczyska Kujańskie

1.4 First Compilation date

2008-08

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.202300
Latitude:53.391100

2.2 Area [ha]

1018.1600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      198.45  0.00 
3150  info      29.63  0.00 
3160  info      3.87  0.00 
6510  info      36.15  0.00 
7140  info      7.64  0.00 
7220  info      1.32  0.00 
9110  info      16.39  0.00 
9160  info      10.69  0.00 
9170  info      10.28  0.00 
9190  info      93.78  0.00 
91D0  info      76.16  0.00 
91E0  info      60.07  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
P6216Hamatocaulis vernicosus         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra         
I1037Ophiogomphus cecilia               
I1084Osmoderma eremita               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0619.30
N105.13
N122.19
N1623.52
N1729.27
N1920.59

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBo
MBi
ME01.03o
LE01.03i
ME02.03o
ME03i
MF02.03i
MG02i
MG02o
MK02.03i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MBo
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

anonymus 2003 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002, 2. Monitoring jezior WIOŚ Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań GĄBKA M. 2004 Zbiorowiska roślinne jezior humusowych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań siedliskowych. Rozprawa doktorska. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Gąbka M., Owsianny P. M 2005 Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe północnej części Wielkopolski jako ostoje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61,2 30-40Gąbka M., Owsianny P. M. 2006 Materiały do znajomości flory ramienic (Characeae) Krajny Złotowskiej (Zachodnia Polska) Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B 55 163-182Gąbka M., Owsianny P. M. 2006 Shallow humic lakes of the Wielkopolska region - relation between dystrophy and eutrophy in lakes ecosystems Limnological Review 6 95-102Gąbka M., Owsianny P. M., Sobczyński T. 2004 Acidic lakes in the Wielkopolska region - physico-chemical properties of water, bottom sediments and the aquatic micro- and macrovegetation Limnological Review 4 81-88Gąbka M., Owsianny P. M., Sobczyński T. 2008 The ecology of charophytes and their distribution pattern along environmental gradients from waters in Wielkopolska region (western Polska) 5th International Symposium On Extant And Fossil Charophytes, Rostock, Germany, 21.09 - 01.10.2008 Owsianny P. M. 2006 Bruzdnice Wielkopolski - stan rozpoznania, gatunki nowe, rzadkie i zagrożone. Ogólnopolska konferencja i warsztaty "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Kraków, 30-31 maja 2006 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Owsianny P. M., Gąbka M. 2004 Roślinność ekosystemów wodnych Krajny Złotowskiej. [W:] G. Ziółkowski, red, Przyroda Krajny Złotowskiej Wielkopolskie Stowarzyszenie Pracy Organicznej "Ekorozwój", Urbański Wyd., Toruń 38-50 Owsianny P. M., Gąbka M. 2007 Zbiorniki ramienicowe i dystroficzne - cechy diagnostyczne w świetle programu Natura 2000 i przykładów z Lasów Pilskich Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2/3 (16) 584-600Owsianny P.M., Gąbka M. 2001-2008 Materiały do poznania flory i roślinności Krajny Złotowskiej Materiały nie publikowane Owsianny P.M., Gąbka M. 2007 Cenne ekosystemy wodne Lasów Pilskich (RDLP Piła) - stan, potrzeby i możliwości aktywnej ochrony [W:] Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach - III Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie Rogów 20-21 marca 2007 Owsianny P.M., Gąbka M., Sobczyński T. 2008 Summer Dinoflagellata diversity in relation to habitat parameters in different types of freshwater bodies dominated by charophytes. 5th International Symposium On Extant And Fossil Charophytes Rostock, Germany, 21 September - 1 October 2008 Owsianny P.M., Łaźniewska I., Kowalski W. W. A., Gąbka M. 2008 Biogeography and habitat requirements of Peridinium raciborskii var. palustre (Dinoflagellata) in Polska. [In:] Żelazna-Wieczorek J., (Ed.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. Book of abstracts Polisch Phycological Society, Łódź Pasierbski M. 1994 Stopień zaniku jezior w zależności od kształtu i genezy niecki na przykładzie środkowej części Pojezierza Krajeńskiego Acta Univer. N. Copernici, Geografia 27 111-119Pawlaczyk P., Gruca M., Jermaczek A., Jermaczek P 2006 Ostoje siedliskowe Natura 2000 w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile- Zasoby siedlisk przyrodniczych i gatunków, Propozycja uszczegółowienia granic mscr dla RDLP w Pile Pawlaczyk P., Stańko R., Ruta R. 2007 Uroczyska Złotowskie. Natura 2000 Standardowy Formularz Danych. Propozycja Klubu Przyrodników, Świebodzin, manuskrypt 1-12Rusińska A., Gąbka M., Owsianny P. M. 2008 Materiały do poznania mszaków Krajny Złotowskiej Materiały niepublikowane Ruta R. 2007 Wyniki inwentaryzacji bezkręgowców Natura 2000 w Nadleśnictwie Złotów (przeprowadzonej w ramach powszechnej inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000). Klub Przyrodników, Piła-Świebodzin. Ruta R., Konwerski S., Królik R., Lasoń A., Miłkowski M. 2006 Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. Część 2. Megatominae. Wiad. entomol. 25, 1 21-28Stańko R., Chłopek K., Gawroński A. 2004 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza ekosystemów mokradłowych Nadleśnictwa Złotów (wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Złotów) Klub Przyrodników, Pracownia Ochrony Przyrody, Świebodzin, manuskrypt 1-99

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300052
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY